Tijd voor kwaliteit

Onderwijsbehoeftes van kinderen verschillen en dit geldt ook voor de ontwikkelbehoeftes van professionals op de scholen in de diverse wijken van Utrecht. Het opleiden en begeleiden van zittende en startende onderwijsprofessionals vraagt om maatwerk, geen school is immers hetzelfde. Door ervoor te zorgen dat er binnen de scholen meer tijd besteed kan worden aan goede en passende begeleiding, bewaken we met elkaar de kwaliteit en dus het fundament van het po.

Onderwijsbehoeftes van kinderen verschillen en dit geldt ook voor de ontwikkelbehoeftes van professionals op de scholen in de diverse wijken van Utrecht. Het opleiden en begeleiden van zittende en startende onderwijsprofessionals vraagt om maatwerk, geen school is immers hetzelfde. Door ervoor te zorgen dat er binnen de scholen meer tijd besteed kan worden aan goede en passende begeleiding, bewaken we met elkaar de kwaliteit en dus het fundament van het po.

Doe mee en creëer binnen jouw school meer ruimte voor goede en passende begeleiding.

Wat

Het project ‘Tijd voor kwaliteit’ van Utrecht Leert, dat voortkomt uit het werkpakket: ‘opleiden en begeleiden in de school’, is opgezet om intensievere en betere begeleiding van starters, zij-instromers en meer ervaren leerkrachten binnen jouw school mogelijk te maken en daarmee uitval tegen te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat scholen zélf het beste kunnen bepalen wat bij zal dragen aan het verstevigen van de begeleiding. Door begeleiding naar behoefte te organiseren interesseren we, en behouden we leraren voor de stad.

Hoe

Utrecht Leert stelt financiering van extra ureninzet beschikbaar. Deze extra inzet mag worden ingevuld door de zittende schoolopleider maar, mits onderbouwd, ook door een ervaren leerkracht die graag een steentje bij wil dragen aan de begeleiding van collega’s. Concreet kan jouw school aanspraak maken op financiële tegemoetkoming die gelijk staat aan de inzet van een dagdeel per week.

Het project creëert dus meer ruimte in de taakomvang van de OiS of van een ervaren leerkracht voor het begeleiden van starters, zij-instromers en meer ervaren leerkrachten. Per school mag één persoon worden voorgedragen.

De extra ruimte mag, met redelijke onderbouwing, naar eigen inzicht besteed worden door de voorgedragen deelnemer.

Wat bieden we

 • Utrecht Leert biedt scholen de kans om de inzet van een schoolopleider of ervaren leerkracht voor de begeleiding van startende of meer ervaren leerkrachten te intensiveren
 • Utrecht Leert stelt voor het schooljaar 2023-2024 een financiële bijdrage van 6.000 euro per deelnemende school beschikbaar die, met cofinanciering van 6.000 euro,  extra inzet voor de begeleiding van starters, zij-instromers en meer ervaren leerkrachten mogelijk maakt. Dit totaalbedrag van 12.000 euro staat gelijk aan de inzet van een dagdeel (4 uur) per week.
 • Voor deelnemers wordt gedurende het schooljaar in ieder geval één inspirerende bijeenkomst georganiseerd om te verbinden, kennis uit te wisselen en om het onderwijsinhoudelijke gesprek te stimuleren

Randvoorwaarden

 • De deelnemende school valt onder een van de besturen die is aangesloten bij het ‘convenant lerarentekort PO van de G5’
 • De deelnemende school begeleidt studenten, startende leerkrachten, zij-instromers, mbo’ers, anders bevoegden of meer ervaren leerkrachten
 • De deelnemende school heeft de voorgedragen persoon in vaste dienst en deze persoon, schoolopleider of ervaren leerkracht, heeft een extra dagdeel per week beschikbaar die hij of zij wil en kan besteden aan begeleiding. Cofinanciering van 50% is namelijk een voorwaarde.
 • De tussenevaluatie ‘Tijd voor Kwaliteit 1’ is ingevuld, ook als hier geen gebruik van is gemaakt.
 • Het nieuwe aanmeldformulier moet volledig ingevuld zijn, inclusief onderbouwing
De voorgedragen deelnemer stemt in met de verplichtingen die bij deelname komen kijken, deze verplichtingen zijn als volgt:
 • Korte en bondige verantwoording ingezette uren
 • Een bijdrage leveren aan kennisuitwisseling; we verwachten een drietal keren gedurende het schooljaar op verzoek van Utrecht Leert een terugkoppeling in de vorm van een foto/quote of een andere (compacte) bijdrage.
 • Desgevraagd een bijdrage leveren aan een interview of artikel voor de website van Utrecht Leert, bedoeld om het onderwijs in Utrecht vanuit ervaring op een eerlijke, positieve manier te belichten óf door mee te werken aan een introductie van het vak voor een persoon die zich aan het oriënteren is op het beroep van leerkracht.
 • Naast de uren waarvoor deze aanvraag wordt gedaan, zijn er minimaal twee andere taakuren die al worden besteed aan begeleiding van collega’s (dit heeft te maken met de cofinancieringsregeling).
 • Aan het einde van het schooljaar wordt er een kort verslag gedeeld met Utrecht Leert over het effect van de extra inzet.

Aanmelden?

Geef bij jouw bestuur aan dat jouw school mee wil doen en zorg ervoor dat jullie volledige en onderbouwde aanvraag, via het aanvraagformulier bij ons binnen is voor zomervakantie van dit schooljaar (2022-2023).