Anders organiseren: Experimenteerregeling

Anders organiseren bij jou op school? Jullie staan er niet alleen voor, Utrecht Leert helpt.

Anders organiseren bij jou op school?
Jullie staan er niet alleen voor, Utrecht Leert helpt.

 

Hoe?

Binnen het noodplan lerarentekort Utrecht zijn gelden opgenomen die zijn bedoeld om het anders organiseren te stimuleren. Met een financiële impuls hopen we scholen aan te moedigen om creatief aan de slag te gaan met het anders organiseren van hun onderwijs.

 

De experimenteerregeling

De experimenteerregeling is een regeling die voortvloeit uit werkpakket 3: “Anders leren en organiseren” van Utrecht Leert. Deelname is alleen mogelijk voor scholen die zijn aangesloten bij Utrecht Leert. Elke school kan eén aanvraag indienen (ongeacht het aantal leerlingen of locaties).

In het kader van de experimenteerregeling andere dag- en weekindeling, is het voor volgend schooljaar mogelijk een aanvraag te doen voor extra gelden. Er is per school een bedrag beschikbaar van 16.000 euro.

Voor het invullen van de andere dag- en weekindeling mogen we gebruik maken van de wettelijke ruimte die de G5-gemeenten hebben gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om zo een deel van het lerarentekort te kunnen oplossen. We kijken bij het oppakken van de vraagstukken vooral naar nieuwe onderwijsconcepten, organisatievormen en inzet van professionals voor de groepen.

Drie opties

Anders organiseren is maatwerk en moet passen bij de specifieke situatie van jouw school, Utrecht Leert heeft er daarom voor gekozen om ondersteuning aan te bieden bij drie verschillende opties. De volgende drie opties behoren tot de mogelijkheden:

Optie 1: ‘Anders bevoegden in de school’

Scholen kunnen met een eenmalige subsidie kennismaken en/of vormgeven aan het werken met “anders bevoegden” in de school. Utrecht Leert zorgt voor budget om iemand aan jouw school te verbinden, organiseert in samenwerking met Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie een training voor ‘anders bevoegden’ die bereid zijn om zich minimaal één dag in de week in te zetten in het Utrechtse basisonderwijs.

Wat is een ‘anders bevoegde’?
Een anders bevoegde is iemand die wel in de school werkzaam is, maar niet gekwalificeerd is om zelfstandig een volledige groep te draaien. Je kunt hierbij denken aan een kunstenaar, een internationale leerkracht, een programmeur, een eventmanager of ga zo maar door. Iemand met kennis waarmee we het onderwijs kunnen verrijken.

Denk ook eens aan een onderwijsassistent (al dan niet in opleiding) of een “pedagogisch verbinder’ die je deelt met de kinderopvang. Zo sla je wellicht 2 vliegen in 1 klap.

Volgens de beleidsmaatregel ‘andere dag- en weekindeling’ ( LINK) mogen scholen in de grote steden 1 dag per week werken met een “onbevoegde” voor de groep maar uiteraard kan je er ook voor kiezen om deze “anders bevoegde” andere taken te geven.   De persoon kan verbonden worden aan 1 of meerdere groepen óf juist andere werkdrukverlagende activiteiten uitvoeren.

Budget
Voor het nieuwe schooljaar is het mogelijk om maximaal € 16.000 aan te vragen om zo iemand een aantal uren per week aan de school te verbinden, zonder dat het uit je formatiebudget komt.

Waar vind je zo iemand?
In én buiten Utrecht zijn verschillende organisaties die “bemiddelen” in het vinden van mensen die voldoen aan jouw wensen, mensen die passen bij de visie van jouw school en de visie op onderwijs. Voordeel hiervan is dat je deze mensen niet in dienst neemt ( en dus geen vergaande verplichtingen aangaat) Soms hebben deze mensen zelfs een lesbevoegdheid.

Je kunt hiervoor contact opnemen met bijvoorbeeld Cultuur en School,  Talentiko, Lukida, Mad Science (en wellicht weet je zelf nog meer instanties?)

Scholing
Volgend jaar organiseren Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie een speciale training voor “anders bevoegden” die geen lesbevoegdheid hebben maar toch meer willen leren op het gebied van pedagogiek, didactiek en klasse-management. Vakkrachten die zich voor minimaal 1 dag in de week beschikbaar stellen als “anders bevoegde” kunnen hier kosteloos aan meedoen. Het gaat om bijeenkomsten van 4 uur.

Optie 2: ‘Tijd voor vernieuwing’

Scholen kunnen met een eenmalige subsidie extra tijd vrijmaken om de plannen die ze hebben rondom de schoolorganisatie in een hoger tempo te gaan vormgeven.

 

Ontwikkeltijd
Voor een veranderplan is tijd en ruimte nodig. Je kunt er daarom als school voor kiezen om het experimenteerbudget van maximaal 16.000 euro in te zetten om extra ontwikkeltijd te creëren, extra ruimte voor je MT of je specialist “leren en innoveren” zodat er tijd ontstaat om plannen in actie om te zetten.

Begeleiding bij plannen
Utrecht Leert biedt je ook de gelegenheid om deel te nemen aan het inspirerende programma “Heel Holland Leert”  waarin je je grove plannen, onder begeleiding, verder vorm kunt geven. Je kunt je nu al inschrijven voor komend schooljaar.

Inspiratie
Weet ook dat er al veel scholen in Utrecht op weg zijn en ter inspiratie hun deuren openen. Zelfs een studiedag in eigen stad “op maat” behoort volgend jaar tot de mogelijkheden.  Kijk op http://utrechtleert.nl/open-andere-deuren-dagen/ voor meer informatie.

 

Optie 3: ‘Eigen ideeën’

 

Scholen kunnen eigen ideeën om het lerarentekort aan te pakken uitwerken en vormgeven.

Om financiële ondersteuning aan te vragen voor het vormgeven en uitvoeren van eigen ideeën, maak je een beknopte schets van jullie plannen én delen jullie deze met Utrecht Leert via het aanmeldformulier ter beoordeling. Voorwaarde is wél dat het geld wordt besteed aan het ontwikkelen van een duurzaam plan dat dus in de toekomst, zonder aanvullend budget, kan worden voortgezet.

Aanmelden

Een aanmelding bestaat uit twee delen. In deel 1 geef je als school aan wat het plan is; naar wat voor persoon ga jij op zoek en wie schakel je daarbij in. Je hoeft op dit moment nog niet alles “rond” te hebben.  Deel 1 moet ingevuld worden vóór 1 juli 2023. Het is mogelijk dat de projectgroep “experimenteerregeling” nog verduidelijking vraagt vóór toekenning.

Aanmelden (deel 1)

Deel 2 kan worden ingevuld zodra jullie plan rond is en de daadwerkelijke kosten bekend zijn. Deel 2 gaat meer in op de details van het plan en de financiering ervan. Na de start van het nieuwe schoojaar vragen we je de opbrengsten/ ervaringen van jullie acties met ons te delen. Niet in de vorm van uitgebreide verslagen, wel door het aanleveren van een quote of een foto, medewerking aan een interview of een filmpje, of het (met mate) ontvangen van gasten die nieuwsgierig zijn naar jullie ontwikkeling. Aan het einde van het jaar vragen we om een korte reflectie. Alles met als doel: andere scholen weer inspireren en ervaringen delen.

Het invullen van de aanvraag, bedenken van een plan, overleg voeren, inwerken van een nieuwe collega kost ook tijd. Die tijd zien we als co-financiering. Een investering die de school zelf doet in dit project.   Op het aanvraagformulier dien je ook aan te geven hoeveel uren je (naar schatting) zelf investeert (i.v.m. onze verantwoording richting OCenW).

Voorwaarden

De experimenteerregeling is een regeling die voortvloeit uit werkpakket 3: anders leren en organiseren van Utrecht Leert. Deelname is alleen mogelijk voor scholen die zijn aangesloten bij Utrecht Leert en dat elke school kan eén aanvraag indienen (ongeacht het aantal leerlingen of locaties).

Beoogd effect:

  • Scholen uit het convenant kunnen met een eenmalige subsidie kennis maken en/of vorm geven aan het werken met “anders bevoegden” in de school. Deze maatregel sluit aan bij de beleidsmaatregelen “andere dag en weekindeling” vanuit het ministerie.
  • Scholen uit het convenant kunnen met een eenmalige subsidie extra tijd vrijmaken om de plannen die ze hebben rondom de schoolorganisatie in een hoger tempo te gaan vormgeven.
  • Scholen uit het convenant kunnen eigen ideeën om het lerarentekort aan te pakken uitwerken en vormgeven.

Uiteindelijk worden ervaringen met elkaar gedeeld en kunnen netwerken ontstaan van scholen die met elkaar een aanpak verder uitwerken.

Aanvragen worden gedaan middels een aanvraagformulier en worden beoordeeld door leden van de projectgroep “experimenteerregeling”

Deze groep bestaat uit:

Shirley Verloop (PCOU) , Michelle Pieterse ( WIJS! ) Marco Röttger (Monton), Ronald Roovers (KSU) en Thea Streng ( SPOU)

Subsidiabele activiteiten:

  • Tijd voor een “anders bevoegde” van buiten de school
  • Tijd voor een interne medewerker die zich bezighoudt met de schoolorganisatie
  • Tijd voor het uitwerken van andere plannen waardoor de druk van het lerarentekort minder wordt.

Het budget kan niet worden ingezet voor materialen of ICT.

De toegekende middelen worden ingezet in schooljaar 2023/2024

Indienen van de aanvraag

Dient te gebeuren tussen 1 april en 1 juli 2023, d.m.v. het compleet invullen van het aanvraagformulier.    Aanvragen gedaan ná 1 juli worden alleen in behandeling genomen als het budget nog toereikend is.   LET OP!    Je kunt een aanvraag doen voordat je daadwerkelijk iemand hebt gevonden die de tijd gaat invullen.   Lukt het niet om iemand te vinden, dan is er nog ruimte voor overleg.

Toekenning van de aanvraag

Vindt plaats na volledige invulling van het aanvraagformulier, het streven is om uitbetaling van aanvragen die zijn ingediend voor 1 juli plaats te laten vinden in september 2023.

Delen van opbrengsten:

3 x in het jaar wordt er een terugkoppeling gevraagd over het verloop van de gekozen acties.

Deze terugkoppeling vindt 2 x plaats in de vorm enkele korte vragen en het insturen van een quote, een foto of een andere impressie. N.a.v. de inzending kan er een verzoek komen tot medewerking aan een interview of een foto-filmsessie.   ( voor de herfstvakantie en voor de voorjaarsvakantie)

1 x in het jaar wordt reflectie gevraagd op de beoogde doelen, het resultaat en het advies aan andere scholen.   Deze reflectie is beknopt en eenvoudig en wordt verwacht in de maand mei.