Zij-instroom Utrecht Leert Stad – PO

Achtergrond

Vanuit Utrecht Leert PO is voor besturen een subsidie beschikbaar voor het aannemen en opleiden van zij- instromende leraren op basis van het leerlingenaantal. Deze subsidie heeft een looptijd van 4 jaar. Het doel van deze subsidieregeling is vooral dat de kwaliteit van begeleiding van zij-instromers wordt verbeterd om ervoor te zorgen dat zij op effectieve en efficiënte wijze hun onderwijsbevoegdheid halen.

In de oorspronkelijke subsidieaanvraag is afgesproken dat er jaarlijks 60 zij-instromers in de stad worden opgenomen. Er is € 19.108 per zij-instromer beschikbaar voor dubbele bezetting en begeleiding in de school. De trend die dit schooljaar (20/21) zichtbaar wordt is dat er door de huidige Covid 19 situatie en de stagnatie in het aantal vacatures ook voor zij-instromers, het aantal van 60 zij-instromers mogelijk niet behaald zal worden.

Desondanks wil Utrecht consistent en structureel kansen blijven bieden aan zij-instromers, zeker met het oog op de lange termijn. Daarom is besloten de mogelijkheden binnen de subsidieregeling zij-instroom uit te breiden. We willen potentieel voor het onderwijs aan ons binden en voor het onderwijs behouden, door geïnteresseerde zij-instromers in beroep met potentie een werkervaringstraject met garantie op een zij- instroomplek aan te bieden. Dit ter voorbereiding op hun geschiktheidsonderzoek en op hun zij-instroom in beroeptraject.

De besturen in Utrecht hebben ingestemd met deze verruiming van het gebruik van de subsidie. Niet alleen een tegemoetkoming in de loonkosten om de zij-instromer in beroep mee te laten lopen met een ervaren leerkracht, maar nu ook om zij-instromer in beroep te binden door hen tot de zomervakantie als leerkracht ondersteuner aan te nemen. Dit kan met de intentie om de zij-instromer na de vakantie een leer-werkplek aan te bieden. Hiervoor wordt dan ook weer de subsidie loonkosten voor dubbele bezetting gegeven. (De verruiming van de regeling geldt niet voor zij-instromers in opleiding, deeltijdstudenten.)

UL - Verruiming zij-instroomregeling PO

Uitwerking

Maximaal een half jaar voor de opleiding begint start de potentiële zij-instromer in beroep als leraarondersteuner in een ‘werkervaringstraject’ op een school. Bij gebleken geschiktheid starten de zij- instromers daarna met het zij-instroomtraject of de deeltijdpabo. Concreet betekent dit:

  • dat de loonkosten als leraarondersteuner bekostigd kunnen worden vanuit de subsidie zij-instroom. Hierbij is het uitgangspunt: inschaling in OOP7 vanaf datum indiensttreding tot aan het moment dat de opleiding start. Maximaal een half jaar.
  • Gedurende deze periode doorloopt de leraarondersteuner het geschiktheidsonderzoek.
  • De leraarondersteuner krijgt een halve dag opleiding / begeleiding via de pabo. Denk hierbij aan flexibele, kortdurende modules. Daarnaast krijgt de leraarondersteuner minimaal 2 uur per week begeleiding op de school waar hij/zij werkzaam is. Dit gedeelte wordt beschouwd als cofinanciering.
  • Voor schooljaar 21/22 moeten opnieuw 60 zij-instromers worden opgeleid. De leraarondersteuners die in schooljaar 20/21 worden aangenomen kunnen bij positieve geschiktheid ‘doorstromen’ naar deze 60. Dit betekent dat er dan weer subsidie voor extra loonkosten en begeleiding van de zij-instromers in beroep beschikbaar is.

Financiële consequenties

Naast de subsidie van Utrecht leert PO is er ook de subsidie van DUO voor de bekostiging van de opleiding.

UL - Verruiming zij-instroomregeling PO Utrecht

 

Voor meer informatie over de verruiming Zij-instroomregeling Utrecht Leert Stad – PO kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar welkom@utrechtleert.nl ter attentie van Mariska Gerritsen PO Utrecht Leert Stad

Utrechtleert.nl gebruikt cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer over deze cookies.