Subregio’s

Utrecht Leert: gezamenlijke ambities en maatwerk in de subregio’s 

De uitvoering van Utrecht Leert bestaat enerzijds uit gezamenlijke ambities en anderzijds acties per subregio. Utrecht Leert kent drie subregio’s: Utrecht Stad, Amersfoort en Nieuwegein, Ijsselstein, Houten, Utrecht Zuid-Oost. Iedere subregio heeft zijn eigen acties die passen bij de vraag van de scholen.

Utrecht Stad

In Utrecht Stad staan de volgende drie actielijnen centraal:

  1. Het opzetten en verbreden van een hoogwaardig opleidings- en arbeidsinfrastructuur volgens ‘Opleiden in de School’
  2. Het ontwikkelen van het nieuwe opleiden volgens het advies van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’
  3. Het zoeken naar en koesteren van onderwijstalent.

Amersfoort 

In Amersfoort staan de volgende drie actielijnen centraal:

  1. Modernisering van de arbeidsstructuur; we werken aan werkgeverschap met oog voor de verschillende groepen en individuen in de school door te investeren in een leven lang ontwikkelen, gepersonaliseerd personeelsbeleid door te kijken naar verbreding van het beroep op basis van enkele thema’s en het anders organiseren binnen de scholen.
  2. Boeien en binden van docenttalent; we zetten in op het genereren van een hogere instroom in het onderwijs. Het enthousiasmeren en stimuleren van de keuze voor een baan in het onderwijs moeten gevolgd worden door een passend opleidingstraject en een zachte landing in de school. We zetten hiervoor in op een verdiepingsslag van de reeds bestaande opleidings- en begeleidingsstructuur van de scholen waarbij we ruimte creëren voor het goed begeleiden van nieuw talent
  3. Versterken en uitbreiden van de samenwerking; delen van kennis en ervaring tussen onderwijsinstellingen in de brede onderwijskolom en met andere sectoren. Het op te bouwen netwerk bedden we in als onderdeel van de werkwijze van de professionele schoolorganisatie.

Zeist, Bilthoven, Houten en Nieuwegein

Om te komen tot arrangementen die goed werkgeverschap bevorderen investeren Zeist, Bilthoven, Houten en Nieuwegein in activiteiten binnen drie actielijnen:

  1. Het binden van docenttalent; we werken aan gepersonaliseerd werkgeverschap met oog voor de verschillende groepen en individuen in de school door te investeren in education perma- nente, gepersonaliseerd personeelsbeleid door te kijken naar ontwikkelbehoeften en moge- lijkheden van docenten en het creëren van ruimte voor docenten zodat tijd kan worden geïn- vesteerd in professionele en persoonlijke ontwikkeling met als doel het behoud van docentta- lent.
  2. Het boeien van nieuw talent; het enthousiasmeren en stimuleren van de keuze voor een baan in het onderwijs moeten gevolgd worden een passend opleidingstraject en een zachte landing in de school. We zetten hiervoor in op een verdiepingsslag van de reeds bestaande opleidings- en begeleidingsstructuur van de scholen waarbij we ruimte creëren voor het goed begeleiden van nieuw talent
  3. Versterken en uitbreiden van de samenwerking; delen van kennis en ervaring tussen onder- wijsinstellingen in de brede onderwijskolom en met andere sectoren. Het op te bouwen net- werk bedden we in als onderdeel van de werkwijze van professionele schoolorganisatie.