Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws en activiteiten rondom het onderwijs in Utrecht.

Door dit formulier te verzenden ga je ermee akkoord dat je gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Scholen in de regio Eemnes

Je wilt je vanuit je huidige baan omscholen tot leraar in de regio Eemnes. Misschien omdat je je kennis graag wilt delen of een bijdrage aan de maatschappij wilt leveren. Of misschien wel omdat je vanuit je ervaring het onderwijs beter op de praktijk wilt laten aansluiten.

Wat de reden ook is, bij de overstap naar het onderwijs (ook wel zij-instromen genoemd) komt veel kijken. Hoe word je bijvoorbeeld bevoegd om les te mogen geven? Zijn er subsidies beschikbaar om je om te scholen? En met welk salaris kun je rekening houden? Voor het antwoord op al dit soort vragen is Utrecht Leert dé plek waar je incheckt.

Keer terug naar regio's

 • 2e Marnixschool


 • Sint Bonifatius

  De Sint Bonifatiusschool is een katholieke basisschool. Onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze katholieke grondslag. We leren de leerlingen elkaar te waarderen, ongeacht afkomst, cultuur en religie. Dit komt tot uiting tijdens de lessen levensbeschouwing en Leefstijl en in de wijze waarop leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan.

  Dagelijks zijn wij bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen aan de hand van actuele situaties in school en in de maatschappij. Hierbij maken we ook gebruik van de methode Leefstijl. Gelijkwaardigheid van ieder mens, respect, acceptatie en tolerantie zijn voor ons kernwoorden. Onze kinderen leren effectief. Hierbij ligt onze focus vooral op het eigen maken van kennis. Kinderen verbinden kennis en vaardigheden zodat ze grip op het leren en op het leven krijgen. Wij bieden een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma voor alle kinderen. We zorgen voor effectieve lessen, succeservaringen en leerprestaties bij alle leerlingen door les te geven volgens het ‘Expliciete Directe Instructie-model’. We zijn ons ervan bewust dat we een onderdeel zijn van een aansluitende ontwikkelingslijn bij onze leerlingen. Onze lerende organisatie is actiegericht én continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs vanuit een gedeelde visie. We halen het beste uit de leerlingen, het team en de organisatie door voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. De lat leggen we iedere keer weer iets hoger. In professionele leergroepen werken en leren onderwijsgevend en –ondersteunend personeel structureel, cyclisch en onderzoeksmatig samen.
  https://stbonifatius.nl
 • Jenaplanschool Cleophas

  De Cleophas biedt al meer dan vijftig jaar onderwijs en zorg op maat in Utrecht. We zijn één van de drie Jenaplanscholen in de stad. Creativiteit, respect, warmte en openheid vinden we heel belangrijk. 

  Normen en waarden
  Van huis uit zijn we katholiek. Dat verklaart ook onze Bijbelse naam. We zijn hierin echter niet actief, behalve wanneer er iets te vieren valt, zoals kerst of Pasen. Katholicisme komt aan bod tijdens onze wereldoriëntatielessen, maar niet meer of minder uitvoerig dan andere religies. Er is meer dan genoeg ruimte voor ieders geloof, voor alle wereldgodsdiensten en voor elke achtergrond.

  We vinden dat elk mens het recht heeft een eigen identiteit te ontwikkelen. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, geaardheid, sociaal milieu, religie of levensbeschouwing geen verschil uitmaken. Op de Cleophas is ruimte voor iedereen.

  Kwaliteit
  De kwaliteit van ons onderwijs en de school wordt op verschillende manieren gemeten en gewaarborgd:

  De onderwijsinspectie doet namens de overheid onderzoek naar de onderwijskwaliteit, naleving van onderwijsvoorschriften, financiële rechtmatigheid en ontwikkeling van alle Nederlandse scholen.
  De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het beleid van de school en heeft een wettelijke status. Ze bestaat uit drie afgevaardigden vanuit de ouders en drie vanuit het personeel. De MR heeft soms advies- en soms instemmingsrecht.
  De Ouderraad (OR) ondersteunt de directie en het team en coördineert de hulp van ouders op school.
  De Leerlingenraad (LR) denkt en beslist op democratische wijze actief mee over praktische zaken op school. Dit stimuleert actief burgerschap bij de kinderen. Twee vliegen in één klap dus.
  Het management team heeft de dagelijkse leiding over de school. Onze directeur is Frans van Noorden.

 • Basisschool Joannes XXIII

  De school waar ieder kind een ster is!

  De Joannes XXIII maakt deel uit van de multiculturele samenleving. Daarom moeten kinderen elkaars culturele en/ of levensbeschouwelijke achtergrond leren kennen en respect hebben voor elkaar.
  Het hele denken en handelen binnen de school is verankerd in een aantal begrippen. Deze begrippen vormen onze visie op onderwijs:

  – hoge verwachtingen van kinderen
  – veilige omgeving
  – talentontwikkeling
  – samenwerken
  – verantwoordelijkheid
  – goede contacten met ouders
  https://www.joan23.nl
 • Basisschool de Beiaard

  De Beiaard is een school waar ieder kind wordt gezien. Als van oorsprong katholieke basisschool besteden we veel aandacht aan de omgang met elkaar en de wereld om ons heen. Daarom vinden we het ook belangrijk dat kinderen van alle leeftijden elkaar binnen de school tegenkomen en samen activiteiten ondernemen.

  De Beiaard staat midden in de samenleving. Onze kinderen zullen daarin straks hun eigen plek vinden en hun eigen inbreng hebben. Wij willen dat onze kinderen bijdragen aan een leefbare, duurzame wereld van morgen.
  Hiervoor leggen wij een solide basis in ons onderwijs. Door aandacht te besteden aan:
  1. Intellectuele (cognitieve) ontwikkeling. Door een hoogwaardig en rijk onderwijsaanbod met bijzondere aandacht voor creativiteit.
  2. Sociale ontwikkeling. We leren onze kinderen wat “samenleven” betekent.
  3. Persoonlijke ontwikkeling. Door georganiseerde aandacht voor (de ontwikkeling van) ieder kind persoonlijk. “ Ieder knd wordt gezien” .
  https://www.debeiaard-utrecht.nl
 • Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

  GEEN WEBSITE BESCHIKBAAR

  GEEN WEBSITE BESCHIKBAAR

 • Cals College RK SGM voor Lyceum Havo Mavo Vbo
  Cals College RK SGM voor Lyceum Havo Mavo Vbo
  Cals College IJsselstein is een middelbare school in IJsselstein en biedt ondernemend onderwijs aan leerlingen op alle niveaus in een inspirerende leeromgeving.

  We werken vanuit de kernwaarden toekomstgericht, verbonden en uniek. Aan deze kernwaarden ijken we ons onderwijs. In ons onderwijs staan respect en ontmoeting centraal. Onder de drie kernwaarden hangen vijf belangrijke pijlers: • Persoonsvorming en (studie)begeleiding: wie ben ik en wat kan ik? • Samenhang in leergebieden: hoe zie ik verbindingen tussen vakken? • Verbinding met de maatschappij: hoe verhoud ik mij tot de wereld om mij heen? • ICT en Technologie: hoe maak ik goed gebruik van de hedendaagse technologie? • Leren is onafhankelijk van plaats en tijd: leren kun je overal en altijd!


  0306868040

  https://cals.nl
 • Heerenlanden College
  Heerenlanden College
  Op Het Heerenlanden stellen we de gemeenschap centraal. Wij gunnen onze leerlingen een wereld waarin mensen oog hebben voor elkaar en elkaar waarderen in hun verschillen.

  Waar we naar streven is dat mensen in staat zijn om steeds de afweging te maken tussen wat nodig is voor henzelf en wat nodig is voor de gemeenschap en dat ze zich vervolgens inzetten om dat te doen wat goed is voor beide. Ons motto is: doe wat telt. Presteren is in onze ogen onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid nemen: voor jezelf, voor je naasten, voor de schepping. Het is belangrijk dat mensen zich individueel maximaal ontplooien. Maar bij ons excelleer je in het belang van de gemeenschap. De prestatie die telt is er een waar we allemaal beter van worden. Het is onze ambitie dat leerlingen op onze school zich ontwikkelen tot zelfbewuste individuen met oog voor hun medemensen en met een open en gastvrije houding naar iedereen.


  0345613531

  https://cvo-av.nl
 • Calvijn
  Calvijn
  info.calvijn@cvo-av.nl 
 • De Joost
  De Joost  info.dejoost@cvo-av.nl

 • Gilde
  Gilde
  gilde@cvo-av.nl
 • Lyceum Oudehoven
  Lyceum Oudehoven

 • Schans
  Schans
  schans@cvo-av.nl
 • Uilenhof
  Uilenhof  info.uilenhof@cvo-av.nl

 • Windroos
  Windroos  info.windroos@cvo-av.nl

 • Tiener College
  Tiener College  info@tienercollege.nl

 • Het Baarnsch Lyceum
  Het Baarnsch Lyceum
  Onze school zoekt vanuit een optimistische en open levenshouding aansluiting bij de ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen.

  De school gaat uit van de volgende uitgangspunten: – Klassiek met een moderne snit: Het Baarnsch Lyceum is trots op zijn geschiedenis en tradities. We behouden wat goed is en vernieuwen wat aan de vervanging toe is omdat het niet meer bij de tijd is of omdat we samen tot andere inzichten zijn gekomen. Elke ontwikkeling prikkelt onze nieuwsgierigheid, onze ambitie en creativiteit. We blijven daarbij kritisch en zoeken ons eigen spoor. – Geen prestatie zonder relatie: De relatie en interactie tussen mensen onderling, in het bijzonder tussen leerling en docent, zijn de basis van ons handelen en ons succes. Vanuit de relatie met elkaar en met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid richten wij onze school, onze leefgemeenschap in. – Optimistisch naar de toekomst: Vanuit een optimistische en kritische levenshouding sluiten wij aan bij de ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen en bereiden we de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, op de maatschappij en op het leven. Onze school is ambitieus en verwacht hetzelfde van medewerkers en leerlingen: ambitie om zich te (laten) ontwikkelen: cognitief en als mens, als toekomstig wereldburger.


  0355416041

  https://hetbaarnschlyceum.nl
 • Werkplaats Kindergemeenschap
  Werkplaats Kindergemeenschap
  De Werkplaats is een school met een inspirerende traditie en een stevige ambitie. Ons onderwijs is nooit af. We denken voortdurend na over de ‘bagage’ die onze werkers nodig hebben, voor het leven nu en later. Er wordt samen geleerd en gecreëerd. Zo maken we eigentijds onderwijs.

  De Werkplaats heeft vier kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid. De Werkplaats inspireert en motiveert jonge mensen “om zich door allerlei soorten werk naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen” en zo samen te “worden wie zij zijn”, in een vorm van onderwijs die zich steeds vernieuwt, passend bij de jonge mensen van nu en de tijd waarin zij leven, met de door Kees Boeke gegeven “kaders en richting” als uitgangspunt. De Werkplaats wil jonge mensen (de werkers) serieus nemen vanuit de overtuiging dat zo met hen gebouwd kan worden aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving, waarin zij zich met elkaar in verscheidenheid en overeenkomst verbonden weten.


  0302282841

  https://wpkeesboeke.nl • NUOVO scholengroep, openbaar vmbo, mavo, havo, vwo – vst. de Utrechtse School
  NUOVO scholengroep, openbaar vmbo, mavo, havo, vwo - vst. de Utrechtse School


  0302935654

  https://centraalcollege.nl
 • VOLT!
  VOLT!
  Volt! is een actieve openbare school die d.m.v. aantrekkelijk beroepsonderwijs leerlingen uitdaagt om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat zij optimaal kunnen presteren.

  onderwijs is voor onze leerlingen de best mogelijke garantie op een succesvolle deelname aan onze complexe samenleving. We stellen daarom aan onszelf en onze leerlingen hoge eisen en realistische doelen die gericht zijn op succes in onze school en in het vervolgonderwijs. Als voorbereiding op die toekomst hebben we in het bijzonder oog voor zelfstandig werken, communiceren, samenwerken en het maken van keuzes.


  0306702500

  https://volt.eu
 • ACADEMIE TIEN
  ACADEMIE TIEN
  Om onderwijs te bieden dat leerlingen laat kennismaken met de wereld en met zichzelf, ontwerpen we het onderwijs vanuit twee uitgangspunten: ons onderwijs is zowel persoonlijk als gemeenschappelijk.

  Ons onderwijs is persoonlijk, omdat we flexibiliteit willen bieden in de leerroute van leerlingen. We streven naar onderwijs dat past bij de ontwikkeling van een leerling – waarbij we ons niet laten belemmeren door de ‘standaarden’ in het Nederlandse onderwijssysteem.Tegelijkertijd zijn wij als school ook een ‘mini-maatschappij’. Het is een plek waar je je leert verhouden tot de wereld en de mensen om je heen. Om die reden is ons onderwijs ook gemeenschappelijk. Er bestaat een spanning tussen persoonlijk en gemeenschappelijk onderwijs: jouw persoonlijke leerroute stelt grenzen aan het samen leren en andersom. Op Academie Tien gaat het ons niet om de keuze maken tussen persoonlijk en gemeenschappelijk, maar juist om het evenwicht tussen die twee uitgangspunten.


  0307820999

  https://academietien.nl
 • Ithaka SK Maetsuykerstraat
  Ithaka SK Maetsuykerstraat


  0306702660


 • Ithaka ISK Bisonspoor
  Ithaka ISK Bisonspoor


  0302634634


 • NUOVO SG, opb. vmbo, mavo, havo, vwo – vest. Noordse Parklaan
  NUOVO SG, opb. vmbo, mavo, havo, vwo - vest. Noordse Parklaan


  0302807099


 • X11 Lagenoord
  X11 Lagenoord


  0302807099


 • UniC school voor vwo en havo
  UniC school voor vwo en havo

 • UniC school voor vwo en havo – locatie International School Utrecht
  UniC school voor vwo en havo - locatie International School Utrecht

 • Vakcollege Maarsbergen voor Mavo Vbo
  Vakcollege Maarsbergen voor Mavo Vbo
  Op Vakcollege Maarsbergen krijgen leerlingen ruimte en uitdaging om hun talenten optimaal te ontwikkelen en worden zij gestimuleerd om uitstekende prestaties te leveren.

  Vakcollege Maarsbergen wil leerlingen helpen mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen.Wij zijn een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid. Vakcollege Maarsbergen geeft daar op de volgende manier concreet invulling aan.Open voor leerlingen, Verdraagzaamheid en tolerantie, Met open vizier de wereld tegemoet treden met oprechte interesse voor diverse achtergronden, zienswijzen en levensbeschouwingen: dat uitgangspunt zit in ons onderwijs verweven. Wij vinden het van belang dat school en ouders wat betreft de identiteit en pedagogische visie op een lijn zitten.


  0343431345

  https://vakcollege.osgs.nl
 • Openbare Scholengroep Schoonoord
  Openbare Scholengroep Schoonoord
  Op het Openbaar Lyceum Zeist krijgen leerlingen ruimte en uitdaging om hun talenten optimaal te ontwikkelen en worden zij gestimuleerd om uitstekende prestaties te leveren.

  Het Openbaar Lyceum Zeist wil leerlingen helpen mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen. Wij zijn een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid.


  0306982140

  https://lyceum.osgs.nl
 • Opb Sgm Schoonoord Voor Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo
  Opb Sgm Schoonoord Voor Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo
  Mavo Doorn wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren.

  Mavo Doorn wil leerlingen stimuleren mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen. De openbare signatuur is voor Mavo Doorn geen leeg begrip. Zij onderscheidt deze school van andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.


  0343412196

  https://doorn.osgs.nl
 • Anna Van Ryn College Opbare Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo
  Anna Van Ryn College Opbare Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo
  Leren is het fijnst als je het kunt doen op je eigen niveau. Het mag best een beetje moeilijk zijn, maar niet té. Wij zorgen op alle niveaus voor voldoende uitdaging.

  De wereld om ons heen verandert razendsnel en wij veranderen mee. Internet en sociale media bepalen een deel van ons leven en maken communicatie sneller, afwisselender en persoonlijker dan ooit. Op je eigen manier kun je overal informatie vandaan halen. Ons onderwijs speelt daar op in. Wij houden rekening met de leerstijl die het beste bij jou past door verschillende soorten lessen en leerroutes aan te bieden. Een intensieve en persoonlijke begeleiding is daarbij onmisbaar. Laptops en een digitale leeromgeving zijn onze eigentijdse hulpmiddelen. Omdat contact met mensen over de hele wereld inmiddels gemakkelijk is, kun je op het Anna Lyceum ook al jaren een groot deel van de lessen in het Engels volgen. Kortom, echt modern onderwijs!


  0306040900

  https://annavanrijn.nl
 • Anna van Ryn College Openbare Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo Lwoo
  Anna van Ryn College Openbare Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo Lwoo
  Anna BTV De Linie is de Bovenschoolse Tussenvoorziening (BTV) waar leerlingen met Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) lessen volgen. Sommige leerlingen stromen door naar ons Leerwerktraject (LWT) en halen daar een diploma.

  samen werken aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat. Dat is Anna BTV De Linie! Wat dit voor ons inhoudt, geven we hier in woord en beeld weer. Bij ons draait het om de leerling. Het gaat er om hoe jij als leerling het beste tot leren komt. Onze insteek is dat je leert door te doen. Om dit waar te maken, streven wij ernaar dat je het geleerde zo snel mogelijk in de praktijk kan toepassen dan wel tijdens een stage. Om leren leuk te maken is verscheidenheid essentieel: variation is the spice of life. Bovendien doet variatie recht aan verschillen in leerstijl en niveau van leerlingen.


  0306019118

  https://annavanrijn.nl
 • De Baander
  De Baander
  PrO De Baander leidt leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij.

  PrO De Baander is een zelfstandige school voor voortgezet onderwijs op katholieke grondslag met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht. Praktijkonderwijs leidt de leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. PrO De Baander staat voor Samen; respectvol, eerlijk, in vertrouwen, betrokken en gedeeld leiderschap Ondernemend; nieuwsgierig, kansen zien, lef en durf, ambitie, vernieuwend Plezier; positief, humor, relativeren, veiligheid ervaren en leren om gelukkig te zijn Op maat; onderwijs, instructie en aanbod op niveau en tempo van de leerling


  0334723163

  https://debaander.nl
 • Cals College Roomskatholiek Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo
  Cals College Roomskatholiek Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo
  We hebben vertrouwen in elkaars kunnen en bedoelingen. We hebben hoge verwachtingen en we gaan we daarbij uit van kansen en mogelijkheden.

  We hebben vertrouwen in elkaars kunnen en bedoelingen. We hebben hoge verwachtingen en we gaan we daarbij uit van kansen en mogelijkheden. Op die manier bieden we leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen; cognitief, creatief en in hun begrip van deze wereld. We voelen ons verbonden met elkaar. Zien en gezien worden vinden we daarom belangrijk. Verantwoordelijkheid voelen we zowel voor onszelf alsook voor elkaar. We staan open voor het anders zijn van de ander. Dat vraagt om verdraagzaamheid. We doen dit in dialoog en daarin gaan we uit van gelijkwaardigheid. We streven een sfeer van openheid na. We bezien onze omgeving met een open vizier en geven ruimte aan nieuwe ideeën en inzichten. We laten ons verwonderen en we nemen leerlingen hierin mee. Zo creëren we een veilige omgeving om te leven en te leren. Op deze manier geven we invulling aan onze open katholieke identiteit.


  0306036604

  https://cals.nl
 • Accent Praktijkonderwijs
  Accent Praktijkonderwijs
  Bij ons op school is iedereen een VIP! In de lessen doen we wat voor jou werkt. Als het nodig is, gaan we op zoek naar jouw ‘aan’ knop.

  We vinden het belangrijk dat je je thuisvoelt op school. Iedereen is anders en we respecteren elkaar. Ons team heeft veel tijd en aandacht voor alle leerlingen. Van jou vragen we dat je je best doet. Samen met de andere leerlingen, de docenten, het hele team en de (stage)bedrijven werken we eraan om mooie dingen te leren en te berei- ken. Het komend schooljaar gaan we dat verder uitbreiden door levensechte Leerlabs te creëren. Dat zijn bedrijven die in en om onze school samen met leerlingen ideeën uitwerken en ontwikkelen. Jij bent daar onmisbaar in! PRO33college is een samenwerkingsschool van Accent Amersfoort en het Trivium…


  0334450333

  https://accentamersfoort.nl
 • Utrechts Stedelijk Gymnasium, openbare school voor vwo
  Utrechts Stedelijk Gymnasium, openbare school voor vwo
  Wij zijn een school voor alle goede vwo-leerlingen, die intelligentie combineren met een sterke werkhouding en een brede belangstelling

  Het Utrechts Stedelijk Gymnasium is een vooruitstrevend categoraal gymnasium met een rijke traditie waar uitstekend onderwijs wordt gegeven. Er heerst op school een sfeer van openheid en vertrouwen en er is een veelzijdig aanbod van gemeenschappelijke en keuzeonderdelen. Er is een goede ondersteuning voor zowel leerlingen als docenten. Beide groepen genieten veel ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid, omdat de overtuiging is dat mensen bloeien naarmate zij meer vrijheid krijgen.


  0302122199

  https://usgym.nl/
 • POUWER, openbare school voor praktijkonderwijs
  POUWER, openbare school voor praktijkonderwijs
  Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op actieve deelname aan een duurzame, inclusieve en steeds veranderende samenleving

  Wij zijn er immers voor leerlingen met een geschiedenis van weinig succesvolle ervaringen op school én een onzeker toekomstperspectief. Toch moeten ook zij zich straks staande houden in de samenleving. Het Pouwer College stelt alles in het werk om dit mogelijk te maken. Iedere leerling van Pouwer College laat binnen de eigen mogelijkheden zijn of haar specifieke mogelijkheden maximaal tot wasdom komen en ontwikkelt zich tot een evenwichtige en gemotiveerde persoonlijkheid, die zijn weg weet te vinden in de wereld. Een wereld waarin het steeds minder telt wat je weet en steeds meer wat je kan.


  0302634690

  https://pouwersite.nl
 • Trajectum College, openbare scholengemeenschap voor vbo en mavo
  Trajectum College, openbare scholengemeenschap voor vbo en mavo
  We doen er elke dag alles aan om onze leerlingen te laten groeien. Daarbij sturen we niet alleen op cijfers, maar ook op ontwikkeling van talent en sociale vaardigheden. Daarom kiezen we voor maatwerk.

  We zijn heel persoonlijk, we bieden een veilige haven en elke leerling staat bij ons centraal. Daardoor raken ze gemotiveerd, krijgen ze zelfvertrouwen en worden ze eigenaar van hun ontwikkeling. Ons motto is: leer meer, kom verder. We stimuleren elkaar om een actieve leerhouding aan te nemen door onder andere het samenwerken met mensen in de wijk en in de stad, maar ook door verbindingen te leggen tussen verschillende culturen. Op deze manier zijn onze leerlingen straks in staat om een stevige plek in de maatschappij te verwerven. Bij ons word je gezien!


  0302646100

  https://trajectum-college.nl
 • Leidsche Rijn College
  Leidsche Rijn College
  Wil jij je talenten ontdekken en ontwikkelen? Veel leren over jezelf en de wereld om je heen? En werken aan een mooie cijferlijst? Dan ben je op het LRC aan het juiste adres!

  Het Leidsche Rijn College is een openbare school in Utrecht voor havo, atheneum en gymnasium en heeft momenteel ruim 1600 leerlingen. Ontdekken wat je leuk vindt, waar je goed in bent en aan de slag gaan met jouw talent (talentontwikkeling). Leren over jezelf en de wereld om je heen (Bildung). En goed onderwijs waarbij je werkt aan een mooie cijferlijst (goed onderwijs). Dit zijn, samen met uitdaging en passende begeleiding, de dingen die wij heel belangrijk vinden op onze school.


  0302933360

  https://lrc.nl
 • Ithaka, ISK
  Ithaka, ISK
  Wij begeleiden onze leerlingen in hun groei naar een volwassen bestaan in hun nieuwe land.

  Ithaka is de eerste school in dat nieuwe land. We helpen, samen met de ouders, jongeren zich voor te bereiden op een volgende school. Ithaka wil jongeren in een veilige omgeving aanzetten tot leren. Daar hoort natuurlijk het leren van de Nederlandse taal bij, maar er is zoveel meer dat ze op de weg naar volwassenheid goed kunnen gebruiken.


  0302634634

  https://ithaka-isk.nl
 • X11 media en vormgeving
  X11 media en vormgeving
  Ithaka stelt zich ten doel leerlingen te begeleiden in hun groei naar een volwassen bestaan.

  Een volwassen bestaan kenmerkt zich onder meer doordat: Iemand zichzelf ervaart als een actor, dat wil zeggen als iemand die iets betekent voor zijn omgeving en daarop met zijn unieke mogelijkheden invloed kan uitoefenen. Iemand zich verbonden voelt met zijn kleine en met zijn grote omgeving.
  Iemand verantwoordelijkheid ervaart voor zijn kleine en grote omgeving.Iemand in deze context het onderscheid kan maken tussen wat gewenst en/of wenselijk is. Ithaka streeft er naar om de drie pedagogische functies van onderwijs zo volledig mogelijk te realiseren: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.


  0302807099


 • Meridiaancollege ’t Hooghe Landt
  Meridiaancollege 't Hooghe Landt
  Wij richten ons op leerlingen die niet alleen op zoek zijn naar een leeromgeving, maar ook naar een leefomgeving die aandacht voor hun sociale en emotionele ontwikkeling en waar leerlingen hun talenten kunnen ontplooien.

  Onderwijs op maat, actieve leerlingen in de les en leren van en met elkaar. Elke leerling is verschillend en verdient het onderwijs dat bij hem of haar past. Het omgaan met verschillen is een belangrijke pijler op onze school. Een tweede uitgangspunt is dat elke leerling actief is in de les. Ten slotte bevorderen wij het leren van en met elkaar. Zo leren de leerlingen samen te werken, gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en verantwoordelijkheid te nemen.


  0334559363

  https://hooghelandt.nl
 • Seyster College voor Praktijkonderwijs (Hoog Kanje)
  Seyster College voor Praktijkonderwijs (Hoog Kanje)

 • Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo (Grebbeberglaan)
  Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo (Grebbeberglaan)

 • Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo (Nobeldwarsstraat)
  Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo (Nobeldwarsstraat)
  bovenal gaat het ons om een dieperliggend doel: onze leerlingen ontwikkelen om wat onderwijskundige John Hattie noemt: een 'goed' leven te leven. Vanuit onze katholieke identiteit omschrijven we dat als: je verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen met oog voor de ander en de omgeving, in verbinding met elkaar, opdat iedereen tot z'n recht komt.

  Wij vinden dat iedereen het recht heeft op gelijke kansen. Op het St-Gregorius College
  ontwikkelt de leerling zich tot wereldburger: onderzoekend, ondernemend en creatief. Wij
  willen in onze school een gemeenschap vormen van mensen die, hoe verschillend ze ook
  zijn, zich met elkaar verbonden voelen. Wij hebben onze leerlingen iets mee te geven, onze
  leerlingen moeten zich met ons kunnen en willen identificeren, moeten ons vertrouwen
  hebben en leerlingen moeten ons vertrouwen. Dat is voorwaarde voor een optimaal
  leerklimaat. Leren op die manier begint met de relatie.


  0302326795

  https://gregorius.nl
 • Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo (Van Asch van Wijckskade)
  Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo (Van Asch van Wijckskade)

 • t Atrium
  t Atrium
  Onze school wil aan leerlingen met voldoende capaciteiten, interesse en motivatie een gedegen vooropleiding bieden voor een vervolg in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.

  ’t Atrium is een openbare scholengemeenschap die toegankelijk is voor leerlingen uit alle sociale, culturele, politieke groeperingen. Op basis van ons respect en begrip voor de verschillen tussen individuele mensen, willen wij verantwoordelijkheid nemen voor onze leerlingen en onze omgeving. Wij willen ook bijdragen aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van onze leerlingen en hun vorming tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die bereid en in staat zijn te functioneren in onze pluriforme samenleving.


  0334750184

  https://t-atrium.nl
 • Trivium College (Dierenriem)
  Trivium College (Dierenriem)
  In alles wat wij doen zijn we erop gericht dat jij met plezier naar school komt en leert. Zodat jij de beste keuzes kunt maken voor nu en je toekomst. Dat doen we door actief met jou in contact te blijven over wat je bezighoudt.

  Je ontdekt waar jouw interesses en talenten liggen, waardoor je steeds beter weet waarom en waarvoor je leert. We doen dat in een leeromgeving die aansluit bij je interesses en waar jouw leerdoelen en kwaliteiten positief worden benoemd. In vier jaar groei je uit tot een zelfbewuste, ondernemende jongere met een diploma. Jij weet waar je voor staat!


  0334753694

  https://triviumcollege.nl
 • Trivium College (Columbusweg)
  Trivium College (Columbusweg)
  In alles wat wij doen zijn we erop gericht dat jij met plezier naar school komt en leert. Zodat jij de beste keuzes kunt maken voor nu en je toekomst.Dat doen we door actief met jou in contact te blijven over wat je bezighoudt.

  Je ontdekt waar jouw interesses en talenten liggen, waardoor je steeds beter weet waarom en waarvoor je leert. We doen dat in een leeromgeving die aansluit bij je interesses en waar jouw leerdoelen en kwaliteiten positief worden benoemd. In vier jaar groei je uit tot een zelfbewuste, ondernemende jongere met een diploma. Jij weet waar je voor staat!


  0334753147

  https://triviumcollege.nl
 • Vathorst College (Lovink)
  Vathorst College (Lovink)
  Het Vathorst College staat voor bovengemiddelde resultaten, maar ook voor een eigentijds onderwijs concept. Naast kennis is er ook veel aandacht voor vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

  Het Vathorst College staat voor bovengemiddelde resultaten, maar ook voor een eigentijds onderwijs concept. Naast kennis is er ook veel aandacht voor vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Via de pijler Zelfverantwoordelijk leren begeleiden we onze leerlingen om zelf aan het roer te staan van hun eigen leerproces en hun ontwikkeling. Daarbij zetten we in op vijf (zelfregulerende) vaardigheden: leerstrategieën toepassen, eigen regie nemen, reflecteren, samenwerkend leren en studievaardigheden. Hier kunt u meer lezen over de pijler Zelfverantwoordelijk leren. Meerdere theorieën over zelfverantwoordelijk leren onderbouwen het onderwijsconcept van het Vathorst College. In deze theoretische onderbouwing, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en bevindingen, kunt u lezen waarom ons onderwijsconcept zo belangrijk is voor de ontwikkeling van jong volwassenen.


  0334968240

  https://vathorstcollege.nl
 • Veenlanden College PC SGM v Mavo Havo Atheneum (Bonkestekersweg)
  Veenlanden College PC SGM v Mavo Havo Atheneum (Bonkestekersweg)


  0297261514


 • Veenlanden College PC SGM v Mavo Havo Atheneum (Diamant)
  Veenlanden College PC SGM v Mavo Havo Atheneum (Diamant)
  Wij willen inspelen op de basisbehoeften van leerlingen. Een veilige leeromgeving; de mogelijkheden om zelf keuzes te maken; je gezien en gehoord te voelen en anderen te laten zien wat je kunt, bevorderen het leren.

  Uitgangspunt daarbij is dat wij ons deel van de opvoedende taak uitvoeren, in samenspraak met de ouders van de leerlingen. School is een leergemeenschap. Naast kennisoverdracht en het uitdragen van normen en waarden is de aandacht voor de manier van leren een belangrijk aspect van ons onderwijs. In de snel veranderende maatschappij is een ‘education permanente’ onontbeerlijk. Wij vinden de individuele ontplooiing van de leerling belangrijk en dat geldt ook voor hoe hij of zij optreedt in de gemeenschap. Daarom hechten we belang aan een ontwikkeling van sociale vaardigheden bij leerlingen.


  0297283459

  https://veenlandencollege.nl
 • Wellantcollege (Randhoeve)
  Wellantcollege (Randhoeve)
  Wellant vmbo Houten is een kleine school met ongeveer 440 leerlingen. We kennen elkaar allemaal. Je kunt bij ons terecht voor een diploma theoretische-, gemengde-, kaderberoepsgerichte-, of basisberoepsgerichte leerweg.

  Bij Wellant willen we graag dat je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Samen proberen we het beste resultaat te halen. Wij vinden het vooral belangrijk dat jij je snel thuis voelt. We hebben leuke en interessante doe-lessen waarbij je van alles leert over dieren, planten en voeding. Kom daarom ook eens kijken op een open dag op woensdag 29 januari 2020. Of draai een middagje mee, op een van onze open lesmiddagen op woensdagmiddag. Tot die tijd vind je op onze website alles wat je moet weten over onze school. We hopen je gauw te zien bij Wellant vmbo Houten!


  0306377024

  https://wellantvmbo.nl/houten
 • Wellantcollege (Doeldijk)
  Wellantcollege (Doeldijk)
  Wellant vmbo Montfoort is een kleine school met ongeveer 800 leerlingen waar bijna iedereen elkaar kent. Bij Wellantcollege willen we graag dat je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

  Samen proberen we het beste resultaat te halen. Wij vinden het vooral belangrijk dat jij je snel thuis voelt. We hebben leuke en interessante doe-lessen waarbij je van alles leert over dieren, planten en voeding. Kom daarom ook eens kijken op een open avond, of draai een ochtendje mee! Tot die tijd vind je op onze website alles wat je moet weten over onze school. We hopen je gauw te zien bij Wellant vmbo Montfoort!
  https://wellantvmbo.nl/montfoort
 • Wellantcollege (Theo Thijssenplein)
  Wellantcollege (Theo Thijssenplein)
  Wellant vmbo Utrecht is een kleine school met ongeveer 340 leerlingen waar bijna iedereen elkaar kent. Bij Wellantcollege willen we graag dat je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

  Samen proberen we het beste resultaat te halen. Wij vinden het vooral belangrijk dat jij je snel thuis voelt. We hebben leuke en interessante doe-lessen waarbij je van alles leert over dieren, planten en voeding. Kom daarom ook eens kijken op een open dag, of draai een middagje mee! Tot die tijd vind je op onze website alles wat je moet weten over onze school. We hopen je gauw te zien bij Wellant vmbo Utrecht!


  0302444394

  https://wellantvmbo.nl/utrecht
 • Wellantcollege (Bergenboulevard)
  Wellantcollege (Bergenboulevard)
  Wellant vmbo Amersfoort is een kleine school met ongeveer 350 leerlingen waarbij bijna iedereen elkaar kent. Bij Wellantcollege willen we graag dat je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

  Samen proberen we het beste resultaat te halen. Wij vinden het vooral belangrijk dat jij je snel thuis voelt. We hebben leuke en interessante vakken waarbij je van alles leert over dieren, planten en voeding. Kom daarom ook eens kijken op een open dag, of draai een middagje mee! Tot die tijd vind je op onze website alles wat je moet weten over onze school. We hopen je gauw te zien bij Wellant vmbo Amersfoort!


  0334801331

  https://wellantvmbo.nl/amersfoort
 • Meridiaancollege ’t Hooghe Landt (Parelhoenstraat)
  Meridiaancollege 't Hooghe Landt (Parelhoenstraat)
  Wij richten ons op leerlingen die niet alleen op zoek zijn naar een leeromgeving, maar ook naar een leefomgeving die aandacht voor hun sociale en emotionele ontwikkeling en waar leerlingen hun talenten kunnen ontplooien.

  Onderwijs op maat, actieve leerlingen in de les en leren van en met elkaar. Elke leerling is verschillend en verdient het onderwijs dat bij hem of haar past. Het omgaan met verschillen is een belangrijke pijler op onze school. Een tweede uitgangspunt is dat elke leerling actief is in de les. Ten slotte bevorderen wij het leren van en met elkaar. Zo leren de leerlingen samen te werken, gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en verantwoordelijkheid te nemen.


  0334752764

  https://hooghelandt.nl
 • Meridiaancollege Het Element
  Meridiaancollege Het Element
  Grote betrokkenheid: onze school is een gemeenschap met een grote betrokkenheid tussen leerlingen en docenten en andere medewerkers. Deze betrokkenheid voelen we ook van ouders en verzorgers. Het Nieuwe Eemland is een buitengewone school waar leerlingen zich thuis voelen en waar elke leerling zichzelf mag én kan zijn!

  Het nieuwe Eemland is een school die borg staat voor een uitdagende leeromgeving. Door het geven van goed onderwijs met daarbij het toepassen van activerende werkvormen worden de leerlingen gestimuleerd hun kwaliteiten te laten en deze verder te ontwikkelen. Het nieuwe Eemland wil dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Ons onderwijs en begeleiding zijn daarop gericht.


  0334612984

  https://hetnieuweeemland.nl
 • Minkema College voor Lwoo Vmbo Havo Atheneum Gymnasium (Minkemalaan)
  Minkema College voor Lwoo Vmbo Havo Atheneum Gymnasium (Minkemalaan)
  Met ons onderwijs willen we jou toerusten voor het vervolgonderwijs en je toekomst. We willen bijdragen aan je levensgeluk. Op het Minkema College leren en werken leerlingen en medewerkers met elkaar vanuit de overtuiging dat er ruimte is voor iedereen, ongeacht levenswijze en opvattingen.

  Leren moet je dóen. Het moet betekenis hebben. En je doet het samen. Leren gaat over informatie verwerken en competenties (vaardigheden) ontwikkelen en toepassen in allerlei situaties. Iedereen leert anders. In ons onderwijs willen wij inspelen op die verschillende leervragen, leerbehoeften en leerstijlen. Een goede school maak je met elkaar. Met goede afspraken maken we het schoolleven voor iedereen leefbaar en aangenaam. Er zijn duidelijke regels om je aan te houden. Natuurlijk moet je dat ook leren. Wij vinden: fouten maken mag als je jong bent. Maar daar gaan we dan wél over in gesprek. En samen vinden we altijd een oplossing.


  0348484100

  https://minkema.nl
 • Minkema College voor Lwoo Vmbo Havo Atheneum Gymnasium (Steinhagenseweg)
  Minkema College voor Lwoo Vmbo Havo Atheneum Gymnasium (Steinhagenseweg)
  Wij zijn er trots op dat we jonge mensen op weg naar volwassenheid mogen begeleiden. We doen dit zorgvuldig en respectvol.

  Leren moet je dóen. Het moet betekenis hebben. En je doet het samen. Leren gaat over informatie verwerken en competenties (vaardigheden) ontwikkelen en toepassen in allerlei situaties. Iedereen leert anders. In het onderwijs willen wij inspelen op die verschillende leervragen, leerbehoeften en leerstijlen.


  0348484100

  https://minkema.nl
 • Niftarlake College Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo (Pauwenkamp)
  Niftarlake College Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo (Pauwenkamp)
  Het Niftarlake College is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum. Onze kernwaarden zijn Binding, Ontwikkelingsgerichtheid en Verantwoordelijkheid.

  We dagen leerlingen uit om een plek te vinden in de maatschappij van nu en de toekomst. We leiden leerlingen op om een bijdrage te leveren aan de samenleving vanuit hun kracht en talent. We organiseren onderwijs vanuit de overtuiging dat mensen het beste leren als de betekenis (het waarom) van het leren helder is en dat we aansluiten bij wat de leerling kan én wil. Een positieve benadering, vertrouwen en gerichte feedback op het gedrag van leerlingen staan hierbij centraal.


  0346567772

  https://niftarlake.nl
 • Niftarlake College Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo
  Niftarlake College Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo
  Het Niftarlake College is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum. Onze kernwaarden zijn Binding, Ontwikkelingsgerichtheid en Verantwoordelijkheid.

  We dagen leerlingen uit om een plek te vinden in de maatschappij van nu en de toekomst. We leiden leerlingen op om een bijdrage te leveren aan de samenleving vanuit hun kracht en talent. We organiseren onderwijs vanuit de overtuiging dat mensen het beste leren als de betekenis (het waarom) van het leren helder is en dat we aansluiten bij wat de leerling kan én wil. Een positieve benadering, vertrouwen en gerichte feedback op het gedrag van leerlingen staan hierbij centraal.

 • Oosterlicht College Pc Sgm V Ath Havo Mavo Vbo
  Oosterlicht College Pc Sgm V Ath Havo Mavo Vbo
  Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs vanuit een open christelijke levenshouding. Persoonsvorming vinden wij belangrijk. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn.

  Leerlingen krijgen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren.


  0347371219


 • Oosterlicht College PC SGM V ATH HAVO MAVO VBO (Het Slyk)
  Oosterlicht College PC SGM V ATH HAVO MAVO VBO (Het Slyk)
  Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs vanuit een open christelijke levenshouding. Persoonsvorming vinden wij belangrijk. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn.

  Leerlingen krijgen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren.

 • Oosterlicht College PC SGM V ATH HAVO MAVO VBO (Dieselbaan)
  Oosterlicht College PC SGM V ATH HAVO MAVO VBO (Dieselbaan)
  Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs vanuit een open christelijke levenshouding. Persoonsvorming vinden wij belangrijk. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn.

  Leerlingen krijgen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren.


  0306004800

  https://oosterlicht.nl
 • Openbaar lyceum De Amersfoortse Berg
  Openbaar lyceum De Amersfoortse Berg
  De Amersfoortse Berg is een openbare school voor havo en vwo in Amersfoort-Zuid. Onze school staat in een mooie, groene omgeving. Wij bieden leerlingen een veilige leeromgeving en staan bekend om de prettige sfeer waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

  Op onze school krijgen leerlingen de ruimte hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. De Amersfoortse Berg stimuleert de persoonlijke groei van de leerlingen en wil alle leerlingen uitdagen om het hoogst mogelijke niveau te bereiken. Wij hebben goede examenresultaten en een hoge ouder- en leerlingtevredenheid. Ons team barst van het talent en werkt vol enthousiasme aan het hoog houden van deze mooie resultaten.


  0334618845

  https://amersfoortseberg.nl
 • Praktijkschool De Baanbreker
  Praktijkschool De Baanbreker
  Verantwoordelijkheid, leren en kiezen zijn belangrijke begrippen in ons onderwijs.

  De Baanbreker is een kleine, regionale school voor algemeen bijzonder onderwijs met ruim 160 leerlingen. De leerlingen tussen 12 en 18 jaar worden opgeleid voor de arbeidsmarkt en/of hetvervolgonderwijs. Ze leren door praktijkervaring op te doen. Theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten in de praktijk en aan stages. Naast de competenties op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap wordt er aandacht besteed aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling, door het aanleren of verbeteren van sociale en praktische vaardigheden om voor zichzelf te kunnen zorgen. Het onderwijs en de begeleiding zijn erop gericht om de leerling zijn kwaliteiten en talenten volledig te laten ontplooien, zodat de leerling een zelfstandige plaats in de maatschappijvervolgonderwijs. Ze leren door praktijkervaring op te doen.

 • Protestants Christelijk Mavo Waldheim
  Protestants Christelijk Mavo Waldheim
  De school die je kent, ons motto, omvat in vijf woorden de kracht van de Waldheim-mavo. Voor ons is contact met de leerling en het kennen van de leerling een vaststaande waarde, we hechten er veel belang aan.

  Een prettige en veilige leef-, leer- en werkomgeving is van belang voor iedereen op school. Heldere afspraken en leefregels horen daar wat ons betreft bij. Vanuit onze open christelijke identiteit is het
  vanzelfsprekend dat wij aandacht besteden aan hoe we op school, maar ook later in de maatschappij met elkaar omgaan. Dat betekent dat wij aandacht besteden aan kennis, maar ook zeker aan persoonlijke groei, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van de ander en de wereld om ons heen. Wij zien onze leerlingen als de dragers van de toekomst en wij begeleiden ze daar graag een eind naar toe op weg in de jaren dat ze bij ons zijn.


  0355429743

  https://waldheim.nl
 • Regionale Scholengemeenschap Pantarijn voor Lyc Havo Mavo Vbo Pro Lwoo
  Regionale Scholengemeenschap Pantarijn voor Lyc Havo Mavo Vbo Pro Lwoo
  Onze werkwijze is gericht op leren, persoonlijke ontwikkeling, ict en uitdagende opdrachten. In de Pantarijnuren werken we gericht aan leerstrategieën, loopbaanoriëntatie en reflectie.

  We geven ons onderwijs vorm op basis van onze ambitie waarbij we ons richten op het verbeteren van de leerprestaties van onze leerlingen. We willen het persoonlijk leertalent optimaal tot zijn recht laten komen. Ons streven is dan ook leerlingen naar een hoger niveau te brengen. Om dit te bereiken besteden we veel aandacht aan de verbetering van leervaardigheden en loopbaanoriëntatie, maar ook omgangsvormen, normen en waarden. Er wordt gewerkt in leslokalen zodat de randvoorwaarden (zoals rust, structuur en persoonlijke aandacht) voor een succesvol leerproces kunnen zorgen. De klassikale opzet leent zich uitstekend voor modern onderwijs.


  0317612515

  https://pantarijn.nl
 • Rembrandt College Openbare Scholengemeenschap voor Mavo Havo Ath
  Rembrandt College Openbare Scholengemeenschap voor Mavo Havo Ath
  Het Rembrandt College ziet het als een uitdaging creativiteit, cognitie en logica met elkaar te verbinden. Op het Rembrandt College zijn we geïnspireerd, gek op ons werk, enthousiast over de mogelijkheden van ons eigen vak en dragen we dit waar mogelijk over op leerlingen en elkaar.

  Onze kernwaarden zijn:
  (Zelf)bewust en (Zelf)verantwoordelijk Bij alles wat we doen streven we ernaar (zelf)bewust de verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en de mensen om ons heen. We willen het leveren van een kritische, zinvolle bijdrage aan, stimuleren. Eigenheid:Het Rembrandt College is een school waar iedereen wordt gekend in zijn of haar eigenheid. Er is ruimte en acceptatie om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en waar je talenten liggen. Creativiteit: Wij stimuleren kinderen om buiten de grenzen van het gebaande te durven kijken, zich te verwonderen. Het ontdekken van eigen talenten staat centraal. We zijn creatief in het vinden van mogelijkheden en oplossingen. We zien dwarsverbanden en kunnen out-of-the-box denken.


  0318509900

  https://rembrandt-college.nl
 • Revius Lyceum Doorn voor mavo, havo, (tweetalig) vwo en (tweetalig) gymnasium
  Revius Lyceum Doorn voor mavo, havo, (tweetalig) vwo en (tweetalig) gymnasium
  Iedereen is welkom op onze open christelijke school. Respect voor de ander en openheid naar elkaar zijn voor ons een vanzelfsprekendheid.

  Wij willen dat leerlingen én medewerkers voelen dat ze ertoe doen. In een veilige omgeving ontdekken we wie we zijn, wat we kunnen en hoe we van betekenis voor een ander en onze omgeving zijn. Door uitdagende activiteiten binnen en buiten de les bieden we kennis en vaardigheden aan. Daarnaast stimuleren we elkaar om nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn. En niet onbelangrijk: we werken en leren ook om plezier te hebben!


  0343412145

  https://revius.nl
 • Revius Lyceum Wijk bij Duurstede voor vmbo-b/k, vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium
  Revius Lyceum Wijk bij Duurstede voor vmbo-b/k, vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium
  We laten leerlingen tot hun recht komen in hun ontwikkeling tot individuen met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de wereld om hen heen, nu en in de toekomst.

  Op Revius Wijk leren de leerlingen in een kleinschalige en veilige omgeving waar zij gekend, gezien en gehoord worden. We dagen leerlingen uit tot leren en we wekken belangstelling door vragen te stellen en hen na te laten denken over de rol in de wereld. Keuzes kunnen maken en leren hierop te reflecteren staan aan de basis van de ontwikkeling van ieder kind. We gebruiken digitale leermiddelen, waardoor de lessen interactief zijn. Bovendien worden leerlingen hierdoor vaardig in het gebruik van ICT en moderne media. In de klas wordt de lesstof zoveel mogelijk verweven met levensechte vraagstukken. We vinden het belangrijk dat leerlingen hierbij regelmatig samenwerken. Op deze manier heeft leren echt nut voor de toekomst.


  0343571539

  https://reviuswijk.nl
 • Scholengemeenschap St Bonifatius College Lyceum Havo
  Scholengemeenschap St Bonifatius College Lyceum Havo
  Het St. Bonifatiuscollege biedt goed onderwijs en zorgvuldige begeleiding, geïnspireerd door onze kernwaarden: kwaliteit, diversiteit en verbondenheid.

  Vanuit onze katholieke traditie zijn we een waardengedreven school. We werken vanuit drie kernwaarden. Kwaliteit doet er toe. Diversiteit: iedereen doet mee. Verbondenheid: je verbonden weten met elkaar en met de wereld om ons heen. Vanuit een gewortelde traditie van gedegen klassikaal onderwijs willen we de betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen bevorderen door hen meer maatwerk en keuzeruimte te bieden. Dat betekent voor ons dat we de leerbehoefte van de leerling steeds meer centraal stellen in ons onderwijs. De hoge kwaliteit van het onderwijs wordt gedragen door vakdocenten die trots zijn op hun vakbekwaamheid en hun leerlingen willen inspireren en uitdagen.


  0302512315

  https://boni.nl
 • Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs (Prof. Lorentzlaan)
  Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs (Prof. Lorentzlaan)
  De SVS Tobiasstroom is een algemeen bijzondere school. Met algemeen bedoelen wij dat de school openstaat voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst, huidskleur, nationaliteit of milieu.

  Onze school wil als organisatorische eenheid het onderwijs vorm geven: een school met een heel eigen pedagogisch klimaat. Een onderwijsplaats waar een doorlopende leerlijn te vinden is voor zowel leerlingen in de basisschoolleeftijd als voor leerlingen in de voortgezet onderwijsleeftijd. Leerlingen die de SVS Tobiasstroom bezoeken hebben eigen en andere kwaliteiten, die beter tot hun recht kunnen komen in een kleinschalige omgeving. In veel gevallen spelen lees-, schrijf- en/of rekenproblemen een rol. Vaak komt dit voor in combinatie met een beperkt concentratievermogen en/of gevoeligheid voor onrust.


  0306916931

  https://tobiaszeist.nl
 • Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs (Socrateslaan)
  Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs (Socrateslaan)
  De Stichtse Vrije School is een algemeen bijzondere school. Algemeen, omdat de school openstaat voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, godsdienst of nationaliteit. Bijzonder, omdat we werken vanuit een bijzondere pedagogische visie, die is gebaseerd op het antroposofische mensbeeld.

  De vrije school wil kinderen, jonge mensen, helpen om hun persoonlijkheid tot ontplooiing te brengen. De school wil een basis leggen voor een brede, algemene vorming en een harmonische ontwikkeling, waar leerlingen hun verdere leven op kunnen voortbouwen. Op onze school is het antroposofisch mensbeeld een belangrijke inspiratiebron. Dit betekent concreet dat ons onderwijs aansluit bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van kinderen. In elke fase worden nieuwe belangstellingsgebieden en ontwikkelingsmogelijkheden bij het kind aangesproken. Het is de taak van het onderwijs hierop aan te sluiten. We zien de lesstof ook, en vooral, als een middel voor persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen.


  0302040290

  https://svszeist.nl
 • Seyster College voor Praktijkonderwijs (Bergweg)
  Seyster College voor Praktijkonderwijs (Bergweg)
  Ons motto is: “Respect hebben voor elkaar, is rekening houden met elkaar”. In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, worden ze volwassen.

  Leerlingen worden toegeleid naar arbeid en het onderwijs is erop gericht dat leerlingen na het verlaten van de school zelfstandig kunnen werken, wonen, vrijetijdsbesteden en verantwoord burgerschap vertonen. Praktijkonderwijs biedt maatwerk en wij beschouwen iedere leerling als uniek en onderschei-dend. Centraal staan de vragen Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik. Onze school werkt daarom met individuele ontwikkelingsplannen waarin de individuele onderwijsbehoefte van elke leerling vertaald is naar een passend onderwijsarrangement. We hebben ons onderwijs afgestemd op de
  loopbaanontwikkeling van de leerling.


  0306954617

  https://seystercollege.nl
 • Het Nieuwe Lyceum Scholengemeenschap voor Gymnasium Atheneum en Havo
  Het Nieuwe Lyceum Scholengemeenschap voor Gymnasium Atheneum en Havo
  Het Nieuwe Lyceum biedt voortgezet onderwijs op bijzonder-neutrale grondslag. Voor ons houdt dit in dat medewerkers en leerlingen wezenlijk in elkaar geïnteresseerd zijn en daardoor bereid om verschillende ideeën met elkaar te delen waardoor ieder zijn eigen denkbeelden kan vormen.

  Wij leren niet voor school, maar voor het leven. Voor ons is onderwijs meer dan een uitdagend lesprogramma en het behalen van een waardevol diploma. Aan de basis staat, dat wij het volste vertrouwen hebben in al onze leerlingen. Vanuit die grondhouding willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen die op hun eigen manier een waardevolle rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.


  0302283060

  https://hetnieuwelyceum.nl
 • Houtens
  Houtens
  In de missie van Houtens staan ontdekken, ontwikkelen en ontplooien centraal.

  Houtens is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren (resultaatgericht). Houtens is ambitieus en verwacht dit ook van haar leerlingen. Leerlingen worden zodanig uitgedaagd dat ze hun eigen krachten gaan ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. Houtens haalt leerlingen in een veilige omgeving uit hun comfortzone, zodat leerlingen zelfverzekerd in het leven staan en zelfbewust vervolgstappen maken. Houtens gaat een persoonlijke relatie aan met iedere leerling, om hem of haar op deze manier zo goed mogelijk te stimuleren en te begeleiden bij het ontdekken van zijn passie(s) en ontwikkeling van zijn/haar talent. Kortom: zonder relatie, geen prestatie!
  Om dit te bereiken ziet Houtens haar leerlingen als veelbelovende talenten.
  Dit betekent voor ons:

  dat we variëren in lesvorm en toetsvorm, we werken handelingsgericht;
  dat we gedifferentieerde lessen aanbieden, we werken vanuit onderwijsbehoefte;
  dat we samenwerken, zowel intern als met de maatschappij, we betrekken de omgeving;
  dat we werken in een inspirerend, kleurrijk gebouw met open en gesloten ruimten, met hoekjes en volop faciliteiten om te leren en te werken.
  dat we zorgen voor een veilige omgeving waar fouten maken mag.


  0306344297

  https://hethoutens.nl
 • Joh van Oldenbarnevelt Gymnasium
  Joh van Oldenbarnevelt Gymnasium
  Het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium is een zelfstandig gymnasium. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een prettige schooltijd hebben maar daarnaast proberen we hen te helpen goed te presteren.

  Wat maakt het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium zo bijzonder? Waarom voelen de allerbeste leerlingen zich er thuis? Natuurlijk, het voortreffelijke onderwijsaanbod, de warme aandacht voor oudheid en cultuur en het hoge kennisniveau van het docententeam dragen daar zeker een steentje aan bij. We zouden liegen als we beweren dat er geen andere scholen zijn die dat ook kunnen. Het werkelijk bijzondere zit hem bij ons in het feit dat de school bol staat van klassiek en intellectueel gedachtegoed en tegelijkertijd een broeikas is van initiatieven en innovatie.


  0334613944

  https://jvo.nl
 • Kalsbeek College Christelijke Scholengemeenschap voor Vmbo, Havo, Ath. en Gymn. (Jozef Israelslaan)
  Kalsbeek College Christelijke Scholengemeenschap voor Vmbo, Havo, Ath. en Gymn. (Jozef Israelslaan)
  Het Kalsbeek College is meer dan een school. Wij willen een plek zijn waar een leerling kan groeien zoals hij dat wil. In kennis, maar ook als mens. Met onderwijs dat hem past, en de christelijke levensbeschouwing als de basis voor een gebalanceerde ontwikkeling.

  Vandaag de dag zijn we maar al te snel met het opplakken van labels. Een ’profiel’ dat kinderen al van jongs af aan in een hokje plaatst. Dat lijkt heel overzichtelijk op het eerste gezicht. Maar eenmaal op de middelbare school maken kinderen een ware groeispurt door. Hun interesses schommelen en ze leren eigen, nieuwe afwegingen te maken. Door ons brede aanbod krijgen onze leerlingen de tijd om zich te oriënteren. Te ontdekken. Te experimenteren. Zich nog niet af te sluiten voor de dingen waar ze nu wat minder goed in zijn. Kortom, de ruimte krijgen om echt hun passie te vinden en zich te ontwikkelen tot unieke en waardevolle talenten.


  0348417694

  https://kalsbeek.nl
 • Kalsbeek College Christelijke Scholengemeenschap voor Vmbo, Havo, Ath. en Gymn. (Burg H G v Kempensingel)
  Kalsbeek College Christelijke Scholengemeenschap voor Vmbo, Havo, Ath. en Gymn. (Burg H G v Kempensingel)


  0348413120


 • Katholiek Scholengemeenschap De Breul voor Gymnasium Atheneum Havo en Mavo
  Katholiek Scholengemeenschap De Breul voor Gymnasium Atheneum Havo en Mavo
  Scholengemeenschap De Breul staat voor goed onderwijs en brede vorming van leerlingen in een veilige sfeer en pedagogisch klimaat. De school gaat hierbij uit van Mutua fides (wederzijds vertrouwen) en respect voor elkaar.

  Op De Breul zorgen we voor een warm en veilig klimaat, zodat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Ontwikkelen, ondernemen en ontdekken staan bij ons centraal.
  Leren doen de leerlingen samen, met persoonlijk maatwerk voor ieder afzonderlijk. Samen met de leerling zoeken we de balans tussen haalbaar en uitdagend: onderwijs op een passend niveau en in het juiste tempo, met meer of minder begeleiding.
  We stimuleren de vaardigheden die zo belangrijk zijn in de 21e eeuw, zoals creatief denken, samenwerken, mediawijsheid en burgerschap. Muziek, kunst en cultuur zijn bij ons volwaardige vakken. Iedere leerling ontwikkelt talenten in activiteiten of excellentieprogramma’s. Leerlingen verlaten onze school met een diploma én een persoonlijk digitaal portfolio dat laat zien wie zij zijn.


  0306915604

  https://de-breul.nl
 • Kranenburg, School voor Praktijkonderwijs (Mesdaglaan)
  Kranenburg, School voor Praktijkonderwijs (Mesdaglaan)

 • Kranenburg, School voor Praktijkonderwijs (Tamboersdijk)
  Kranenburg, School voor Praktijkonderwijs (Tamboersdijk)
  Onze school is speciaal voor leerlingen die meer leertijd nodig hebben, graag praktisch bezig zijn en minder gericht op het theoretisch denken. Ons onderwijs is daarom gericht op het doen, niet alleen tijdens de praktijklessen en stages, maar zelfs tijdens de theorielessen.

  Kranenburg is een school voor praktijkonderwijs met een betekenisvol, toekomstgericht en positief leer- en leefklimaat. Na het doorlopen van het praktijkonderwijs op Kranenburg kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig in de maatschappij meedoen. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en actief burger te zijn. Om dit te kunnen, ontwikkelen
  onze leerlingen competenties op twee terreinen: • algemene competenties op het gebied van wonen, werken, burgerschap en vrije tijd • specifieke beroepscompetenties die passen bij de sector waarvoor zij kiezen. Wij gaan daarbij uit van de individuele mogelijkheden en de talenten van leerlingen.


  0302512492

  https://pro-kranenburg.nl
 • Lyceum Amersfoortseberg
  Lyceum Amersfoortseberg
  In alles wat wij doen zijn we erop gericht dat jij met plezier naar school komt en leert. Zodat jij de beste keuzes kunt maken voor nu en je toekomst. Dat doen we door actief met jou in contact te blijven over wat je bezighoudt.

  Je ontdekt waar jouw interesses en talenten liggen, waardoor je steeds beter weet waarom en waarvoor je leert. We doen dat in een leeromgeving die aansluit bij je interesses en waar jouw leerdoelen en kwaliteiten positief worden benoemd. In vier jaar groei je uit tot een zelfbewuste, ondernemende jongere met een diploma. Jij weet waar je voor staat!


  0334722165

  https://triviumcollege.nl
 • Meerwegen College (Magnesiumweg)
  Meerwegen College (Magnesiumweg)

 • Meerwegen College (Ringslang)
  Meerwegen College (Ringslang)


  0332000324


 • Meerwegen College (Watersteeg)
  Meerwegen College (Watersteeg)


  0332000324


 • Meerwegen College (Paladijnenweg)
  Meerwegen College (Paladijnenweg)
  De Meerwegen scholengroep bestaat uit scholen die putten uit de christelijke bron. Dat is niet alleen te merken tijdens dag- en weekopeningen, godsdienstlessen en eigentijdse Kerst- en Paasvieringen. Het is ook zichtbaar aan de manier van omgaan binnen de school: met aandacht voor elkaar. En aan de manier waarop maatschappelijke ontwikkelingen worden besproken.

  Wij willen iets betekenen voor een betere, duurzame en inclusieve wereld. Een wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn, met respect en vanuit vertrouwen met elkaar omgaan, omzien naar elkaar, elkaar willen ontmoeten en elkaars talenten willen benutten. Hiervoor putten wij uit de christelijke bron. Onze scholen geven vanuit deze bron ieder invulling aan hun eigen identiteit. Wij vormen een leef-, leer- en werkgemeenschap waarbinnen die ene leerling maximaal wordt uitgedaagd en nieuwsgierig blijft om zich permanent en overal te ontwikkelen. Dit gebeurt vanuit de persoon die hij of zij is, in relatie met de wereld en de mensen om zich heen.


  0334229020

  https://meerwegen.nl
 • Meerwegen College Corderius
  Meerwegen College Corderius
  Wij zoeken verbinding, dagen elkaar uit tot betere prestaties en motiveren elkaar. Verantwoordelijkheid krijg je van een ander en geef je ook graag door. Veiligheid is een omschrijving van een klimaat waarin je jezelf kunt zijn, zonder een ander in de weg te staan.

  Wij geloven in het nut en de noodzaak van christelijke waarden, zoals die in de Bijbel zijn overgeleverd. Wij geloven dat elk mens uniek en waardevol is en een opdracht heeft te vervullen in de wereld. Wij geloven dat elk mens talenten heeft, die kan ontwikkelen en die kan laten bloeien en groeien.
  Geloof, hoop en liefde vormen de basis in onze pedagogische opdracht. Wij bieden onze leerlingen structuur, kwalitatief goed onderwijs en begeleiding en er heerst een positief klimaat in de school.


  0332473060

  https://corderius.nl
 • Meerwegen College Farel
  Meerwegen College Farel
  Het Oostwende College is een betrokken, christelijke middelbare school. De Bijbel en de waarden en de normen uit de christelijke traditie zijn onze inspiratiebronnen.

  Op het Oostwende College streven wij vanuit onze identiteit naar betrouwbaarheid, binding en integriteit. Hierbij zoeken wij de inspiratie in Gods woord zoals verwoord in de bijbel. In dialoog met elkaar geven wij vorm aan uitdagend en eigentijds onderwijs met een open oog naar de samenleving. Onze persoonlijke waarden, geworteld in de protestants christelijke traditie, vormen het uitgangspunt. Onze leerlingen zijn de dragers van de toekomst, ieder met de talenten aan hem of haar toevertrouwd. Leerlingen helpen om dit talent te ontdekken en te leren gebruiken, vormt het doel van ons onderwijs. Op zowel het cognitieve als sociaal emotionele vlak. Naast de aandacht voor het individuele, ervaren leerlingen aandacht voor de ander en voor de samenleving vanuit een betrokken en kritische houding.


  0332997400

  https://oostwende.nl
 • Meerwegen College Het Element (Hooglandseweg Noord)
  Meerwegen College Het Element (Hooglandseweg Noord)
  Het Taalcentrum is een afdeling van het Element. Het Element is een samenwerkingsverband van de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan College. Deze afdeling is bedoeld voor niet Nederlands sprekende jongeren van 12 tot 18 jaar die kort in Nederland zijn.

  Het Taalcentrum, waar taal en cultuur samenkomen. Het Taalcentrum is een school voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die nog maar net in Nederland zijn en nog niet goed Nederlands spreken. Bij ons leer je in 2 jaar de Nederlandse taal goed spreken, lezen en schrijven. Hierna ga je verder leren op een ‘echte’ Nederlandse school.


  0334620072

  https://hetelement.eu
 • Meerwegen College Het Element (Kaliumweg)
  Meerwegen College Het Element (Kaliumweg)
  Ieder kind heeft een talent. Op Het Element helpen we de leerling om zijn/haar talent te ontdekken en het in hun eigen tempo verder te ontwikkelen. In vier jaar tijd leiden we ze op tot vakman/vakvrouw.

  De leerling loopt naast de theoretische vakken op Het Element al stage in de beroepspraktijk en volgt lessen aan het mbo. Het Element lijkt een hele grote school, maar voelt toch heel veilig en vertrouwd. Dat vinden we belangrijk, want als de leerling zich fijn voelt, kan hij/zij zijn/haar talent goed ontwikkelen. Op Het Element krijgt de leerling dan ook niet alleen goed onderwijs, maar ook goede begeleiding.


  0334602600

  https://hetelement.eu
 • Meridiaan College Het Element
  Meridiaan College Het Element
  Ieder kind heeft een talent. Op Het Element helpen we je om jouw talent te ontdekken en het in je eigen tempo verder te ontwikkelen. Het Element lijkt een hele grote school, maar voelt toch heel veilig en vertrouwd. Dat vinden we belangrijk, want als jij je fijn voelt, kun je jouw talent goed ontwikkelen.

  De school biedt gedegen en goed onderwijs in klassen van 16 tot 24 leerlingen. Het Element heeft ook verwachtingen van leerlingen. Het Element heeft ook verwachtingen van leerlingen. Niet voor
  niets luidt de onderzin van onze naam: ‘Waar passie en talent samenkomen’. Als een leerling in zijn kracht zit, kunnen er wonderbaarlijke prestaties worden geleverd. Het is deze positieve houding van de school die leidt tot mooie resultaten. Een belangrijk element is de factor VERTROUWEN. Vertrouwen zien wij terug in de relatie met de mentor en de leerlingen, zodat zij kunnen groeien.


  0334728203

  https://hetelement.eu
 • Meridiaancollege – Mavo Muurhuizen
  Meridiaancollege - Mavo Muurhuizen
  Mavo Muurhuizen staat voor goede resultaten, uitgebreide leerlingbegeleiding en een warm en veilig schoolklimaat. De school heeft veel aandacht en zorg voor de optimale ontplooiing van de individuele leerling.

  Op Mavo Muurhuizen staat de leerling centraal. Wij willen een toegevoegde waarde hebben in de ontwikkeling van de leerling. De leerlingen en docenten op onze school zijn actief, betrokken en gemotiveerd. Wij dagen leerlingen uit om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen, wij houden rekening met de verschillen in leerlingen en gaan uit van relatie, competentie en autonomie. Mavo Muurhuizen heeft een warm en veilig schoolklimaat. Leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen in een kleinschalige omgeving waarin ze zich gezien voelen. Respect voor elkaar en acceptatie zijn voor Mavo Muurhuizen belangrijke waarden.


  0334727721

  https://mavomuurhuizen.nl
 • Meridiaancollege ’t Hooghe Landt (Trompetstraat)
  Meridiaancollege 't Hooghe Landt (Trompetstraat)
  Wij richten ons op leerlingen die niet alleen op zoek zijn naar een leeromgeving, maar ook naar een leefomgeving die aandacht voor hun sociale en emotionele ontwikkeling en waar leerlingen hun talenten kunnen ontplooien.

  Onderwijs op maat, actieve leerlingen in de les en leren van en met elkaar. Elke leerling is verschillend en verdient het onderwijs dat bij hem of haar past. Het omgaan met verschillen is een belangrijke pijler op onze school. Een tweede uitgangspunt is dat elke leerling actief is in de les. Ten slotte bevorderen wij het leren van en met elkaar. Zo leren de leerlingen samen te werken, gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en verantwoordelijkheid te nemen.


  0334559363

  https://hooghelandt.nl
 • Aeres MAVO Bilthoven
  Aeres MAVO Bilthoven
  Bij Aeres MAVO Bilthoven krijgen alle leerlingen volop kansen en keuzes. Ze leren hun eigen keuzes te maken. Iedere leerling maakt zijn eigen leerplan met leerdoelen.

  In onze kleine school zorgen we voor uitdagend, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Leerlingen vinden het een leuke en gezellige school, waar de onderlinge sfeer goed is. Elke leerling voelt zich thuis. Alle medewerkers van de school werken met het doel dat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen bestaan en dat van anderen.


  0880205600

  https://aeresmavo-bilthoven.nl
 • Aeres VMBO Maartensdijk
  Aeres VMBO Maartensdijk
  We zijn een gezellige vmbo-groen school met 315 leerlingen. Het is hier persoonlijk en veilig. Leerlingen voelen zich snel bij ons thuis.

  Leerlingen leren zelfstandig te functioneren in een samenleving die steeds verandert. Ze leren hun eigen talenten en hun omgeving kennen. Ook leren ze om invloed te nemen en verantwoordelijk te zijn voor hun leefomgeving. Zo houden we samen de school en de schoolomgeving netjes. Dagelijks worden enkele leerlingen aangewezen om te helpen de school op orde te houden. We zijn als school trots op onze prachtige schooltuin. Ook hier helpen leerlingen tijdens de lessen om de tuin te verzorgen en te onderhouden.


  0880205500

  https://aeresvmbo-maartensdijk.nl
 • Amadeus Lyceum
  Amadeus Lyceum
  Het Amadeus Lyceum bereidt je voor op de dag van morgen: je toe - komst. Je leert hoe je je kunt blijven ontwikkelen. Je leert verantwoording nemen. Je creativiteit krijgt op onze school de ruimte en wordt gestimuleerd, je leert samen te werken en problemen op te lossen.

  Op het Amadeus Lyceum hebben we een eigentijdse kijk op onderwijs, gebaseerd op vier kernwaarden. Deze vormen de basis voor de
  inrichting van het onderwijs en voor hoe wij met elkaar omgaan.
  1. Dialoog en respect: samen werken, samen leren
  Bij ons op school is er een gemoedelijke en open sfeer. We hebben
  respect voor elkaar en luisteren naar elkaar. We zien elkaar echt
  staan! Eigenlijk is het gewoon heel gezellig bij ons op school.
  2. Zelfsturing: eigen keuzes maken
  Als leerling ben je actief met jezelf bezig. Je krijgt alle ruimte om
  jouw ambities en doelen waar te maken. De mentor speelt daarbij
  een belangrijke en centrale rol. We geven je zoveel verantwoordelijkheid als je zelf aan kunt.
  3. Persoonlijke ontwikkeling: presteren op eigen niveau
  Waar ben jij goed in? Waar wil je nog meer aan werken? Kun je hulp
  van anderen gebruiken of help je hen juist een handje? We kijken
  samen naar wat voor jou goed is. Dat jij je persoonlijk ontwikkelt,
  daar gaat het om. Op welke manier dat het beste kan is voor iedereen anders. We stippelen samen een goede route uit zodat jouw
  talent optimaal wordt benut!
  4. Creativiteit: omgaan met uitdagingen
  Op het Amadeus Lyceum is volop ruimte voor creativiteit en eigenheid. Je kunt jezelf zijn. Je leert creatief om te gaan met uitdagingen
  en je eigen leerproces. Het onderwijsaanbod biedt veel ruimte voor
  kunst en cultuur. Zo werk je bijvoorbeeld aan zelfbewustzijn en tolerantie.


  0306774338

  https://amadeuslyceum.nl
 • Broeckland College voor Mavo Vbo Lwoo
  Broeckland College voor Mavo Vbo Lwoo
  Broeckland is een veilige, kleinschalige school in het dorp Breukelen waar leerlingen voorbereid worden op vervolgopleiding, beroep en het samenleven in een pluriforme en steeds veranderende maatschappij. Persoonlijk contact is belangrijk en iedereen krijgt een kans: van lichte ondersteuning tot theoretische leerweg.

  Vanuit de christelijke levensovertuiging worden onze leerlingen onderwezen en begeleid op hun weg naar volwassenheid. We willen hen leren zorg en respect voor elkaar en de leefwereld om hen heen te hebben, om zo een eigen ontplooiing mogelijk te maken. De school staat open voor diversiteit en eigenheid van het individu, maar verwacht van alle ouders en leerlingen dat zij de christelijke
  grondslag en identiteit respecteren. Van leerlingen verwachten we bovendien dat zij deelnemen aan alle activiteiten die de school in het kader van haar identiteit organiseert. Natuurlijk besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen, zo zijn er de week voor de kerstvakantie verschillende activiteiten die in het teken staan van het kerstfeest.


  0364262408

  https://broeckland.nl
 • Christelijk College Griftland School voor Atheneum Havo en Mavo
  Christelijk College Griftland School voor Atheneum Havo en Mavo
  Het Griftland College is een school die de persoonlijke aandacht voor elke leerling vormgeeft door de combinatie van enerzijds de uitdaging voor iedere leerling tot excelleren op het eigen niveau en anderzijds de ondersteuning van elke leerling die dit nodig heeft.

  Wij bereiden je voor op het functioneren in een snel veranderende wereld, flexibiliteit en tolerantie zijn daarbij een voorwaarde. We helpen je je talenten te ontdekken en je vaardigheden te ontwikkelen. Jij als persoon staat bij ons centraal. Ons onderwijsconcept is erop gericht leerlingen in de loop van hun schooltijd steeds meer verantwoordelijkheid te geven voor hun leerproces, waarbij zij in toenemende mate ruimte krijgen voor een individuele invulling van het lesprogramma. In dit concept kent het onderwijs een goede verdeling tussen klassikale programmaonderdelen en individuele leerroutes. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren om in samenwerking met elkaar te functioneren, om zo tot resultaat te komen.


  0356098200

  https://griftland.nl
 • Christelijk college Zeist voor VWO HAVO MAVO VMBO LWOO
  Christelijk college Zeist voor VWO HAVO MAVO VMBO LWOO
  We zijn een kleine, warme school met enthousiaste leerlingen en leraren. Je krijgt bij ons de ruimte om in je eigen tempo en op jouw niveau te leren en te ontdekken.

  Wij begeleiden vmbo basis- en kader leerlingen uit de wijde omgeving van Zeist is een warme en persoonlijke sfeer naar een oriëntatie op vakmanschapschap, vervolgonderwijs, zelfstandigheid en een betekenisvolle plek in een globaliserende maatschappij.Onze leerlingen ontwikkelen zich het beste in de praktijk; ze leren door te doen. In de onderbouw gebeurt dat vanaf dag 1 in onze unieke Doevak-school. In de bovenbouw wordt in de praktijk geleerd van ervaren leermeesters bij bedrijven in de omgeving. Daarnaast bieden we een unieke éénjarige kaderopleiding Training & Reflectie binnen het profiel Economie & Ondernemen voor leerlingen vanuit tl-havo.


  0306916551

  https://ccz.nu
 • Christelijk Gymnasium
  Christelijk Gymnasium
  Op het CGU bieden we voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) met een breed aanbod aan vakken. We leiden leerlingen op tot zelfstandige, kritische en betrokken burgers die een constructieve rol kunnen spelen in de samenleving en die oog hebben voor wat daar speelt.

  Met behoud van het goede en rekening houdend met de innovatiecapaciteit van de school, streven we in de komende jaren naar meer gedifferentieerd onderwijs om onze gymnasiumleerlingen maatwerk te kunnen bieden. We houden daarbij voor ogen welke kennis en vaardigheden de leerlingen nodig hebben in de maatschappij en in het vervolgonderwijs. Ons onderwijs richt zich de komende jaren op het bevorderen van de motivatie, de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. Daarbij zorgen we voor ontwikkelruimte voor leerlingen en medewerkers en voor meer fysieke ruimte.


  0302843000

  https://cgu.nl
 • Christelijk Lyceum Zeist voor VWO HAVO MAVO VMBO LWOO (Dwarsweg)
  Christelijk Lyceum Zeist voor VWO HAVO MAVO VMBO LWOO (Dwarsweg)

 • Christelijk Lyceum Zeist voor VWO HAVO MAVO VMBO LWOO (Prof. Lorentzlaan)
  Christelijk Lyceum Zeist voor VWO HAVO MAVO VMBO LWOO (Prof. Lorentzlaan)

 • Christelijk Lyceum Zeist voor VWO HAVO MAVO VMBO LWOO (Lindenlaan)
  Christelijk Lyceum Zeist voor VWO HAVO MAVO VMBO LWOO (Lindenlaan)
  Het CLZ is een open pluriforme school voor voortgezet onderwijs en staat sinds de oprichting in 1909 in nauwe verbondenheid met de christelijke traditie. In ons onderwijs staat het leren van de leerling centraal. Daarbij zoeken we naar een evenwicht tussen uitdaging en ondersteuning.

  In ons onderwijs staat het leren van de leerling centraal. Daarbij zoeken we naar een evenwicht tussen uitdaging en ondersteuning. Wij nemen bij ons onderwijs aan dat jonge mensen van nature gemotiveerd zijn de mogelijkheden die zij hebben, te ontwikkelen. We gaan ervan uit, dat leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Individuele verschillen in talenten en leerstijlen vormen een (belangrijk) vertrekpunt in ons onderwijs.


  0343489911

  https://cvog.nl
 • College de Heemlanden School voor havo en atheneum
  College de Heemlanden School voor havo en atheneum
  Onze school wil een wegwijzer zijn naar een humane samenleving. We vinden het belangrijk dat collega’s en onze leerlingen elkaar inspireren en uitdagen om na te denken over hoe zij hier een bijdrage aan kunnen leveren.

  Op onze school komen alle leerlingen in aanraking met een grote diversiteit aan levensvisies, individuele visies, gemeenschappelijke visies, religieuze en niet religieuze visie, dichtbij en ver weg. Als school willen wij onze leerlingen helpen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. We leren ze om nieuwsgierig te zijn, hun oordelen soms tijdelijk op te schorten en een eigen levensvisie te ontwikkelen.

  Ons baken daarbij is ‘een goed mens’. In de verschillende godsdiensten en ook in niet-godsdienstige levensbeschouwingen zijn er regels, aanbevelingen of ‘goede werken’ geformuleerd. Een goed mens is zichtbaar in de dagelijkse omgang in de school: met iemand contact zoeken, iemand hulp bieden, goede raad geven, elkaar vergeven. Onderlinge verbondenheid is binnen onze school van het grootse belang!

  Kortom, als leergemeenschap willen we werk maken van ‘een goed mens zijn’ en ‘een goed leven’. Dit uitgangspunt op College de Heemlanden is zichtbaar en merkbaar voor onze leerlingen en voor iedereen die zich verbonden voelt met onze school.


  0306379944

  https://heemlanden.nl
 • De Baanbreker, school voor praktijkonderwijs
  De Baanbreker, school voor praktijkonderwijs
  Verantwoordelijkheid, leren en kiezen zijn belangrijke begrippen in ons onderwijs.

  De Baanbreker is een kleine, regionale school voor algemeen bijzonder onderwijs met ruim 160 leerlingen. De leerlingen tussen 12 en 18 jaar worden opgeleid voor de arbeidsmarkt en/of hetvervolgonderwijs. Ze leren door praktijkervaring op te doen. Theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten in de praktijk en aan stages. Naast de competenties op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap wordt er aandacht besteed aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling, door het aanleren of verbeteren van sociale en praktische vaardigheden om voor zichzelf te kunnen zorgen. Het onderwijs en de begeleiding zijn erop gericht om de leerling zijn kwaliteiten en talenten volledig te laten ontplooien, zodat de leerling een zelfstandige plaats in de maatschappijvervolgonderwijs. Ze leren door praktijkervaring op te doen.


  0306886699

  https://svp-debaanbreker.nl
 • de Passie, Evangelische School voor Vmbo-tl, Havo, Vwo
  de Passie, Evangelische School voor Vmbo-tl, Havo, Vwo
  De Passie Utrecht staat voor goed onderwijs en grote betrokkenheid op de leerlingen.

  Wij geloven dat God een plan met de wereld heeft. Hij heeft Zich aan Zijn schepping verbonden, en wil dat heel de wereld vol wordt van Zijn Heerlijkheid. Hij heeft ons geschapen naar Zijn beeld. En Hij wil ons inschakelen om Zijn doel te bereiken. Gods doel is niet veranderd. Ook niet toen wij mensen voor onze eigen heerlijkheid kozen. Door Jezus’ offer zijn wij verlost en ontvangen wij opnieuw een hoge positie in Gods plan. Hij wil ons herscheppen en gebruiken om Zijn doel met de schepping te realiseren. Zo wil God ook jou gebruiken. Hij heeft een plan met jou. Hij heeft zich aan jou verbonden. Hij wil dat jij vol bent van Zijn Heerlijkheid. Je mag op Hem lijken. Je mag Zijn medewerker zijn. Met de talenten die Hij je gaf. Met Zijn Geest die Hij je geeft.


  0883372800

  https://passie.net
 • Gereformeerde Scholengemeenschap Guido voor Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO (Paladijnenweg)
  Gereformeerde Scholengemeenschap Guido voor Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO (Paladijnenweg)
  Guido is een gewone én ook een bijzondere school. Je krijgt er, net als op elke andere school, vakken als Duits, geschiedenis en wiskunde. Maar er is meer in het leven. Guido is een christelijke school. Christen zijn is niet alleen voor het hoofd, maar ook voor het hart.

  Medewerkers en leerlingen van Guido staan in relatie tot zichzelf, tot God de schepper, tot de school en tot de maatschappij. In ons onderwijs hebben deze vier perspectieven een plek. We leiden de leerlingen op, rusten hen toe en helpen hen zich te vormen tot mensen die zich steeds meer zelfstandig in een vervolgopleiding in een complexe wereld zullen gaan bewegen. Daartoe willen we hen
  toepasbare kennis en vaardigheden laten verwerven die tot een diploma leiden.


  0334792900

  https://guido.nl
 • Gereformeerde Scholengemeenschap Guido voor Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO (Paladijnenweg 251)
  Gereformeerde Scholengemeenschap Guido voor Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO (Paladijnenweg 251)
  Guido is een gewone én ook een bijzondere school. Je krijgt er, net als op elke andere school, vakken als Duits, geschiedenis en wiskunde. Maar er is meer in het leven. Guido is een christelijke school. Christen zijn is niet alleen voor het hoofd, maar ook voor het hart.

  Medewerkers en leerlingen van Guido staan in relatie tot zichzelf, tot God de schepper, tot de school en tot de maatschappij. In ons onderwijs hebben deze vier perspectieven een plek. We leiden de leerlingen op, rusten hen toe en helpen hen zich te vormen tot mensen die zich steeds meer zelfstandig in een vervolgopleiding in een complexe wereld zullen gaan bewegen. Daartoe willen we hen
  toepasbare kennis en vaardigheden laten verwerven die tot een diploma leiden.


  0334792999

  https://guido.nl
 • Gereformeerde Scholengemeenschap Guido voor Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO (Arnhemseweg)
  Gereformeerde Scholengemeenschap Guido voor Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO (Arnhemseweg)
  Bij ons speelt persoonlijk leiderschap een belangrijke rol. We werken aan de hand van de 7 gewoonten van Sean Covey.

  Guido biedt onderwijs dat bijdraagt aan de brede ontwikkeling van iedere leerling op het gebied van attitude, persoonlijke vorming, vaardigheden en kennis. Leerlingen leren om hun verantwoordelijkheid als burger te nemen in de samenleving. Onze christelijke identiteit is het uitgangspunt van deze burgerschapsvorming.


  0334640520

  https://guido.nl
 • Gerrit Rietveld College
  Gerrit Rietveld College
  Samen het beste uit jezelf halen! Dat is het motto van het Gerrit Rietveld College, een interconfessionele scholengemeenschap voor technasium, gymnasium, atheneum, havo en mavo in Tuindorp.

  Net zo belangrijk vinden we dat je ontdekt waar je goed in bent en enthousiast van wordt. Je leert iets te betekenen voor de maatschappij en voor een ander. Kernwaarden: Diversiteit: wij kiezen voor een school die een brede afspiegeling is van de samenleving en de wijk. Onze identiteit is interconfessioneel (rk/pc). Dat merk je doordat we op eigentijdse wijze gestalte geven aan christelijke waarden. Ruimte: we dagen onze leerlingen uit om te ontdekken waar hun talenten liggen en die verder te ontwikkelen. De een heeft een talenknobbel, de ander is goed in exacte vakken, een derde blinkt uit in creativiteit. Verbinding: de sfeer op onze school is open, gezellig en veilig. Wij willen dat onderwijs betekenis heeft en verbinden het daarom met de wereld buiten school. Dynamiek: We betrekken andere partijen bij onze lessen en activiteiten en trekken er veel op uit. Er is ruimte voor vernieuwing: we zijn altijd op zoek naar manieren om ons aanbod te verrijken en leerlingen nog beter op hun toekomst voor te bereiden.


  0302712214

  https://gerritrietveldcollege.nl
 • Globe College, brede school voor vmbo, basis, kader en theoretische leerweg (Wittevrouwenkade)
  Globe College, brede school voor vmbo, basis, kader en theoretische leerweg (Wittevrouwenkade)
  Het Globe College is een vmbo XL school met veel aandacht voor sport, kunst, cultuur en techniek.

  De leerlingen van het Globe College zijn gemotiveerde jongeren, waar de school hoge verwachtingen van heeft. Die verwachtingen zorgen ervoor dat je geprikkeld wordt om beter te presteren en je talenten te ontwikkelen. Hiervoor bieden wij passend onderwijs met een goede onderwijsondersteuning, extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben en veel aandacht voor Taal, Talent & Toekomst.

 • Globe College, brede school voor vmbo, basis, kader en theoretische leerweg (Nobeldwarsstraat)
  Globe College, brede school voor vmbo, basis, kader en theoretische leerweg (Nobeldwarsstraat)
  Het Globe College is een vmbo XL school met veel aandacht voor sport, kunst, cultuur en techniek.

  De leerlingen van het Globe College zijn gemotiveerde jongeren, waar de school hoge verwachtingen van heeft. Die verwachtingen zorgen ervoor dat je geprikkeld wordt om beter te presteren en je talenten te ontwikkelen. Hiervoor bieden wij passend onderwijs met een goede onderwijsondersteuning, extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben en veel aandacht voor Taal, Talent & Toekomst.

 • Globe College, brede school voor vmbo, basis, kader en theoretische leerweg (Grebbeberglaan)
  Globe College, brede school voor vmbo, basis, kader en theoretische leerweg (Grebbeberglaan)
  Het Globe College is een vmbo XL school met veel aandacht voor sport, kunst, cultuur en techniek.

  De leerlingen van het Globe College zijn gemotiveerde jongeren, waar de school hoge verwachtingen van heeft. Die verwachtingen zorgen ervoor dat je geprikkeld wordt om beter te presteren en je talenten te ontwikkelen. Hiervoor bieden wij passend onderwijs met een goede onderwijsondersteuning, extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben en veel aandacht voor Taal, Talent & Toekomst.


  0305112000

  https://globecollege.nl
 • MBO Utrecht
  MBO Utrecht
  MBO Utrecht is een kleinschalige, interconfessionele onderwijsinstelling die doelmatig onderwijs aanbiedt met focus op de hoogste niveaus van het mbo. We bieden met ca. 500 medewerkers ruim 50 mbo-opleidingen aan ongeveer 5.000 studenten, in uiteenlopende de domeinen van het mbo-onderwijs.

  Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten tot zelfbewuste professionals. Wij geven studenten meer dan een opleiding en leren hen meer dan een vak. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van talent, arbeidsvaardigheden, ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor elkaar en burgerschap. Deze keuzes zijn verankerd in onze missie en visie.

  Kernwaarden
  Aan ons onderwijs liggen 3 kernwaarden ten grondslag:

  persoonlijk
  ambitieus
  ondernemend
  Persoonlijk
  Bij ons mogen studenten rekenen op respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid, omdat deze waarden verankerd zijn in onze interconfessionele identiteit. MBO Utrecht biedt een kleinschalige leer- en werkomgeving, waardoor studenten zich snel betrokken en verbonden voelen.

  Ambitieus
  Bij ons worden studenten uitgedaagd en krijgen zij uitstekende mogelijkheden om hun talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Met het brede aanbod aan opleidingen en leerbedrijven kunnen zij de keus maken die het beste bij hen past. Hiermee wordt een stevige basis voor hun vervolgopleiding en verdere loopbaan gelegd.

  Ondernemend
  Bij ons wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding en gedrag van studenten. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief. Studenten krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen en in de praktijk ervaring op te doen, bijvoorbeeld in één van onze leerbedrijven, die midden in de samenleving staan.
  https://www.mboutrecht.nl
 • Hogeschool Tio
  Hogeschool Tio
  Tio biedt jou persoonlijk, versneld en excellent onderwijs en heeft al jaren een uitstekende naam als erkend onderwijsinstituut. Tio's hbo- en mbo-opleidingen behoren al jaren tot de beste van Nederland en gaan aan kop in diverse rankings. Welke opleiding past bij jou?

  Mbo4-opleidingen

  Na vmbo kun je in slechts 2 jaar je mbo4-diploma behalen. De Tio-opleidingen zijn snel en intensief, doordat je veel les en begeleiding krijgt en in de zomer stage loopt. Indien je havo hebt afgerond dan kun je je mbo4-diploma zelfs in 1 jaar behalen. Alle mbo-opleidingen van Tio zijn uitgeroepen tot Topopleidingen in de Keuzegids Mbo.

  Tio biedt de volgende mbo-opleidingen aan:

  Commercieel Business Management
  Hotelmanagement
  Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess)
  https://www.tio.nl
 • Grafisch Lyceum Utrecht
  Grafisch Lyceum Utrecht
  Grafisch Lyceum Utrecht heeft creatieve en technische mbo-opleidingen voor media, vormgeving en communicatie. Op deze creatieve vakschool volgen ongeveer 2.200 studenten een opleiding voor mediavormgever, mediadeveloper-webdeveloper, gamedeveloper, mediamanagement en marketing, dtp’er, medewerker creatieve productie, en communicatie en marketing.

  GRAFISCH LYCEUM UTRECHT
  Het Grafisch Lyceum Utrecht is een creatieve en veilige school. Dat vinden we belangrijk. Bij ons kan elke student zijn of haar talenten volledig ontwikkelen.

  Wij hebben respect voor ieders persoonlijkheid. Daarom kom je bij ons ook tot je recht als je niet onmiddellijk in een hokje past.

  Omdat het Grafisch Lyceum Utrecht een kleinschalige vakschool is, ben je bij ons nooit een nummer. We kennen je en helpen je met modern onderwijs de wereld van media, vormgeving en communicatie in.

  Bij ons werken betrokken docenten met een grote vakkennis. Wij hebben erg goede contacten met heel veel bedrijven uit de wereld van media, vormgeving en communicatie. Veel werknemers en ondernemers in deze sector hebben zelf bij ons hun opleiding gevolgd en kennen ons van binnenuit.

  DE ORGANISATIE

  Op het Grafisch Lyceum Utrecht volgen bijna 2.200 studenten een opleiding voor media, vormgeving of communicatie. Onze 215 medewerkers zorgen voor eigentijds onderwijs en een soepel lopende organisatie.

  Het college van bestuur bestaat per 1 april 2019 uit Sandra Beentjes als voorzitter met Peter de Vries als lid college van bestuur. In collegiaal verband geven zij leiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.

  De school heeft zeven onderwijsteams die ieder bestaan uit 15 tot 20 docenten en instructeurs. Een team is verantwoordelijk voor één of meer opleidingen.
  https://glu.nl
 • Nimeto
  Nimeto
  Op onze vakschool streven wij door samenleven, samenwerking, wederzijds respect en waardering naar een goed klimaat waarin iedereen tot maximale ontplooiing kan komen.

  Nimeto is dé mbo vakschool voor creatieve ruimtemakers. Op onze school volgen ongeveer 1.350 studenten een creatieve, ondernemende of technische opleiding. Bij ons leer je hoe je vormgeeft aan de ruimte om je heen. De ruimte waarin je woont, werkt, winkelt en ontspant. Of het nou gaat om een huis of een winkel, om ontwerp, inrichting, onderhoud of communicatie.

  Om vorm te geven aan de ruimte in de wereld om ons heen hebben we vakmensen nodig. Zelfbewuste, creatieve ruimtemakers die precies weten wat ze doen. Zulke mensen leiden wij op.
  https://www.nimeto.nl
 • Hoornbeeck College
  Hoornbeeck College
  Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gebaseerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis (De Drie Formulieren van Enigheid). We richten ons op het geven van beroepsonderwijs zoals dat beschreven is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Met dit beroepsonderwijs willen we studenten zo opleiden dat ze op een Bijbels verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de samenleving en hun gaven leren in te zetten in dienst van God en hun naaste.

  Het Hoornbeeck is een reformatorische mbo-school en biedt kwalitatief goed onderwijs met Gods Woord als leidraad. Dat onderwijs willen we graag voor zoveel mogelijk reformatorische jongeren mogelijk maken. Om het christelijk karakter van de school te waarborgen vragen we van onze studenten en medewerkers dat ze de identiteit van de school onderschrijven.

  Het Hoornbeeck College sluit in haar godsdienstige toerusting aan op kerk en gezin. In principe moeten de ouders van studenten en onze medewerkers belijdend en meelevend lid zijn van één van de onderstaande kerkverbanden:

  Gereformeerde Gemeenten;
  Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland;
  Hersteld Hervormde Kerk;
  Hervormde Gemeenten (PKN)*;
  Gereformeerde Gemeente in Nederland;
  Christelijk Gereformeerde Kerk (Bewaar het Pand).
  https://www.hoornbeeck.nl
 • ROC Midden Nederland
  ROC Midden Nederland
  Samen werken aan succes Wij gaan voor het succes van onze studenten. Aan dat succes werken we samen met onze studenten en met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties zodat ons onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk van nu èn morgen. Als grootstedelijk ROC bieden we kansen voor iedereen. We staan middenin de samenleving. Samen met onze partners werken we aan impactvolle uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek, mobiliteit en ict. Wij zetten ons in op drie pijlers: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We doen dit op een manier die bij ons past: persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig.

  Ambitie

  ROC Midden Nederland staat voor actueel en relevant onderwijs. Ons onderwijs maken we samen, in co-creatie met het beroepenveld waarvoor we onze studenten opleiden.

  Actueel

  Ons onderwijs is van nu en voor de toekomst. Onze studenten zijn onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt en zijn voorbereid op het burgerschap in de 21ste eeuw.

  Relevant

  Wat een student bij ons leert, is relevant voor het beroep of de loopbaan. Ook de theoretische kennisoverdracht brengen wij altijd in relatie met het beroep(enveld). Ons onderwijs is relevant omdat we ons opleidingenportfolio voortdurend aanpassen aan de brancheontwikkelingen. Geregeld stoppen we met opleidingen en starten we nieuwe opleidingen, vooral op het snijvlak van bestaande clusters (‘cross-overs’). Onze portfoliokeuzes zijn altijd specifiek: toegespitst op ontwikkelingen in een bepaalde sector, in onze regio en voor een bepaalde leerroute of niveau. Dit alles op basis van de wensen en behoeften van de arbeidsmarkt.

  Co-creatie

  Samen met het bedrijfsleven en instellingen geven wij ons onderwijs vorm. Onze docenten en studenten maken onderwijs met onze partners in de branche. Co-creatie is onze ‘mind set’: samen scheppen, samen ontwikkelen.

  ROC Midden Nederland verzorgt beroepsonderwijs vanuit kleinschalige en branchegerichte mbo-colleges. Deze colleges hebben een duidelijke en herkenbare identiteit. Tegelijkertijd profiteren we van de voordelen die een roc als geheel biedt: meer keuzemogelijkheden voor studenten, investeringsruimte, een robuuste ondersteuningsorganisatie, financiële stabiliteit en een sterke positie in de regio.
  In de regio Utrecht en omstreken bieden we een breed palet opleidingen aan. Daarmee zijn we een belangrijke toeleverancier van middelbaar geschoolde arbeidskrachten en leveren we een belangrijke bijdrage aan de maatschappij en economie. Dat gebeurt ook via ons VAVO Lyceum en onze Bedrijfsopleidingen.
  https://www.rocmn.nl
 • KBS De Catharijnepoort
  KBS De Catharijnepoort
  Het team van de Catharijnepoort geeft kwalitatief goed onderwijs in een vertrouwde, veilige omgeving waarbinnen kinderen gezien worden en met plezier kunnen leren en spelen. De kinderen krijgen de ruimte om zich breed te ontwikkelen d.m.v. onderzoeken, ontwerpen en ontdekken. Zo krijgt ieder kind de kans om uit te blinken. Eenvoud is hierbij het devies; focus op de zaken die belangrijk zijn.

  Ontdek en ervaar je kracht op de Catharijnepoort. Er is in het leven veel te leren en te ervaren. De Catharijnepoort is een lerende organisatie waarbinnen we middels effectief onderwijs het beste uit de leerlingen en onszelf halen. Door te reflecteren op onze lessen en open te staan voor feedback, kunnen leerlingen optimaal profiteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat biedt kansen voor onze leerlingen, die opgroeien in een wereld die snel verandert. Hoe de toekomst er in de 21e eeuw precies uit gaat zien, is nog niet bekend. We weten wel dat we kinderen kunnen voorbereiden door ze te helpen om ICT-vaardig te worden, kritisch en creatief te leren denken en goede sociale vaardigheden te ontwikkelen. Binnen onze school is aandacht voor vernieuwing. We denken in mogelijkheden en leren continu vanuit een open houding naar elkaar. Plezier hebben in leren, binnen een vertrouwde en veilige omgeving, is een voorwaarde om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Kinderen worden uitgedaagd en krijgen ruimte om zelf oplossingen te bedenken en doelen te stellen. Zo krijgt ieder kind de kans om uit te blinken. Door kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces, creëren we eigenaarschap, waardoor de motivatie om te leren groter wordt. Eenvoud is hierbij leidend, focus op de zaken die belangrijk zijn. Dat werkt!


  0302932860

  http://https://ksu-decatharijnepoort.nl/
 • KBS Stepping Stones
  KBS Stepping Stones
  Stepping Stones wil graag dat kinderen hun kwaliteiten goed benutten. Het is mooi om te zien dat kinderen hun verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel; je medeleerlingen, je groep en de school. Wij bereiden kinderen voor op het leven in de wereld van morgen. Een wereld die ongekend snel verandert, internationaliseert en waarin technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen.

  Om je waardevol te voelen in de wereld van morgen en een bijdrage te leveren aan de nieuwe samenleving, is het belangrijk dat leerlingen hun eigen kwaliteiten ontdekken en blijven ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat het beste uit elk kind haalt, onderwijs dat leerlingen laat groeien. Ons onderwijs: sluit aan bij de ontwikkeling van het kind, biedt elke leerling de ruimte om persoonlijke keuzes te maken op basis van zijn interesses, kwaliteiten en leerstrategieën, leert kinderen vanuit verschillende disciplines samenwerken met andere leerlingen, werkt met Engels als tweede taal voor alle leerlingen. Stepping Stones wil graag dat kinderen hun kwaliteiten goed benutten. Het is mooi om te zien dat kinderen hun verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel; je medeleerlingen, je groep en de school.


  0306776712

  https://ksu-steppingstones.nl
 • KBS De Achtbaan
  KBS De Achtbaan
  Op de Achtbaan staat jouw talent goed op de rit. Dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool de Achtbaan om gaat. Het erkennen, herkennen en ontwikkelen van je talent is volgens ons alleen mogelijk als je je prettig en veilig voelt op school. Door kwalitatief goed onderwijs helpen wij onze kinderen zich op een prettige, veilige manier te ontwikkelen.

  Jouw talent goed op de rit! Dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool de Achtbaan om gaat. Het erkennen, herkennen en ontwikkelen van je talent is volgens ons alleen mogelijk als je je prettig en veilig voelt op school. Natuurlijk werkt er op de Achtbaan een team dat ervoor zorgt dat iedereen de rit in de Achtbaan op zijn eigen manier kan beleven. Plezier, aandacht, verantwoordelijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop. Wij zien de ontwikkeling van kinderen als een doorlopend proces waarbij we een procesgerichte benadering fundamenteel achten. Dit om een ‘growth mindset’ bij kinderen en bij teamleden te realiseren. Door kwalitatief goed onderwijs helpt De Achtbaan leerlingen zich op een prettige, veilige manier te ontwikkelen. We helpen ze hun zelfstandigheid te vergroten en kennis op te doen, zodat ze positief, vriendelijk, open en met vertrouwen de wereld in gaan.


  0306702201

  https://ksu-deachtbaan.nl
 • KBS Hof ter Weide
  KBS Hof ter Weide
  Een belangrijk doel op Hof ter Weide is het ‘leren’ leren. Kinderen leren bij ons doelen stellen, plannen, keuzes maken, zelfstandig informatie zoeken en verwerken en terugblikken op wat je nu eigenlijk geleerd hebt. Daarbij houden we ons aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. De kerndoelen bevinden zich op vijf leergebieden: taal en communicatie, rekenen en wiskunde, oriëntatie op de mens en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

  Ik weet wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan.’ De moderne samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn; die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen, die zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen. Basisvoorwaarden hiervoor zijn: zelfvertrouwen hebben, vrij zijn van emotionele belemmeringen, het hebben van een onderlinge relatie en nieuwsgierig zijn. In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daar op Hof ter Weide op voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, maar ook zelfstandig leren en zelf keuzes maken.

  Voor de kleuters onderschrijven wij nog specifiek het belang van spelend leren, waarbij het driedimensionaal handelen (handelen, doen, ervaren) centraal staat. Ook werken we vanuit de zone van naaste ontwikkeling met een uitdagende leeromgeving.


  0306772960

  https://ksu-hofterweide.nl
 • KBS Op De Groene Alm
  KBS Op De Groene Alm
  Voor elk kind een veilige en gestructureerde omgeving te bieden, waarin het zich optimaal kan ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied en waarbij werken, spelen en leren met, door en van elkaar een centrale plaats innemen. Wij helpen kinderen het beste uit zichzelf te halen door ze inzicht te geven in zichzelf en hoe zij zich verhouden ten opzichte van de ander.

  De moderne samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn; die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen, die zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen. Basisvoorwaarden hiervoor zijn: zelfvertrouwen hebben, vrij zijn van emotionele belemmeringen en nieuwsgierig zijn. In onze samenleving leren mensen een leven lang en is de wereld waarmee wij te maken hebben groter dan onze landsgrenzen. Wij bereiden kinderen daarop voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, maar ook zelfstandig leren, kritisch denken en keuzes maken, jezelf kennen en beheersen, samenwerken en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk om te leren. Onze leerlingen staan stevig en vol zelfvertrouwen in het leven. Ze leren het beste uit zichzelf te halen en hebben een onderzoekende houding, zelfkennis. Ze hebben inzicht in hun eigenheid en kwaliteiten en hebben een eigen, brede ontwikkeling. Onze ambitie die wordt verwoord in: Je beste zelf zijn!


  0306701996

  https://ksu-opdegroenealm.nl
 • KBS Onder De Bogen
  KBS Onder De Bogen
  KBS Onder De Bogen DENKEN. DURVEN. DOEN. De ambitieuze tweetalige school in Leidsche Rijn Centrum. Hier ontdekken kinderen hun plek in de wereld. Leren denken, onderzoeken, bevragen, nieuwsgierig zijn, vaardigheden ontwikkelen, op zoek gaan naar antwoorden.

  Onder De Bogen werkt vanuit een eigen filosofie: aandacht en ruimte voor het kind als aankomend wereldburger. Aandacht, omdat wij kinderen zien opbloeien als zij lekker in hun vel zitten en zelfvertrouwen hebben. Ruimte, omdat wij zelfstandigheid en samenwerken belangrijk vinden. Leerlingen leren samenhang ontdekken en nemen verantwoordelijkheid. Kinderen die veel kennis hebben van de wereld om hen heen, respectvol met elkaar omgaan, nieuwsgierig zijn naar de mening van anderen, hun eigen mening goed (ook in het Engels) onder woorden kunnen brengen en over grenzen heen kijken. Dát zijn leerlingen van Onder De Bogen.
  Ons motto: denken, durven, doen. Het resultaat: een bredere kijk op de wereld en een sterke start in de samenleving.


  0302427610

  https://ksu-onderdebogen.nl
 • De Krullevaar
  De Krullevaar
  De Krullevaar is een christelijke basisschool die als ontmoetingsschool voor iedereen een open deur biedt. In het logo van de school noemen we onze school met trots een speel-leerschool.

  Het team van De Krullevaar wil de kinderen zodanig begeleiden en stimuleren dat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de samenleving waarvan zij deel uitmaken. De christelijke identiteit komt als volgt tot uiting op school: Wij leren de kinderen respect en aandacht te hebben voor mensen uit andere culturen en met een andere levensbeschouwing; Wij leren de kinderen respect te hebben voor hun leefomgeving; Wij lezen wekelijks een Bijbelverhaal. Hierbij brengen we de twee werkelijkheden bij elkaar: de wereld van het (christelijk) gelijk enerzijds en de (ervarings-)wereld van het kind anderzijds;
  Met kerst en Pasen besteden wij uitgebreider aandacht aan het leven van Jezus. Basisschool De Krullevaar in De Meern heeft haar visie geënt op vertrouwen, verbinden en verwonderen. Op deze drie pijlers is ons onderwijs gebaseerd.


  0306776147

  https://dekrullevaar.nl
 • P.C. Jenaplanschool Zonnewereld
  P.C. Jenaplanschool Zonnewereld
  De vier basisprincipes van het jenaplan, gesprek, spel, werk en viering, komen elke dag ritmisch terug. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een vast weekschema, ons ritmisch weekplan, waarin onder andere kringgesprekken, instructies, zelfstandig werken en samenwerken rondom wereldoriëntatie thema's en creatieve vakken in opgenomen zijn, naast de vakken als taal, rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen en schrijven.

  Jenaplanschool Zonnewereld heeft tweejarige stamgroepen. Elk van deze stamgroepen heeft een eigen klas, waarvoor de kinderen veelal zelf verantwoordelijk zijn. Een focus in dit type onderwijs ligt op de samenwerking tussen kinderen, niet alleen van de eigen leeftijd, maar ook van andere leeftijden. Naast de focus op de intellectuele ontwikkeling wordt er in het Jenaplanonderwijs nadruk gelegd op de ontwikkeling van creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs zodat de kinderen zoveel mogelijk ervaringen opdoen.


  0306668579

  https://zonnewereld.nl
 • De Ridderhof
  De Ridderhof
  De Ridderhof hecht veel waarde aan cultuur&creatie en onderzoekend leren. Wij zijn daarnaast een vreedzame school. De Ridderhof wil een school zijn die goed onderwijs verzorgt in een veilige en prettige sfeer en in een gezellige, uitdagende omgeving, waarbij we veel waarde hechten aan de omgang met elkaar en respect voor elkaar. Dit willen wij bereiken met een deskundig en enthousiast team.

  De Ridderhof is een protestants christelijke basisschool en maakt deel uit van de Stichting voor Protestants Christelijk
  Onderwijs te Utrecht (P.C.O.U.). Leerkrachten op de Ridderhof zijn toegewijd, betrokken en vinden het belangrijk dat iedereen op school ‘durft te
  doen en te zijn’. Binnen ons onderwijs staat gelijkwaardigheid, elkaar zien en zorgzaamheid voorop. Om te komen tot een optimale onderwijskwaliteit delen wij kennis en ervaring. Wij werken systematisch, creatief en transparant aan cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat een kind zich veilig voelt, zodat het zich optimaal binnen zijn eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Kinderen leren bij ons zelfstandig spel-, leer- en werktaken uit te voeren. Ouders betrekken we bij dit leerproces. Op de Ridderhof werken we doelgericht. We benaderen elkaar positief en werken met plezier. Onze visie is leidend. Nieuwe ontwikkelingen toetsen wij hieraan.


  0306703469

  https://deridderhof.net
 • De Oase
  De Oase
  Leerlingen zijn steeds meer wereldburgers, die weten waar ze voor gaan en staan, die eigen keuzes kunnen maken en zowel onafhankelijk als in het belang van het collectief kunnen denken. Deze opdracht zorgt ervoor dat de levensvaardigheden en de persoonsvorming meer centraal komen te staan in ons onderwijs.

  De PCOU Willibrord-scholen (dus ook De Oase) streven als ontmoetingsscholen naar een praktische vertaling van christelijk geïnspireerde waarden en normen, zoals respect, zorgzaamheid en tolerantie in een multiculturele samenleving. Het hart van onze onderwijsvisie is de lerende leerling: het gaat om zijn of haar ontwikkeling. Die ontwikkeling is alleen mogelijk als ook de medewerkers zich blijven ontwikkelen: geen lerende leerling zonder lerende docent. Daarom zien wij elke school op zich en de stichtingen als geheel als lerende organisaties, gericht op de ontwikkeling van de leerlingen. Zo’n proces vraagt om een uitdagende leeromgeving (mede door ICT), met open vensters naar de maatschappij. Voorwaarde is een duidelijk gestructureerde schoolorganisatie, waarbinnen elke persoon gekend, herkend en erkend wordt en zich veilig voelt.


  0306705453

  https://basisschooldeoase.nl
 • De Odyssee
  De Odyssee
  Een gevarieerd lesprogramma met het gebruik van eigen zintuigen, samenwerken, presenteren, expressie, reflectie en het waarderen en respecteren van elkaar vinden wij heel belangrijk. We bieden de kinderen goed onderwijs en een veilige plek.

  De kinderen leren op de Odyssee samenwerken met anderen. Dit doen ze in hun eigen groep en ook tijdens groepsdoorbrekende activiteiten. Op onze school werken we met een maatjessysteem waarbij de oudere kinderen de jongere kinderen helpen. Bovenbouwkinderen helpen als mediator bij het naleven van de afspraken van de methode De Vreedzame School op het schoolplein. We zorgen voor een goede sfeer in de groepen en we werken met onze vijf Gouden Regels Linkje naar Gouden Regels. Het is prettig ouders op de hoogte zijn van onze werkwijze en afspraken met de kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team met elkaar samenwerken en elkaar weten te vinden. Dit draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen. Samen zorgen we zo voor een fijne basisschooltijd van de kinderen!


  0302318839

  https://deodyssee.net
 • Kindcentrum Leeuwesteyn
  Kindcentrum Leeuwesteyn
  Wij geloven in de kracht van kinderen en willen elk kind laten stralen in zijn/haar ontwikkeling. Wij zien het als een geweldige kans om een mooie plek te creëren waar kinderen eindeloos kunnen spelen, ontdekken, leren en hun talenten ontwikkelen. Kinderen ontdekken bij ons gaandeweg hoe de wereld om hen heen in elkaar zit en hoe zij zich daarin met vertrouwen kunnen bewegen.

  Kinderen laten stralen in hun ontwikkeling, dát is onze missie! Stralen betekent voor ons: een plek waar je graag wilt zijn, van verwondering en verbinding, waar talenten tot uiting komen, waar je leert doorzetten en trots bent op je eigen groeistappen, waar je grenzen leert verleggen. Een plek waar kinderen worden uitgedaagd hun eigen dromen na te jagen, zoveel mogelijk op eigen benen leren staan én elkaar ondersteunen waar nodig. Binnen ons kindcentrum ontwikkelen kinderen zich cognitief, creatief, motorisch en sociaalemotioneel. Sport- en cultuuractiviteiten hebben een centrale plek binnen ons samenhangende aanbod van onderwijs en opvang. De activiteiten vinden plaats onder één dak, vanuit één aanpak en één pedagogische visie. We werken vanuit een gezamenlijke
  verantwoordelijkheid en ieders kracht, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.


  0307605730

  https://kcleeuwesteyn.nl
 • Nieuwe Regentesseschool
  Nieuwe Regentesseschool
  In de Nieuwe Regentesseschool scheppen wij ruimte voor deze nieuwsgierigheid. We proberen, waar mogelijk, de eigen initiatieven en interesses van elk kind, hun ervaringen en belevingen als uitgangspunt te nemen voor het onderwijs.

  We proberen, waar mogelijk, de eigen initiatieven en interesses van elk kind, hun ervaringen en belevingen als uitgangspunt te nemen voor het onderwijs.
  Een ander uitgangspunt van Freinetonderwijs is dat de organisatie van het klasseleven, meer dan bij het regulier onderwijs, in handen van de kinderen zelf ligt.
  Kinderen leren volgens Celestin Freinet van de ervaringen van andere kinderen, van volwassenen, van de maatschappij en van andere culturen.
  De leerkracht brengt hierbij diepte en structuur aan. Hieronder staan beknopt de belangrijkste uitgangspunten van ons onderwijs: het aansluiten bij de belevingswereld van de leerling; de school schept een zinvolle context als basis voor het cognitieve en sociale emotionele leren en werken. Het bevorderen van de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerling; de school zorgt dat leren zo veel mogelijk activiteit en uitkomst van de leerling zelf is. het leren met hoofd, hart en handen; de school maakt van leren onderzoeken, experimenteren, ontdekken en nieuwe verbanden leggen, vanuit verschillende invalshoeken
  – het leren naar de mogelijkheden van de leerling; de school zorgt voor een leerklimaat waarin leerlingen worden uitgedaagd hun talenten optimaal te ontwikkelen: op cognitief, creatief en sociaal emotioneel gebied


  0302317488

  https://nieuweregentesseschool.nl
 • KBS Marcus
  KBS Marcus
  De Marcusschool vindt het belangrijk naast de basisvaardigheden aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. We proberen ze een positief kritische houding ten opzichte van zichzelf en de ander bij te brengen.

  Als een leerling onze school verlaat is hij in staat om zelfstandig zijn weg te vinden binnen de maatschappij en het vervolgonderwijs. Hij heeft een breed blikveld en weet wat er speelt in de wereld. Hij is maatschappelijk betrokken en in staat om zelf antwoord op vragen te vinden. Hij weet welke wegen te bewandelen en welke bronnen te raadplegen om oplossingen te vinden en neemt daartoe ook het nodige initiatief. Onze leerling is in staat om met anderen samen te werken en hen waar nodig te helpen.


  0302615807

  https://ksu-marcus.nl
 • KBS St. Dominicus
  KBS St. Dominicus
  Het motto van de St.Dominicus is: Leren is leuk! Hierin klinkt ook de ambitie van de school door. We nemen geen genoegen met alleen maar leuk of alleen maar leren! Bij ons is veel te leren omdat we boeiend onderwijs verzorgen in een sfeer waarin kinderen met plezier leren. Ondernemend gedrag, samenwerken en motivatie zijn belangrijke factoren in ons leerproces.

  De St. Dominicusschool is een ondernemende school die hoge verwachtingen heeft van haar leerlingen en veel tijd en aandacht geeft aan het individuele kind met zijn/haar eigen talentontwikkeling en kansen zoekt om kinderen uit te laten blinken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in de gebieden waar ze goed in zijn. Kinderen kunnen zich verdiepen in onderwerpen die ze interessant vinden, daar een presentatie over maken en die voordragen aan de klas. Ook geven we kinderen de ruimte om hun werk tijdens zelfstandig werken in te plannen en te maken. Leerlingen die onze school verlaten zijn te herkennen aan hun vermogen om creatief te zijn, initiatieven te nemen en kansen te benutten. Ze zijn uitgedaagd om concrete ondernemingen aan te pakken en ideeën om te zetten in een plan.


  0302933592

  https://ksu-stdominicus.nl
 • KBS Johannes
  KBS Johannes
  Johannesschool Samen werken aan talent! Op onze warme en toegankelijke school gaan we samen op zoek naar manieren waarop je kan groeien en je talent kan ontwikkelen.

  Op onze school krijgt uw kind de rust en structuur die het nodig heeft om te leren. We geven daarom in alle klassen les via het Expliciete Directe Instructiemodel. Door de vaste routines in dit model krijgt elk kind de gelegenheid de leerstof in te oefenen en metacognitieve vaardigheden te leren. Hierdoor ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en zelfinzicht. Wij zijn ook een vreedzame school. Dat betekent dat we de kinderen leren om op een prettige manier met elkaar om te gaan. Ieder kind wordt gehoord en gezien, krijgt een stem en leert conflicten met anderen op te lossen. De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en leren open te staan voor verschillen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en uitgedaagd worden hun talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Op het gebied van rekenen, taal en lezen en op andere ontwikkelingsgebieden. Daarom besteden we ook tijd aan creativiteit en cultuur, bijvoorbeeld door muzieklessen, dans en aandacht voor identiteitsontwikkeling.


  0302610616

  https://ksu-johannes.nl
 • KBS Wijzer aan de Vecht
  KBS Wijzer aan de Vecht
  Wijzer aan de Vecht Alles wat aandacht krijgt groeit! We bieden toekomstgericht onderwijs met persoonlijke aandacht voor iedereen.

  Als een leerling onze school verlaat heeft hij zich optimaal ontwikkeld. Doordat een Wijzer aan de Vecht – leerling constant is gestimuleerd in zijn eigen kracht en persoonlijke ontwikkeling kent hij zijn mogelijkheden en is in staat die te benutten. Hij heeft een onderzoekende, ondernemende houding en beschikt over het nodige doorzettingsvermogen om zelfstandig of in goede samenwerking taken aan te pakken en eventuele problemen of vraagstukken op creatieve wijze op te lossen. Hij kan kritisch naar zichzelf, zijn werk en zijn relaties kijken en heeft het vermogen om conflicten constructief op te lossen. Hij heeft begrip voor andere culturen en geleerd om respectvol te communiceren en samen te werken. Hij kijkt positief en met vertrouwen naar zijn vervolgonderwijs en de maatschappij van morgen. In de maatschappij wordt het steeds belangrijker dat kinderen niet alleen goed leren lezen en rekenen, maar zich ook ontwikkelen als zelfstandige wereldburgers die kritisch kunnen denken, goed kunnen samenwerken en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.


  0302441202

  https://ksu-wijzeraandevecht.nl
 • KBS Montessori Buiten Wittevrouwen
  KBS Montessori Buiten Wittevrouwen
  Wij werken volgens de visie van Maria Montessori vertaald naar deze tijd. Haar visie op onderwijs en opvoeding is een bindend element en vormt het uitgangspunt voor ons onderwijs. Daarnaast kiezen wij er bewust voor om moderne onderwijsleerlijnen in onze school te hanteren.

  De visie van de Montessorischoolschool sluit aan bij de geformuleerde missie en geeft deze ambitie richting. Resultaatgericht, ontwikkelingsgericht, toekomstgericht. In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daarop voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, en ook zelfstandig leren, keuzes maken, jezelf kennen en beheersen, samenwerken en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk om te leren. Denken in kansen en mogelijkheden loopt als rode draad door ons onderwijs. Wij werken bewust aan een optimale sfeer in de school en bieden een veilige en warme omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en alle kinderen uitblinken!


  0302340530

  https://ksu-montessorischoolbw.nl
 • KBS Paulus
  KBS Paulus
  De Paulusschool is een katholieke basisschool van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) in de populaire wijk Tuindorp. Wij hebben de volgende speerpunten: Uitdagend onderwijs, Sterk pedagogisch klimaat, Aandacht voor cultuur en Een lerende organisatie.

  Op de Paulusschool heerst een fijne sfeer. We werken met de Kanjertraining, een pedagogische aanpak die zich richt op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren zo op een goede manier om te gaan met zich zelf en met een ander. Deze aanpak werkt ook preventief tegen pesten. We hebben een doorgaande leerlijn voor dans, drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. Niet alleen de kinderen leren voortdurend. Met alle leerkrachten en medewerkers vormen wij een lerende organisatie, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en leren van elkaar.


  0302711395

  https://ksu-paulusschool.nl
 • KBS Ariëns
  KBS Ariëns
  Kanjers in Leren! De Ariënsschool is een positieve school met actief betrokken leerkrachten en ouders. Door de persoonlijke aandacht voor ieders eigen ontwikkeling en capaciteiten wordt elk kind een Kanjer; klaar voor de toekomst!

  Op de Ariënsschool bieden we een veilige omgeving voor onze leerlingen. We bieden passend onderwijs en zorg op maat. Wij differentiëren naar inhoud, hoeveelheid en tempo. Leerlingen die onze school verlaten hebben zich optimaal ontwikkeld. Ze hebben veel geleerd en daar ook plezier in gehad. Lezen, taal en rekenen hebben tijdens de schoolperiode veel aandacht gekregen. Door de stevige basis op deze leergebieden is er sprake van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Onder begeleiding van de leerkracht hebben kinderen geleerd om mee te denken over hun eigen leerproces en daarbinnen eigen keuzes te maken. Een leerling die de Ariënsschool verlaat kan omgaan met feedback en is kritisch naar zichzelf en zijn werk. Hij heeft geleerd om respectvol te communiceren en op een juiste wijze samen te werken. Er is aandacht voor de ander en houdt daar ook rekening mee. Hij is ondernemend en zelfstandig en beschikt over het nodige doorzettingsvermogen om taken aan te pakken en eventuele problemen of vraagstukken op creatieve wijze op te lossen.


  0302880642

  https://ksu-ariensschool.nl
 • KBS De Spits
  KBS De Spits
  Een stap verder! Katholieke basisschool De Spits in Lunetten is een moderne, klassikale, kwaliteitsschool met een goede balans tussen kennisoverdracht, persoonlijke en sociale ontwikkeling.

  Het welbevinden van kinderen staat op De Spits centraal! Wij streven er naar: leerlingen actief te betrekken bij hun leerproces; werkvormen te gebruiken die leerlingen activeren; leerlingen te stimuleren zelfstandig te werken, maar ook te leren samenwerken; leerlingen te leren omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid; zo snel mogelijk specifieke begeleiding te geven bij geconstateerde problemen; rust, ruimte en uitdaging te bieden; kinderen duidelijkheid en structuur te geven. Wij zetten ons in om: onze leerlingen de gelegenheid te geven zo goed mogelijk te functioneren en zich optimaal te ontwikkelen,
  kinderen en hun ouders met zichtbaar plezier naar school te laten komen. Wij doen dit door: de kinderen een warm, pedagogisch klimaat te bieden;
  systematisch en gedoseerd de ontwikkeling van de leerlingen te volgen; welbevinden en veiligheid van de leerlingen centraal te stellen en regelmatig te evalueren;
  de leerlingen basiskennis, vaardigheden en een houding aan te reiken die zij nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving; met de leerlingen levensbeschouwelijk naar de wereld om ons heen te kijken, gebaseerd op de katholieke grondslag; tegemoet te komen aan individuele verschillen.


  0302888790

  https://ksu-despits.nl
 • KBS De Zeven Gaven
  KBS De Zeven Gaven
  Wij werken op de Zeven Gaven iedere dag vanuit het motto Talent voor de toekomst. Kwaliteit is hierbij niet meer dan vanzelfsprekend. Samenwerken is voor ons een manier om goed tot leren te komen en loopt als een rode draad door alle niveaus van de school; kinderen, team en ouders. Wij hebben aandacht voor alle kinderen en oog voor hun verschillen.

  Door een goede onderwijsorganisatie neer te zetten waarin goed met elkaar wordt samengewerkt en gecommuniceerd in duidelijke structuren, kan er mét en ván elkaar geleerd worden. De sfeer waarin kinderen, ouders en medewerkers met elkaar omgaan is voor ons belangrijk. Het is fijn is om op school te zijn. Leren is leuk! We staan voor een goede kwaliteit van ons onderwijs en streven naar de hoogst haalbare leerresultaten. De leerkrachten zijn goed geschoold en houden hun kennis op peil. De onderwijsleermiddelen zijn up-to-date en zorgvuldig gekozen. We streven naar het welbevinden van alle kinderen door een goed pedagogisch klimaat te scheppen in de hele school. Kinderen die zich sociaal bekwaam voelen en zich emotioneel goed ontwikkelen, zijn op hun gemak en bezitten zelfvertrouwen.


  0302936476

  https://ksu-dezevengaven.nl
 • KBS Het Schateiland
  KBS Het Schateiland
  Het Schateiland is een Katholieke basisschool waar leerlingen met plezier naar school gaan! Persoonlijke aandacht, gecombineerd met een goede zorgstructuur en een warme en veilige omgeving zorgen ervoor dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kundige, betrokken en gemotiveerde leerkrachten staan garant voor goed onderwijs!

  Op Het Schateiland: Mag iedereen er zijn en doet iedereen ertoe, Zijn we Vreedzaam, we gaan op een respectvolle manier met elkaar om en Stellen leerlingen, leerkrachten en ouders doelen om aan te werken, Vinden we kennis van de wereld en maatschappij belangrijk om elkaar te begrijpen, Laten we kinderen hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen.
  Op het Schateiland mag iedereen er zijn en doet iedereen ertoe. Ieder kind op het Schateiland kent zijn eigen kwaliteiten en leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling. Kinderen zijn vanuit zichzelf nieuwsgierig en ontdekken op die manier de wereld en culturen om zich heen, wat bijdraagt aan respect en acceptatie van anderen.Het Schateiland is een Vreedzame school di e uitgaat van een positieve benadering. De school is een maatschappij in het klein en door samen met ouders het goede voorbeeld te geven leren we de kinderen hoe zij op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan en open te staan voor ideeën van anderen. Wij kijken naar het complete beeld van het kind, met ouders, de leerkracht en het kind zelf als belangrijke partners. Het Schateiland biedt ruimte voor leerdoelen vanuit de kinderen en zij worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, waarbij feedback geven en ontvangen en het omgaan met fouten een onderdeel van zijn. Ieder kind is uniek en ieder kind heeft kwaliteiten.


  0302883515

  https://ksu-hetschateiland.nl
 • KBS Gertrudis
  KBS Gertrudis
  De Gertrudisschool is een erkende daltonschool en wordt gekenmerkt door een positieve en open sfeer. Een school waar ruimte wordt gegeven aan authenticiteit, talentontwikkeling en het ontdekken van eigen leerstijlen. Een school waar kinderen zich de kennis en vaardigheden kunnen eigen maken om zich uitstekend te kunnen redden in de 21e eeuw.

  Het is ons doel dat kinderen zich ontwikkelen tot ‘fearless human beings’. Hiermee sluiten we aan bij Helen Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs: “Wat wij nodig hebben, zijn mensen zonder vrees. Kinderen die initiatief durven nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, de medemens en hun omgeving.” Daltononderwijs zorgt voor de vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Ook in de toekomst. Wij willen de kinderen hoogwaardig onderwijs bieden in een veilige en vertrouwde omgeving, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. Vertrouwen en veiligheid zijn voorwaarden om open te staan voor cognitieve ontwikkeling. Pas als kinderen zich prettig voelen, kunnen ze optimaal leren. Als ze op de juiste wijze begeleid worden, zijn kinderen tot veel in staat.


  0302885371

  https://ksu-gertrudis.nl
 • KBS Ludger
  KBS Ludger
  School is als een reis, je bent voortdurend onderweg' 'Je leert van elke ervaring, of je nu gelukt hebt of pech' De Ludgerschool is een basisschool midden in de wijk Zuilen in Utrecht en is onderdeel van de Vreedzame Wijk. Typerend voor de Ludgerschool is dat er gedegen, gestructureerd onderwijs gegeven wordt in een goede sfeer. We steunen de kinderen om zelfstandig te worden, actief en creatief te zijn.

  Als een leerling de Ludgerschool verlaat is hij of zij zelfstandig, zelfverzekerd, is zich bewust van zijn of haar eigen talenten en kan goed samenwerken.
  Hij of zij is nieuwsgierig en niet bang om iets nieuws aan te pakken. Hij of zij is sociaal en heeft voldoende inlevingsvermogen en vaardigheden om zich duidelijk te kunnen uiten. Hij of zij kan kritisch denken, is in staat om problemen creatief op te lossen en kan verantwoording afleggen over zijn handelen. Vanzelfsprekend heeft hij of zij ruim voldoende kennis van rekenen, taal, wereldoriëntatie en Engels om zich te redden in de maatschappij, ook in de wereld van de IT.
  Een Ludger-leerling is goed voorbereid op het VO en zijn verdere toekomst. Hij of zij komt op het juiste niveau terecht en gaat vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet.


  0302441393

  https://ksu-ludgerschool.nl
 • KBS De Pijlstaart
  KBS De Pijlstaart
  De Pijlstaart De kunst van het leren! Vanuit een fijn pedagogisch klimaat waarin het welbevinden van de kinderen op nummer 1 staat biedt De Pijlstaart een stevige basis! Aandacht voor kunst- & cultuureducatie, 21st century skills, Engels vanaf groep 1.

  In ons gebouw staat op een tegel gegraveerd ‘In ieder kind kan de wereld opnieuw beginnen’. Vanuit deze gedachte bieden wij als ‘de buurtschool’ een sterke basis aan alle kinderen. Wij zijn trots op onze ‘wereld in het klein’ waarin meerdere culturen vertegenwoordigd zijn en waar wij onze kinderen als wereldburgers laten uitstromen. Onze visie maakt dat wij investeren in een sterk pedagogisch klimaat waarin ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Het welbevinden van onze kinderen staat centraal en daarom stemmen wij ons aanbod af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. In deze sfeer van aandacht en hoge verwachtingen zorgt onze rijkdom aan culturen voor een belangrijke bijdrage aan onze kunst- en cultuureducatie. We besteden hierbij aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn in de 21ste eeuw. Zo creëert de Pijlstaart een sterke basis voor alle kinderen en bereiden we ze voor op het leren en werken in de toekomstige samenleving.
  De Pijlstaart leerling heeft: een stevige basis probleemoplossend en creatief vermogen een onderzoekende houding inlevingsvermogen en vaardigheden om zich duidelijk te kunnen uiten. Eigenaarschap over het eigen leerproces vaardigheden die nodig zijn voor de21ste eeuw. ‘De Pijlstaart leerling is een wereldburger!’


  0302316062

  https://ksu-depijlstaart.nl
 • Kindcentrum Rijnvliet
  Kindcentrum Rijnvliet
  We bieden goed basisonderwijs en goede opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Kindcentrum Rijnvliet is een integraal kindcentrum (IKC). Een IKC biedt basisonderwijs en kinderopvang aan, een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Binnen een IKC komen de kinderen gedurende de dag om te spelen, ontspannen en te leren.

  Het bieden van veiligheid: kinderen voelen zich fysiek en sociaal-emotioneel veilig op ons kindcentrum. Het ontwikkelen van Well being: we zorgen dat kinderen ‘goed in hun vel zitten’ (lichaam en geest) en zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. Het ontwikkelen van persoonlijke competenties: kinderen ontwikkelen op Kindcentrum Rijnvliet hun persoon. Het ontwikkelen van sociale competenties en burgerschap: kinderen leren op verantwoordelijke wijze onderdeel te zijn van een groep en de maatschappij. Het ontwikkelen van cognitieve en creatieve vaardigheden. Leren is een avontuur. Het leren van universele normen en waarden: we zijn oordeelvrij en houden rekening met verschillen vanuit het gedachtegoed van openbaar onderwijs en opvang.


  0655564825

  https://kindcentrumrijnvliet.nl
 • Gereformeerde Basisschool De Wissel
  Gereformeerde Basisschool De Wissel
  De Wissel is een christelijke basisschool in de Zeeheldenbuurt te Utrecht. We bieden een duidelijke bijbelgetrouwe identiteit met kwalitatief en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. We willen een educatieve partner zijn voor ouders met een positieve uitstraling voor onze omgeving.

  Op onze school geloven we in God die elk kind als uniek individu maakte en zo naar ons kijkt. Hij heeft het beste voor met ieder kind, Hij wil dat het gelukkig is. Door kinderen jouw vertrouwen te geven groeien ze: dat is ook wat wij willen voor onze leerlingen. We geven hen mee dat zij God mogen vertrouwen. Vanuit de overkoepelde LEV-kernwaaren liefde en vertrouwen geven we hier op De Wissel handen en voeten aan door drie voor De Wissel unieke kernwaarden: veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier. Wijsheid en weerbaarheid zijn onmisbaar om onze schoolwaarden en –doelen waar te maken. Het vinden van zo’n stabiele positie vraagt veel, daar denken wij niet luchtig over. Het betekent dat het onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de gaven en talenten van de leerlingen. Op De Wissel is er ruimte voor creëren, samenwerken en onderzoeken. Een kind is nooit uitgeleerd en wij ook niet. Onze onderwijsaanpak en methodekeuzes zijn daarom nooit af. Gelukkig maar, want dit biedt voortdurend ruimte voor nog beter, effectiever en mooier onderwijs.


  0302717436

  https://dewissel-levwn.nl
 • Torenpleinschool
  Torenpleinschool
  De Torenpleinschool is een kleinschalige Christelijke basisschool, waar het eenvoudig is elkaar te leren kennen. Onze missie is de leerlingen zich binnen de mogelijk-heden optimaal te laten ontwikkelen op sociaal emotioneel en cognitief gebied. Hiermee willen wij de kinderen voldoende bagage meegeven voor een gelukkige toekomst.

  Kom! Laten we samen aan jouw toekomst bouwen.

  Hiermee willen wij benadrukken dat leren het beste lukt in samenwerking. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn actief betrokken bij het onderwijsleerproces. En dat leren doen we niet zo maar; we richten ons op het verzamelen van alle benodigde bouwstenen voor een mooie toekomst. De Torenpleinschool is een kleinschalige christelijke basisschool, waar het eenvoudig is elkaar te leren kennen. Onze missie is de leerlingen, binnen de mogelijkheden van de school, zich optimaal te laten ontwikkelen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Hiermee willen wij de kinderen voldoende bagage meegeven voor een gelukkige toekomst.


  0306771282

  https://torenpleinschool.nl
 • Koningin Beatrixschool
  Koningin Beatrixschool
  De Koningin Beatrixschool is een protestants christelijke gezellige middelgrote basisschool midden in De Meern. Talent is wie je bent, waar blink jij in uit op school? Gewoon goed onderwijs, waarbij iedereen uitgedaagd wordt, zich ontwikkelt en leert. Kind, ouder en school bouwen samen aan een sterke toekomst.

  Wij staan voor ‘gewoon goed onderwijs’. Dit betekent dat het leren van kinderen bij ons voorop staat waarbij de leerkracht een centrale rol vervult. We doen de dingen die bewezen effectief zijn en halen niet zomaar iedere hype de school in. Wanneer kinderen de stof aan elkaar kunnen uitleggen, beheersen zij het echt. In de instructies zit dit al verweven, maar ook bij het zelfstandig verwerking komt samenwerking regelmatig aan bod. Kinderen raken meer betrokken bij hun leerproces wanneer zij eigen keuzes mogen maken. Onze leerlingen houden van een aantal leerdoelen per jaar hun eigen ontwikkeling bij en rapporteren hier
  ook zelf over in het leerlingrapport, ze maken hun eigen planning van de weektaak en mogen binnen kaders hun eigen plek in de klas kiezen. Als school zijn wij expert op het gebied van onderwijs, ouders zijn expert van hun kind. Daarom is een
  goede samenwerking met ouders van essentieel belang om de kinderen maximaal tot leren te laten
  komen. Alle onderwijskundige- en pedagogische taken op de Koningin Beatrixschool hebben we uitgedrukt in zes pijlers. De zes pijlers zijn: Leerlingen, Schoolklimaat, Leren, Ondersteuning, Ouders en Team.


  0306662679

  https://beatrixdemeern.nl
 • De Boemerang
  De Boemerang
  De school draagt een grote verantwoordelijkheid voor alle leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op de Boemerang kunnen zeggen: “Ik hoor er bij”, “Ik ben iemand” en “Ik kan wat”. Vanuit onze christelijke identiteit willen we werken aan kwalitatief goed onderwijs voor al onze leerlingen.

  Wij gaan ervan uit dat ieder kind de motivatie in zich heeft om zich te ontwikkelen en dat doet op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en op basis van aanleg en
  interesse. Alle kinderen hebben hun eigen talenten, waarop zij kunnen uitblinken en waarin zij zich kunnen onderscheiden van anderen. Sommige kinderen zijn muzikaal, anderen sociaal, sportief, beschouwend of bijvoorbeeld creatief of zorgzaam. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op de Boemerang kunnen zeggen: “Ik hoor er bij”, “Ik ben iemand” en “Ik kan wat”. We willen als school in hoge mate rekening houden met de behoeften en het welbevinden van de leerlingen. We willen als school een uitdagende leer- en leefomgeving bieden en de leerling leren om verantwoordelijkheid te dragen. Wij willen dat zij zichzelf leren kennen en ontdekken wie zij zijn!


  0302440086

  https://deboemerangutrecht.nl
 • Jhr Mr Hmj voor Asch van Wyckschool
  Jhr Mr Hmj voor Asch van Wyckschool
  GEEN WEBSITE BESCHIKBAAR

  GEEN WEBSITE BESCHIKBAAR


  0302930156


 • Parkschool voor Protestants Christelijk Basis Speciaal Onderwijs
  Parkschool voor Protestants Christelijk Basis Speciaal Onderwijs
  Belangrijke pijlers van onze Kindercampus zijn diversiteit, gelijke kansen en oog voor de talenten van alle kinderen. We hebben daarbij speciale aandacht voor techniek en duurzaamheid. Zo stomen we onze kinderen klaar voor de toekomst!

  We gaan uit van de eigen kracht van kinderen. Aanwezige talenten bij kinderen boren we aan, zowel binnen als buiten schooltijd. Rekenen en taal zijn voorwaarde voor talentenontwikkeling. Elk kind en elk talent krijgt ruime individuele aandacht. Basisvaardigheden staan centraal. We zijn allemaal verschillend en hebben verschillende talenten. We hechten veel belang aan een veilige en stimulerende sfeer op school waar iedereen zich thuis voelt en zijn dan ook een Vreedzame school. Onze school heeft een wetenschap & techniekprofiel. Het aanleren van digitale vaardigheden en het verantwoord omgaan met media vinden we belangrijke competenties waarmee we onze kinderen voorbereiden op de digitale maatschappij. Kinderen hebben een eigen inbreng, ze beslissen mee in de Kinderraad. Kindercampus Molenpark investeert veel in de onderwijstalenten van het docententeam. Met training en studiedagen blijft het team scherp op haar eigen talent om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren. Ook de talenten van ouders worden op alle niveaus ingezet, wij streven naar een hoge ouderbetrokkenheid.


  0302932631

  https://parkschool-utrecht.nl
 • Pc Basisschool Op Dreef
  Pc Basisschool Op Dreef
  Wij willen als school het verschil maken. Door acht jaar Op Dreef zijn onze kinderen beter toegerust voor hun directe (v.o.) en latere toekomst. Die ambitie geeft richting aan wat en hoe wij als school willen zijn. Wat doet ertoe en waar gaat het om als we de kinderen willen toerusten voor hun toekomst?

  Wij willen kinderen kansen bieden, voor onze kinderen moet de school het verschil maken. Kansen verwerf je alleen als je goed gekwalificeerd bent, als de cognitieve ontwikkeling ruime aandacht krijgt. Bij het verwerven van kansen is voorwaarde dat je kunt samen-leven en samen-werken. Daarnaast is er de ambitie een bijdrage te leveren aan binding in de samenleving door de kinderen te leren samen te leven, te werken, te spelen en te vieren. Dat is als doel op zichzelf belangrijk voor de toekomst van de kinderen. Het samenleven en lid zijn van een groep, een gemeenschap, krijgt bij ons vorm en inhoud doordat wij een Vreedzame School zijn. Als derde domein onderscheiden wij de ontwikkeling van het zelfbeeld, de persoonlijkheid, de identiteit; dit overigens in nauwe relatie tot het sociale. Iemand worden die zelfstandig een mening vormt, autonoom is, voor zijn mening kan en durft uit te komen, oog heeft voor de ander en de ander accepteert, is nodig om toegerust en met zelfvertrouwen de toekomst in te gaan. Ik weet wie ik ben, wat ik wil en ik weet dat ik mag zijn wie ik ben. Ons motto is dan ook: Samen ‘Op Dreef’ naar jouw toekomst!


  0302611424

  https://opdreefovervecht.nl
 • Blauwe Aventurijn
  Blauwe Aventurijn
  De “Blauwe Aventurijn” is een moderne basisschool in de wijk Hoograven. Op de Blauwe Aventurijn staan de mogelijkheden (en dus niet de beperkingen) van het kind centraal. Om elk kind de nodige aandacht te geven, wordt er binnen de groep in drie niveau’s gewerkt en besteden we veel aandacht aan zelfstandig werken. Vaste regels zorgen voor een vertrouwde (leer)omgeving.

  In onze samenleving wordt er al op jonge leeftijd verwacht dat kinderen flexibel kunnen omgaan met
  veranderingen en een bepaalde mate van zelfstandigheid beheersen. Om snel te kunnen schakelen is het belangrijk
  dat kinderen kunnen reflecteren en betrokken zijn van bij hun eigen leerproces. Verantwoordelijkheidsgevoel
  vinden wij hierin essentieel. Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen en je verantwoordelijk voelen voor een ander en je omgeving. Ons team vindt het belangrijk dat kinderen hierin begeleiding krijgen. Wij willen kinderen stapsgewijs leren hoe je leert (bewust te) leren, welke aanpak bij jou past en welke doelen je wilt behalen binnen jouw eigen ontwikkeling. Hoe we dit doen, is samen te vatten met de drie kernwoorden: samen – onderzoeken – schitteren.


  0302881655

  https://blauwe-aventurijn.nl
 • De Regenboog
  De Regenboog
  De Regenboog is een veilige school waar kinderen leren eigenaar te worden van hun leerproces. Kinderen krijgen basisvaardigheden aangeleerd om hun taken uit te voeren. Van daaruit groeien ze in zelfstandigheid, creativiteit en verantwoordelijkheid.

  Wij richten ons op de toekomst, waarbij kinderen op een rijke manier leren. Zo bereiden we ze voor op een snel veranderende samenleving. Goede sociale vaardigheden zijn de basis van waaruit we met elkaar omgaan op De Regenboog. In een sfeer van begrip en respect mag iedereen zichzelf zijn en is er ruimte en aandacht voor culturele verschillen.De kinderen groeien in zelfstandigheid en leren verantwoordelijk te zijn voor hun werk, de materialen en de werkomgeving. In vertrouwen geeft het team de kinderen ruimte om hun werk te plannen en initiatieven te nemen. De kinderen leren om samen te werken, met elkaar te overleggen, taken te verdelen en oplossingen te zoeken, waarbij ze rekening houden met onderlinge verschillen. De maatschappij is in grote mate gedigitaliseerd. We bereiden de kinderen hierop voor door hen basisvaardigheden aan te leren, door hen mediawijs te maken als het gaat om het kritisch omgaan met informatie en sociale media en hen kennis te laten maken met programmeren.


  0302713888

  https://onzeregenboog.nl
 • De Kleine Vliegenier
  De Kleine Vliegenier
  De Kleine Vliegenier biedt goed onderwijs met aandacht voor alle niveaus. Aanleg en talent geven we de ruimte, zodat we zelfverzekerde kinderen ‘afleveren’ die openstaan voor de diversiteit van onze samenleving en terugkijken op een plezierige basisschoolperiode.

  De Kleine Vliegenier is een Protestants Christelijke school die werkt vanuit een eenheid in pedagogisch en didactisch handelen. De school biedt veiligheid en structuur aan kinderen en streeft naar hoge prestaties op gebied van de basisvaardigheden. Wij doen recht aan verschillen tussen kinderen en zien ons zelf als een ontmoetingsschool. We zien graag dat kinderen uit onze buurt elkaar ontmoeten en samen spelen. De Kleine Vliegenier is ambitieus en zelfkritisch. We kiezen onze lesmethodes zorgvuldig en nodigen regelmatig specialisten uit van buitenaf om onze kennis aan te scherpen. Heldere regels zorgen voor houvast en een veilige omgeving. Op De Kleine Vliegenier hanteren we 4 vreedzame regels. Daar komen ze! We lopen en bewegen rustig in de school. We zijn aardig en respectvol tegen elkaar. We helpen elkaar als dat kan en hulp nodig is. Samen houden we alles netjes en schoon.


  0302441991

  https://dekleinevliegenier.nl
 • De Wereldwijzer
  De Wereldwijzer
  Op De Wereldwijzer bereiden wij kinderen voor op hun toekomstige rol in de wereld. ‘Wijzer’ staat voor het richting geven naar alle plekken in de wereld. Dit doen wij vanuit een veilige omgeving waar ieder kind recht heeft om op zijn eigen manier zijn of haar plekje in de wereld te gaan ontdekken.

  Christelijke normen en waarden zijn het uitgangspunt van waaruit we andere religies en culturen ontmoeten. Respect voor ieders mening en overtuiging is daarbij een basisvoorwaarde. Levensbeschouwelijk onderwijs en sociaal emotionele vorming gaan daarom hand in hand. We zijn nieuwsgierig naar mensen om ons heen, dichtbij en verder weg. We besteden dus naast het Christelijk geloof aandacht aan andere religies en onderzoeken wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Wij leren en bereiden kinderen vanuit een stevige basis voor op de toekomst waarbij vaardigheden zoals onderzoeken en samenwerken belangrijk zijn. Hierbij staan groei en het ‘wijzer worden’ op De Wereldwijzer centraal.


  0302881443

  https://wereldwijzerutrecht.nl
 • Christelijke Basisschool De Brug
  Christelijke Basisschool De Brug
  De Brug wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Een kind ontwikkelt zich pas als het zich thuis en veilig voelt. Daarom besteden we veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan zodat er een prettig leefklimaat heerst. Hierbij gaan we uit van de Basisprincipes Jenaplan gekoppeld aan de Vreedzame School en een christelijke levensvisie.

  Op de Brug werken we vanuit een christelijke levensvisie. Op onze school moet iedereen zich thuis kunnen voelen ongeacht ras, levensbeschouwing, sekse of cultuur. Respect voor elkaar is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. We gebruiken een methode voor levensbeschouwing (Trefwoord) die werkt met thema’s
  vanuit de belevingswereld van het kind. Hierin krijgen naast de Bijbelverhalen verschillende geloven en culturen een plaats. We vinden het belangrijk dat mensen met verschillende geloven en uit andere culturen elkaar leren kennen, vertrouwen en respecteren. Op onze school werken we volgens de ideeën van Peter Petersen. Hij is de grondlegger van het Jenaplanonderwijs. Zijn ideeën zijn verwoord in 20 basisprincipes over de mens, de samenleving en het onderwijs. Een kind kan pas goed floreren als het zich ergens thuis voelt. Daarom wordt er op school veel aandacht besteed aan het omgaan met elkaar, aan het leefklimaat. Aandacht en waardering voor elkaars kwaliteiten, het elkaar helpen en samenwerken zijn belangrijke uitgangspunten op onze school.


  0302930619

  https://jenaplandebrug.nl
 • Christelijke Basisschool De Fakkel
  Christelijke Basisschool De Fakkel
  De Fakkel is een basisschool die veel waarde hecht aan de principes van Helen Parkhurst: ‘vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking’. Principes die passen bij een school voor Daltononderwijs.

  Op De Fakkel vinden we het belangrijk kwalitatief goed onderwijs te bieden waardoor kinderen zich op zijn of haar niveau optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op leergebied als sociaal/emotioneel. Met plezier naar school gaan en je eigen veilige plekje vinden zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Aan die voorwaarden schenken wij dan ook veel aandacht. Om dit te realiseren zorgen we op de eerste plaats voor een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen, ouders en leerkrachten kunnen samenwerken. Gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving zijn de basis voor een prettige omgang op een school waar kinderen en ouders zich thuis voelen. Ons streven is dat onze leerlingen de school verlaten als zelfbewuste kinderen met voldoende zelfvertrouwen waar ze hun verdere leven profijt van hebben. De school maakt deel uit van de Stichting PCOU (Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht). Wij noemen onszelf een ontmoetingsschool wat betekent dat wij aandacht besteden aan alle overtuigingen binnen onze school en ons niet specifiek richten op het Christelijke geloof.


  0302718101

  https://bsdefakkel.nl
 • Lukasschool
  Lukasschool
  Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!, dat is ons motto en tegelijkertijd de missie van de Lukasschool.

  Leren is een levenslang proces. Op de basisschool sta je aan het begin van dat leerproces. Het is dus belangrijk dat we kinderen laten zien hoe leuk leren kan zijn, en hoe handig en belangrijk het is om kennis te verwerven. Wij dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen, om eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Op de Lukasschool krijgen alle kinderen gym en techniek van een vakdocent. Ook worden zij ICT-vaardig gemaakt. Op de Lukasschool zien we alle kinderen met hun mogelijkheden tot groei. Met aandacht kan het beste uit elk kind naar boven worden gehaald. We vinden het belangrijk dat kinderen in de groep positieve aandacht voor elkaar hebben. Onze school is een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders. We streven met elkaar naar een veilig leerklimaat en een fijne sfeer. ‘De Vreedzame School’ helpt ons daarbij.


  0302935140

  https://lukasschool.nl
 • Da Costa Basisschool Kanaleneiland
  Da Costa Basisschool Kanaleneiland
  Leren is voor kinderen van essentieel belang om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Wij willen de kinderen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs en op hun toekomst.

  Goede en betrokken leerkrachten die werken met hun hart. Zij maken bij de lessen gebruik van moderne methodes, het digitale schoolbord de nieuwste software.
  Focus op basisvaardigheden: Wij leggen het accent op de basisvaardigheden taal en rekenen (met nadruk op taalverwerving en taalontwikkeling), omdat dit belangrijk is voor het succes bij alle andere vakken op school. Respectvolle en veilige omgeving: We werken volgens de principes van de Vreedzame School. We leren de kinderen rekening met elkaar te houden, goed samen te werken en zich verantwoordelijk te voelen voor een prettige sfeer en een goed leerklimaat.
  Onderwijs op maat: Wij kijken bij het aanbieden van de leerstof naar de mogelijkheden van ieder kind. Binnen de mogelijkheden van de school heeft het kind recht op onze zorg.


  0302880857

  https://bsdacosta.nl
 • Protestants Christelijke Basisschool De Baanbreker (op internet alleen vindbaar als bs op avontuur)
  Protestants Christelijke Basisschool De Baanbreker (op internet alleen vindbaar als bs op avontuur)
  We zijn een Protestants Christelijke ontmoetingsschool met de rotsvaste overtuiging dat iedereen het waard is om gezien en gekend te worden. Je voelt je hier welkom, want ook voor jou hebben we tijd en aandacht. Met de keuze voor onze school, kies je voor persoonlijk, kleinschalig en avontuurlijk onderwijs.

  We hechten veel waarde aan duidelijkheid, structuur en onderlinge afstemming. Zo ontstaat er rust binnen de school die ruimte geeft voor groei. Je voelt je hier veilig. We zijn ervan overtuigd dat we met deze aanpak kinderen het houvast bieden dat nodig is om in karakter, talent en kennis te ontwikkelen. We dagen kinderen graag uit om een stap naar voren te zetten, om te delen en om fouten te maken. Fouten maken is immers de bevestiging dat je aan het leren en het groeien bent. Hier op school durf je dus jezelf te zijn. Je mag samen met ons op avontuur gaan. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfbewust individuen. Leerlingen die weten wat er te halen en te brengen is in de samenleving die op hen wacht en die de toekomst zien als een mooi en uitdagend avontuur.


  0302888789

  https://bsdebaanbreker.com (DOET HET NIET) --> https://bsopavontuur.nl
 • Da Costa Basisschool Hoograven
  Da Costa Basisschool Hoograven
  De Da Costaschool is een basisschool die z’n nek durft uit te steken. Wij zien het als onze belangrijkste taak om kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst. In de dagelijkse praktijk draait het om een goede samenwerking tussen kinderen, ouders en teamleden. Ouders en team staan samen voor de taak het kind te begeleiden in de ontwikkeling van zijn/haar persoonlijkheid.

  Het onderwijs dat we geven moet zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van het kind. Ieder kind op school is uniek en heeft specifieke talenten en interesses. ‘Laat maar zien wat je kan!’ Op de Da Costaschool maken we talenten zichtbaar. De school creëert een stimulerende en veilige leer- en werkomgeving voor de kinderen, zodat kennis en vaardigheden opgedaan kunnen worden op verschillende leergebieden. Ieder kind op de Da Costaschool is even belangrijk. We hebben aandacht voor de individuele leerbehoeftes van kinderen. De school wil samen met de ouders werken aan een fijne leer- en leefomgeving voor de kinderen. De Da Costaschool werkt actief samen met organisaties in de wijk Hoograven. De Da Costaschool streeft ernaar een prettige, goede werkomgeving voor leerkrachten, ondersteunend personeel en stagiaires te zijn.


  0302880558

  https://dacosta-hoograven.nl
 • Protestants Christelijke Basisschool De Boomgaard
  Protestants Christelijke Basisschool De Boomgaard
  Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Wij werken er elke dag aan om uw kind – binnen onze mogelijkheden – het beste onderwijs te bieden, waarbij we onszelf steeds verbeteren. Onze leerkrachten bieden uw kind een plezierige, veilige en professionele leergemeenschap. Er is ruimte voor elk kind om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij is.

  De Boomgaard is een school waar kinderen met plezier leren, genieten van de vrije speelmomenten en waar kinderen zich veilig en gelukkig kunnen voelen.
  Op De Boomgaard kan ieder kind het beste uit zichzelf halen. Dit doen ze samen met een team van gemotiveerde leerkrachten en betrokken ouders.
  Wij willen een gezonde voedingsbodem zijn waar onze leerlingen goed tot ontwikkeling kunnen komen, en waar ouders hun kinderen met een vertrouwd gevoel naar toe kunnen laten gaan. Een plek waar kinderen gezien worden en waar hun talenten tot bloei komen. Kortom: De Boomgaard is de school waar je groeit…


  0306702230

  https://deboomgaard.nl
 • Openbare Basisschool De Koekoek
  Openbare Basisschool De Koekoek
  Wij stimuleren de leerlingen in hun ontwikkeling tot unieke, competente, zelfstandige personen en helpen hen hun talenten te ontdekken en bereiden hen voor op deelname aan onze democratische samenleving. Onze visie op leren is de basis voor ons handelen in de dagelijkse praktijk. Het geeft ons richting en biedt ons inspiratie om onze ambitie waar te maken.

  We willen dat de leerlingen vooral leren door zelf te onderzoeken en door te oefenen. We gaan uit van de competente leerling, die leert van andere leerlingen (=1ste pedagoog) en van volwassenen (=2de pedagoog: leerkrachten-pedagogisch medewerkers (p.m.’ers), ouders en andere volwassenen) waarbij de
  ruimte en inrichting van de school (=3de pedagoog) de leerlingen stimuleert en uitdaagt in hun ontwikkeling. De ruimte daagt de leerlingen uit tot ontdekken, onderzoeken en experimenteren. Onze materialen inspireren leerlingen om hun ontdekkingen en ideeën vorm te geven, waarbij wij ons richten op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van de leerling. Ons handelen, bij alles wat wij doen, komt ten goede aan de leerling en zijn/haar leerproces en ontwikkeling.


  0302719672

  https://obsdekoekoek.nl
 • Basisschool Dr D Bos
  Basisschool Dr D Bos
  Dr Bosschool school met een hart, vernieuwend, eigenzinnig en creatief, samen leven en leren. Onze school is voor iedereen een fijne en veilige plek, waar we naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar. Kinderen zijn vaardig in taal en rekenen maar hebben daarnaast de mogelijkheid om zich veelzijdig te ontwikkelen. Alle groepen op de Dr. Bosschool werken thematisch rondom de vakken voor wereldoriëntatie en kunsteducatie.

  Vanuit onze kernwaarden willen we dat kinderen de Dr. Bosschool verlaten met een grote hoeveelheid kennis, met zelfvertrouwen, en met een nieuwsgierige houding. We willen dat kinderen creatief, zelfstandig en sociaal naar de middelbare school gaan. Dit vraagt van ons onderwijs dat we aandacht besteden aan de (creatieve) ontwikkeling van leerlingen door hen uit te dagen om nieuwsgierig te zijn en vanuit een onderzoekende houding te kijken naar hun omgeving en de wereld. We willen kinderen leren om kansen te zien en te benutten, om grenzen te verleggen, iets nieuws te creëren en iets (duurzaams) voort te brengen. We willen dat kinderen vaardig worden in taal en rekenen maar willen daarnaast de kinderen de mogelijkheid geven om zich veelzijdig te ontwikkelen. Dat betekent dat ook alle andere domeinen een plek krijgen binnen ons onderwijs. Kortom: dat we kinderen voorbereiden op de wereld na, en buiten, de basisschool.


  0302719056

  https://drbos.nl
 • BS Prof Dr Ph Kohnstamm
  BS Prof Dr Ph Kohnstamm
  WEBSITE MOMENTEEL OFFLINE

  WEBSITE MOMENTEEL OFFLINE


  0302512187

  https://kohnstammschool.nl
 • Openbare Basisschool De Hoge Raven
  Openbare Basisschool De Hoge Raven
  De Hoge Raven is een bruisende leergemeenschap waar leerlingen en leerkrachten leren van en met elkaar. Wij zijn trots op de goede sfeer binnen school. Het gevoel van veiligheid en geborgenheid staat voorop.

  Op De Hoge Raven staat leren van en met elkaar centraal. Kinderen en leerkrachten vormen met elkaar een bruisende leergemeenschap. Wij bieden goed onderwijs voor alle kinderen. Kinderen leren zich cognitief, sociaal en creatief te ontwikkelen door zelfstandig werken én door groepswerk. Wij hebben passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Leren met en van elkaar is de belangrijkste pijler binnen ons onderwijs. Door kinderen niet alleen bij leeftijdsgenoten maar ook met iets oudere of jongere kinderen te groeperen leren ze spelenderwijs samenwerken en elkaars kwaliteiten waarderen.


  0302801112

  https://dehogeraven.nl
 • Basisschool Anne Frank
  Basisschool Anne Frank
  Op de Anne Frankschool vinden we het belangrijk dat kinderen naast het leren ook met plezier naar school gaan, omdat we van mening zijn dat kinderen dan pas gemotiveerd zijn om te werken en te leren.

  Op de Anne Frankschool vinden we het belangrijk dat kinderen naast het leren ook met plezier naar school gaan, omdat we van mening zijn dat kinderen dan pas gemotiveerd zijn om te werken en te leren. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen, dat betekent geen individueel onderwijs maar geclusterd op onderwijsbehoefte, 3 niveaus binnen de groepen. Dat begint in een veilige omgeving. Een omgeving waar de kinderen zichzelf kunnen zijn, waar een prettige sfeer hangt en waar ze met veel plezier naar toe gaan. Hierbij mag respect en begrip voor elkaar niet vergeten worden. Er zitten bij ons op school kinderen uit verschillende landen en culturen. We willen dat die kinderen samen spelen en leren. We heten niet voor niets Anne Frankschool!


  0302934564

  https://anne-frankschool.nl
 • ODBS Pieterskerkhof
  ODBS Pieterskerkhof
  ODBS Pieterskerkhof is een kleine Dalton basisschool in de binnenstad van Utrecht. Het is er knus en overzichtelijk. De eigenheid, talenten en kwaliteiten van leerlingen staan voorop. Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces. Leerkrachten en ouders/verzorgers begeleiden samen de leerlingen in dit proces.

  We streven naar een rijke leeromgeving die zich richt op de brede vorming van kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief expressief en lichamelijk gebied. Deze rijke leeromgeving biedt kinderen de gelegenheid hun kwaliteiten en talenten te ontdekken, delen en ontplooien. We dagen kinderen uit om een actieve, onderzoekende en reflectieve houding aan te nemen, waarbij ze langzaam maar zeker eigenaar worden van hun leerproces. De school is onderdeel van en verbonden met de wereld om zich heen; de wijk, de stad, ons land, Europa en de wereld. We leggen de verbinding met de wereld door onze kinderen te laten leren in, met en van hun omgeving. Er is een geïntegreerd onderwijsaanbod dat de basisvakken verbindt met de wereldoriëntatievakken van het model VierKeerWijzer (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur).


  0302311751

  https://pieterskerkhof.com
 • ODBS Puntenburg
  ODBS Puntenburg
  Puntenburg: plek om te zijn, ruimte om te groeien. De school waar je jezelf, elkaar en de wereld ontmoet.

  We werken vanuit de volgende uitgangspunten: We zijn een school waar je de ruimte krijgt om te groeien, ieder op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Naast aandacht voor cognitieve ontwikkeling, richten wij ons op de brede persoonsvorming van kinderen. Omdat kinderen de toekomst zijn en omdat de toekomst er is
  voor de kinderen. We zijn trots op het feit dat we een Daltonschool zijn. We houden de Daltonwaarden zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie hoog door onze bejegening en door ons aanbod. We staan voor een positief en duidelijk klimaat. Kinderen en ouders weten wat er van hen
  verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten. We blijven als team in beweging. Scholing, vernieuwingen en projecten zijn hier een onderdeel
  van. We gaan voor kwaliteit. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op onze school schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt.
  • Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders en personeel. Onze school is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid.


  0302312373

  https://odbspuntenburg.nl
 • Basisschool De Klim Werkkring
  Basisschool De Klim Werkkring
  OBS De Klim biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie. OBS de Klim is de leukste school in de Utrechtse wijk Lunetten. Wij bieden eigentijds onderwijs en vinden het belangrijk voortdurend kritisch na te denken over wat kinderen van deze tijd nodig hebben. Ons onderwijsconcept spreekt ook ouders en kinderen uit andere wijken aan.

  Onze openbare school biedt kwalitatief goed onderwijs. Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op school. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de ontwikkeling van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. OBS de Klim biedt een uitdagend en voor kinderen inzichtelijk leerklimaat. Kinderen en ouders weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten. OBS de Klim is actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Vernieuwingen en projecten passen in onze onderwijskundige visie. Er is aandacht voor de kwaliteit van de school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op de school schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt. OBS de Klim staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. De school werkt actief aan democratisch burgerschap. De school biedt veiligheid en
  geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders en personeel.


  0302888788

  https://obsdeklim.nl
 • Daltonschool Rijnsweerd
  Daltonschool Rijnsweerd
  Uitstekend onderwijs en goede resultaten, waarbij leerlingen in een fijn pedagogisch klimaat goed kunnen leren. Dat is waar wij voor staan. We willen alle kinderen zoveel mogelijk eerlijke kansen te bieden, ongeacht hun sociaal-economische status. Door middel van een kennisrijk curriculum bereiden we leerlingen voor om actief en succesvol deel te nemen aan de toekomstige maatschappij.

  Ons doel is om het maximale te bereiken met onze kinderen. Dat betekent niet dat aan het eind groep 8 ieder kind naar het gymnasium gaat, maar wel dat we er alles aan doen om kinderen zo goed mogelijk te laten leren. Zo kunnen ze excelleren binnen hun eigen mogelijkheden. Hoge kwaliteit management: binnen onze stichting zetten we in op integere, effectieve leidinggevenden, die steeds op zoek zijn naar het verbeteren van hun eigen functioneren. Hoge kwaliteit medewerkers: binnen ons onderwijs staat de leerkracht centraal. Daarmee bedoelen we dat de kwaliteit van de leerkracht het verschil maakt voor de kinderen. Langetermijn-gerichtheid: we zijn koersvast en focussen ons op ambitieuze doelen die op termijn helpen om de kwaliteit van de scholen te verbeteren. Open en actiegerichte houding: er is op onze school veel aandacht voor samen leren en onderlinge dialoog. Continue verbetering: we zijn steeds op zoek naar verbetering van ons onderwijs en de onderliggende processen.


  0302523172

  https://daltonschoolrijnsweerd.nl
 • De Kaleidoskoop
  De Kaleidoskoop
  Samen met uw kind bent u van harte welkom op Openbare Basisschool De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven en durft te leren

  Alles op De Kaleidoskoop is gericht op ontwikkeling, verrijking en verbetering. Wij hebben plezier inleren! Onze basisschool vormt een vrolijke en veilige plek om te oefenen in kennis en vaardigheden die je nodig hebt in deze maatschappij. En leren, dat durven we hier allemaal: kinderen, leerkrachten en ouders.
  Op De Kaleidoskoop kent iedereen elk kind persoonlijk. We zijn een kleinschalige, overzichtelijke school waar kinderen zich veilig voelen om te kunnen oefenen. We sluiten niemand uit en hebben veel aandacht voor ‘sociaal leren’. We zijn een Vreedzame School, waar kinderen leren ook zelf verantwoordelijk te zijn voor een prettige omgeving.


  0302883643

  https://dekaleidoskoop.nl
 • Obs De Panda
  Obs De Panda
  Op de Panda willen we dat onze kinderen na groep 8 de school verlaten met Panda-Power. Ook van ons team verwachten we “Panda-Power”. Onder “Panda-Power” verstaan we: Kinderen leren véél: ze zijn competent Kinderen leren voor het leven: wat ze leren is zinvol voor de rest van hun leven Kinderen en teamleden hebben plezier in leren, alleen en samen.

  Véél leren – door de tijd goed te benutten Omdat we de kinderen zoveel mogelijk willen laten leren, besteden we de beschikbare leertijd zo goed mogelijk. Elk moment op school moet voor leerlingen een moment zijn waarop geleerd kan worden. Alle activiteiten in de school dragen bij tot leren (op het eigen cognitieve niveau) en dragen altijd ook bij tot het leren van de Nederlandse taal. Leren voor het leven – door betekenisvol onderwijs. Leerlingen raken actief en betrokken als zij ervaren dat wat zij doen betekenis voor hen heeft. Betekenis omdat ze het zelf interessant vinden of omdat ze het zelf belangrijk vinden; ze leren in dat geval voor zichzelf, wat hun motivatie en eigenaarschap zal vergroten. Plezier in leren – door een positief leerklimaat Leren gaat het beste in een veilige, prettige omgeving. Wanneer die veilige, prettige omgeving uitstraalt dat leren iets is waar je plezier in kunt hebben en waar je trots op kunt zijn, motiveert dat om daaraan mee te doen.


  0302933376

  https://depanda.nl
 • Openbare Basisschool De Kleine Dichter
  Openbare Basisschool De Kleine Dichter
  Vanuit de missie “Leren voor de toekomst” willen we kinderen voorbereiden op de maatschappij waarin ze als zelfstandige, democratische burgers hun plek hebben. Ons onderwijs en de daarbij behorende leermiddelen zijn optimaal en actueel.

  De kwaliteit van het onderwijs staat centraal in onze visie en er wordt gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op onze school. Onze openbare school biedt kwalitatief goed onderwijs. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de ontwikkeling van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Onze school biedt een uitdagend en voor kinderen inzichtelijk leerklimaat. Kinderen en ouders weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten. Onze school is actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Vernieuwingen en projecten die passen in onze onderwijskundige visie. Er is aandacht voor de kwaliteit van onze school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op onze school schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt. Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. Wij werken actief aan democratisch burgerschap. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is welkom; dat schept rechten en plichten voor leerlingen, ouders en personeel. Onze school is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid. Wij zijn een openbare basisschool. Dat wil zeggen een school met een open karakter. Iedereen is welkom ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in deze maatschappij kennis maken met meerdere levensopvattingen en ook leren deze te respecteren.


  0302963585

  https://dekleinedichter.nl
 • Openbare Basisschool Oog in al Montessori-School
  Openbare Basisschool Oog in al Montessori-School
  Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de ideeën van dr. Maria Montessori. Haar ideeën vormen de missie van de locatie aan het Victor Hugoplantsoen. In de hierbij horende visie staan warmte en veiligheid, betekenisvol leren, samen leren leven, de individuele ontwikkeling van elk kind, vrijheid in gebondenheid en “help mij het zelf te doen” centraal. De laatste drie aspecten behoren specifiek bij het montessorionderwijs.

  Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de visie van Maria Montessori. Wij willen onze kinderen helpen in hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen die zich staande kunnen houden in de toekomstige maatschappij. Aangezien elk kind anders is, is ons onderwijs in de basis gericht op de individuele onderwijsbehoefte van de kinderen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan vaardigheden die nodig zijn bij samenwerken. Een kind is vanuit zichzelf gemotiveerd zich te ontwikkelen. Wij bieden onze kinderen een omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Kern in ons onderwijs is: “Help mij het zelf te doen”. Kinderen hebben binnen bepaalde grenzen de keuze om te werken aan de eigen leerdoelen. We werken in combinatiegroepen en montessorimaterialen zijn bij ons het uitgangspunt om de leerdoelen te bereiken. In onze school staat verder centraal: het bieden van warmte en veiligheid, betekenisvol leren en samen leren leven.


  0302930036

  https://obsooginal.nl
 • Openbare Basisschool Voordorp
  Openbare Basisschool Voordorp
  Openbare Basisschool Voordorp, reis van ontdekking en ruimte voor iedereen.

  Elk leerling maakt zijn eigen reis in het leven en ontdekt wat zijn of haar talenten en uitdagingen zijn. Wij vertrouwen daarbij op de ontwikkelkracht van leerlingen. Leerlingen hebben de wil om te leren. Dat komt het best tot zijn recht in een rijke en uitdagende omgeving, waarin gedreven leerkrachten hen begeleiden.
  Wij willen een warm welkom heten aan al onze leerlingen, waarbij elk leerling gehoord en gezien wordt en een eigen stem heeft. Daarbij hoort ook dat leerlingen rekening houden met de ander en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en de omgeving . Wij nodigen uw leerling uit om met ons de reis van ontdekking in te kleuren.


  0302719011

  https://obsvoordorp.nl
 • De Klimroos, Openbare basisschool voor fasenonderwijs
  De Klimroos, Openbare basisschool voor fasenonderwijs
  De Klimroos is een openbare basisschool die levenslang leren stimuleert voor een wereld zonder grenzen. Wij bieden kwaliteitsonderwijs en leiden leerlingen op tot internationaal denkende, voelende en handelende burgers!

  Wij leggen een stevige basis qua kennis op de gebieden van begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen, spelling en woordenschat. Wij hebben hoge verwachtingen en stimuleren onze leerlingen om het maximale uit henzelf te halen. Wij bieden de leerstof aan in rijke en relevante contexten. Kennis wordt mede aangeboden op een conceptueel niveau van denken, waardoor leerlingen in staat zijn tot het leggen van verbanden die tijd, cultuur en situatie overstijgen. Dit bieden wij aan middels projecten waar ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘kunstzinnige oriëntatie’ centraal staan. Wij hechten belang aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid, identiteit, creativiteit, welzijn en de wereld waarin wij leven. Wij ondersteunen een veilige, gastvrije cultuur die wordt gekenmerkt door de toewijding om voor elkaar en onze omgeving te zorgen. Binnen de school dragen de teamleden deze zienswijze uit en is het duidelijk zichtbaar dat wij diversiteit waarderen en respecteren. Op de Klimroos ontwikkelen wij specifieke leerkwaliteiten en leervaardigheden die bijdragen aan een internationale ‘mindset’. Wij leren de leerlingen onderzoeken, communiceren, logisch nadenken, samenwerken en zelfredzaam te zijn.


  0306620004

  https://obsdeklimroos.com
 • Pantarijn
  Pantarijn
  OBS Pantarijn is een warme en toegankelijke school waar iedereen uitblinkt door zichzelf te zijn. Pantarijn is een originele en eigentijdse school die samen met de leerlingen en ouders wordt gemaakt en die start bij de nieuwsgierigheid van kinderen omdat wij geloven dat een school een plek is waar je alles kunt/mag uitproberen en oefenen voor later, als je volwassen bent.

  Op Pantarijn is samenwerken het cement van ons onderwijs. Onze leerlingen en ons team werken iedere dag samen aan zinvol onderwijs. Daar zijn we trots op en daar werken we samen heel hard aan. Wij denken namelijk dat kinderen, ouders en team het best functioneren als ze veel vertrouwen en zelfstandigheid krijgen. Juist in roerige tijden waar onze samenleving zich soms in bevindt willen we een school zijn waar iedereen welkom is. De deur van de school staat open voor iedereen. Kinderen kunnen bij ons oefenen. Proberen hoe verantwoordelijkheid werkt. Niet alleen voor nu, ook voor later. We geven ze graag het vertrouwen om de school mee vorm te geven. Met vergaderingen, conflicten oplossen en commissies betrekken we onze leerlingen bij het reilen en zeilen op school.Ons onderwijs kun je opdelen in twee grote gebieden: Er zijn vakken die je moet beheersen en er zijn vakken waarbij je onderzoek doet en kunt experimenteren. Samen met de kinderen veranderen we ons onderwijs continu door ons de vraag te stellen; ’Wat heeft dit kind, met deze mogelijkheden, in deze klas, op deze school, uit dit gezin nodig?’ Vanaf de kleuterperiode wordt er aandacht geschonken aan hoe je zelfstandig speelt, werkt en leert. Kinderen worden hierdoor gestimuleerd zelf oplossingen te bedenken, elkaar daarbij
  te helpen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk.


  0306663750

  https://obspantarijn.nl
 • Vleuterweide
  Vleuterweide
  Goed onderwijs voor alle leerlingen in een omgeving van verantwoordelijkheid, diversiteit en passie/talent. Op OBS Vleuterweide lopen deze vier begrippen als een rode draad door het onderwijs en vormen ze de basis voor onze sfeer van samen werken en leven.

  We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn. Ieder mens is uniek met zijn eigen passie, talenten en kwaliteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer kinderen zich gezien, gehoord en gekend voelen ze in staat zijn om zich te ontwikkelen. We zien het als onze taak kinderen te helpen ontdekken wie zij zijn, wat ze goed kunnen en waar ze voor staan. Wij willen ieder kind hierin sterk maken, zodat het zich goed toegerust voelt om uiteindelijk, na de jaren op OBS Vleuterweide, zelfbewust een stap verder de wereld in te zetten. We vinden dat kinderen moeten worden voorbereid op hun rol als zelfstandig en actief burger in een democratische samenleving. We willen kinderen voorbereiden op de toekomst waarbij we veel waarde hechten aan het nemen van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk zijn voor jezelf, je leerproces en je omgeving. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs en stellen realistische doelen die het kind verder helpen in zijn of haar eigen ontwikkeling. Wij kijken hierbij naar de (onderwijs)behoeften van de individuele leerling en sluiten daar zo goed mogelijk bij aan. Daarbij hebben we hoge verwachtingen van onze kinderen en is samenwerking tussen kinderen, ouders en school van essentieel belang.


  0306666406

  https://obsvleuterweide.nl
 • Waterrijk
  Waterrijk
  Waterrijk is een levendige vrolijke school. Er wordt hard gewerkt door leerlingen, leerkrachten en ondersteuners. Ouders zijn welkom in de school, ze zijn belangrijk voor de school. Om mee te denken in de ontwikkeling van hun kind. Om te helpen bij activiteiten en evenementen. En gewoon, om samen te genieten van die belangrijke basisschooltijd.

  “Het bieden van de beste ontwikkelingskansen door het geven van goed onderwijs met hoge, realistische verwachtingen”
  Dit is onze missie. Ons onderwijs en de daarbij behorende leermiddelen zijn optimaal en actueel. Ons professionele team van leerkrachten wordt regelmatig geschoold ten behoeve van de professionalisering en kwaliteitszorg. Leerkrachten werken systematisch vanuit een denkwijze die uitgaat van de mogelijkheden van ieder kind. Kinderen voelen zich welkom, gezien en gewaardeerd. We bieden kwalitatief goed onderwijs, in een uitdagend leerklimaat en prikkelende leeromgeving.
  We zijn actief op gebied van onderwijsontwikkeling. Hebben oog voor verschillende achtergronden, veiligheid en geborgenheid. We zijn een van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht. Een openbare basisschool met meerdere levensopvattingen. Die wij leren te respecteren.


  0306700339

  https://obswaterrijk.nl
 • OBS Het Zand
  OBS Het Zand
  Obs Het Zand is een school waar iedereen zich welkom voelt. Wij hebben aandacht voor ieder kind en wij gaan met hart voor elkaar om met onze verschillende achtergronden en culturele verschillen. Z elfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid stimuleren. A andacht hebben voor ieder kind, met hart voor elkaar. N ieuwsgierigheid prikkelen en oog hebben voor talent. D uidelijke structuren bieden in een open, ontspannen sfeer.

  Obs Het Zand is een openbare school waar iedereen zich welkom mag voelen; kinderen, ouders en teamleden. Onze ambitie is dat de kinderen opgroeien tot evenwichtige en succesvolle mensen die zich betrokken voelen bij de maatschappij. Elke dag opnieuw bieden wij alle kinderen maximale kansen om zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en leergierige mensen. Deze ambitie geven wij invulling door:
  Betrokken bij de samenleving te zijn en een gemeenschap te vormen waar kinderen, teamleden en ouders zich betrokken voelen en elke dag met plezier zijn. Een veilig en positief pedagogisch klimaat te bieden in een rustige omgeving met duidelijke structuren waarin je jezelf mag zijn en waar je je talenten kunt ontwikkelen.
  Goed, eigentijds en aantrekkelijk onderwijs te bieden dat leidt tot optimale resultaten met aandacht voor de brede ontwikkeling van ieder kind. wij werken samen met ouders en waarderen hun betrokkenheid. Wij beschouwen hen als partners in onderwijs en opvoeding. Wij vinden het belangrijk dat wij het beste in ieder kind naar boven halen. Om dit te realiseren blijven wij ons als team ontwikkelen en werken we professioneel samen. Wij werken cyclisch en evalueren regelmatig de kwaliteit en opbrengsten van ons onderwijs. Wij zijn hierin transparant. Zo houden we onszelf scherp en blijven we ons verbeteren als school. Ons motto is Obs Het Zand maakt het verschil.


  0306704650

  https://obshetzand.nl
 • Johan de Witt
  Johan de Witt
  De Johan de Wittschool is een moderne Daltonschool en we besteden veel aandacht aan spelend, ontdekkend en onderzoekend leren. We willen graag dat onze leerlingen een betekenisvolle relatie kunnen leggen tussen dat wat ze leren en hoe dat toepasbaar is in de wereld om hun heen.

  Wij zijn een warme, Vreedzame en kleurrijke Daltonschool. Onze leerlingen leren om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken om zodoende zelfstandige en sociale mensen te worden. Wij leren onze leerlingen om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om
  daar goed mee om te gaan. Onze leerlingen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren.
  Wij leren onze leerlingen rekening te houden met anderen, verantwoordelijkheid te dragen voor hun keuzes en verantwoording af te leggen over hun werk, hun gedrag en de resultaten. Wij besteden veel aandacht aan spelend, ontdekkend en onderzoekend leren vanuit thematisch onderwijs. Dit zorgt ervoor dat onze leerlingen een betekenisvolle relatie kunnen leggen tussen dat wat ze leren en hoe dat toepasbaar is in de wereld om hun heen.
  https://obsooginal.nl/johandewitt
 • RK basisschool Drie Koningen
  RK basisschool Drie Koningen
  We beogen alle kinderen zoveel mogelijk eerlijke kansen te bieden, ongeacht hun sociaal-economische status. Door middel van een kennisrijk curriculum bereiden we leerlingen voor om actief en succesvol te participeren in de toekomstige maatschappij.

  De stichting heeft een heldere visie, die is uitgewerkt in vier deelgebieden: visie op leren, visie op het leren organiseren, visie op professionaliteit en visie op veranderen. In het leren richten we ons op drie gebieden: kwalificatie (cognitieve ontwikkeling), socialisatie (burgerschapsontwikkeling) en persoonsvorming (persoonlijk leiderschap). We organiseren het leren op zo’n manier dat we onze leerlingen optimaal kunnen laten leren. Onze visie op leren en wat de wetenschap zegt over effectieve organisatie van leren, is daarin leidend. Onze professionele cultuur kenmerkt zich doordat het het leren van de professional centraal staat. Door de permanente cyclus van leren en verbeteren zorgen we er voor dat we onze leerlingen beter laten leren en verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs. Onze lerende organisatie is continu bezig met ontwikkelen (nieuwe doelen stellen), verbeteren (het nog beter doen) en vernieuwen (anders doen). Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en bewust keuzes maken wat er wel en niet veranderd wordt.


  0306662489

  https://driekoningenschool.nl
 • Willibrord-School
  Willibrord-School
  De Willibrordschool is een katholieke basisschool. Onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze katholieke grondslag. We leren de leerlingen elkaar te waarderen, ongeacht afkomst, cultuur en religie.

  Gelijkwaardigheid van ieder mens, wederzijds respect, acceptatie en tolerantie zijn voor ons leidend. Met onze leerlingen geven wij hieraan inhoud om ze voor te bereiden op een toekomst in onze samenleving. Wij geloven in het stellen van ambitieuze doelen. Daarom stellen wij deze doelen minimaal op het niveau van de door de inspectie gehanteerde referentieniveaus. Daarbij vinden wij het belangrijk dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen in een evenwichtige en veilige leeromgeving. Op onze school dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan alle kinderen. Wij zien ouders daarbij als partners. Daarbij hebben we oog voor elkaars verantwoordelijkheden. De kinderen krijgen een goede instructie, uitgaande van het directe instructiemodel. Ze moeten (leren) reflecteren op hun leergedrag en de al of niet bereikte leerdoelen. De tijd voor verwerking/ oefenen moet variabel zijn, opdrachten moeten niet voor ieder kind op dezelfde manier tijdgebonden zijn. Leerstappen worden met kinderen geëvalueerd; we kijken terug op, staan stil bij en waarderen.

  4

  moet variabel zijn, opdrachten moeten niet voor ieder kind op dezelfde manier tijdgebonden zijn.
  Leerstappen worden met kinderen geëvalueerd; we kijken terug op, staan stil bij en waarderen.
  Als school kennen wij onze mogelijkheden en daarmee ook onze grenzen. Leerkrachten blijven zich
  professionaliseren om zich verder te ontwikkelen in hun vak. Als lerende organisatie staan wij altijd we
  voor verbetering. Vanuit het verbeteren van ons onderwijs ontstaan innovaties.


  0306771618

  https://willibrordschool-vleuten.nl
 • Willibrord-school
  Willibrord-school
  De Sint Bonifatiusschool is een katholieke basisschool. Onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze katholieke grondslag. We leren de leerlingen elkaar te waarderen, ongeacht afkomst, cultuur en religie. Dit komt tot uiting tijdens de lessen levensbeschouwing en Leefstijl en in de wijze waarop leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan.

  Dagelijks zijn wij bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen aan de hand van actuele situaties in school en in de maatschappij. Hierbij maken we ook gebruik van de methode Leefstijl. Gelijkwaardigheid van ieder mens, respect, acceptatie en tolerantie zijn voor ons kernwoorden. Onze kinderen leren effectief. Hierbij ligt onze focus vooral op het eigen maken van kennis. Kinderen verbinden kennis en vaardigheden zodat ze grip op het leren en op het leven krijgen. Wij bieden een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma voor alle kinderen. We zorgen voor effectieve lessen, succeservaringen en leerprestaties bij alle leerlingen door les te geven volgens het ‘Expliciete Directe Instructie-model’. We zijn ons ervan bewust dat we een onderdeel zijn van een aansluitende ontwikkelingslijn bij onze leerlingen. Onze lerende organisatie is actiegericht én continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs vanuit een gedeelde visie. We halen het beste uit de leerlingen, het team en de organisatie door voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. De lat leggen we iedere keer weer iets hoger. In professionele leergroepen werken en leren onderwijsgevend en –ondersteunend personeel structureel, cyclisch en onderzoeksmatig samen.


  0306771403

  https://stbonifatius.nl
 • Roomskatholieke Basisschool t Veldhuis
  Roomskatholieke Basisschool t Veldhuis
  Het Veldhuis, parallel veranderen en ontwikkelen om het beste onderwijs voor alle kinderen te realiseren. Team, ouders en externe partijen werken samen om dit doel te bereiken.

  Het Veldhuis is een dynamische school, midden in de samenleving. Onze school heeft een prettig pedagogisch klimaat waarbinnen samen centraal staat. Door coöperatieve werkvormen in te zetten leren we van en met elkaar. Iedereen is bij ons welkom en willen een leerzaam thuis voor iedere leerling zijn. We staan erom bekend dat we goed voor onze leerlingen zorgen. Dat geldt voor de kinderen die een extra steuntje nodig hebben, maar zeker ook voor de kinderen die fluitend door de leerstof heen gaan. We hebben een enthousiast en professioneel team die het als een uitdaging ziet om alle kinderen onderwijs op maat te bieden. Er is een veilige leeromgeving en we betrekken ouders bij het leerproces van hun kind.


  0306666601

  https://hetveldhuis.nl
 • Basisschool De Twaalfruiter
  Basisschool De Twaalfruiter
  Als school hebben we twee belangrijke doelen die ons bestaansrecht geven: We leiden kinderen op voor succes in het vervolgonderwijs en zorgen dat ze als wereldburgers onze school verlaten.

  ‘Toekomstbestendig leren met kennis en vaardigheden als basis’ is de visie van onze school. Dat is waar we als team aan werken en waar we naar toe werken. Concreet betekent dit dat we garanderen dat alle kinderen effectief leren doordat leraren zich continu professionaliseren en datagericht werken, het management goed leiderschap toont, alle ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind en de ontwikkeling van de school en we samenwerken met anderen/externen. Onze lerende organisatie is continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en keuzes maken zonder onze focus op leren en onze doelstellingen uit het oog te verliezen.


  0306668052

  https://twaalfruiter.nl
 • Basisschool Agatha Snellen
  Basisschool Agatha Snellen
  Onze school is een gemeenschap waarin iedereen verbonden is met elkaar. Veel ouders leveren een bijdrage als vrijwilligers en kinderen van verschillende leerjaren werken regelmatig met elkaar samen. Daarnaast proberen we in het onderwijs zoveel mogelijk tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen en aan te sluiten bij hun eigen leerstijl (passend onderwijs).

  Naast gedegen onderwijs in de basisvakken taal en rekenen is er op onze school veel aandacht voor de brede en culturele ontwikkeling van de leerlingen. We willen het plezier in leren en de nieuwsgierigheid, die kinderen van nature gegeven is helpen ontplooien. De vaardigheden van de 21-eeuw zijn onze leidraad hierbij. De Agatha Snellenschool vindt cognitieve vaardigheden net zo belangrijk als sociaal-emotionele ontwikkeling en een zelfstandige en open levenshouding. We willen alle kinderen een maximale ontplooiingskans bieden ten aanzien van kennis, vaardigheden en houding. De school is een plek waar iedereen welkom is, waar
  iedereen waardevol is en waar alle leerlingen en volwassenen elkaar ondersteunen. De school hecht aan de diversiteit van de schoolpopulatie en staat dan ook open voor ouders, leerlingen en personeel van alle sociale klassen, gezindten en leefstijlen.


  0302313219

  https://agathasnellen.nl
 • Al Hambra
  Al Hambra
  De Al Hambra is een reguliere basisschool op islamitische grondslag voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Dit houdt in dat de Islam (Koran en de Soennah) richtinggevend is voor ons pedagogisch en onderwijskundig handelen.

  Wij vinden het belangrijk om vanuit een specifiek levensbeschouwelijk kader onze leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling en een stevige basis te bieden voor het latere functioneren en participeren in deze pluriforme maatschappij. Dat levensbeschouwelijk kader is bij ons de Islam. Wij putten hieruit om onze leerlingen waarden, normen, sociale vaardigheden en burgerschapszin bij te brengen. De Islamitische identiteit op onze school komt tot uiting bij de godsdienstlessen, de dagelijkse rituelen (gebeden), de islamitische feesten en bovenal de manier waarop we omgaan met elkaar. Wij hechten er waarde aan dat er respect is voor elkaar en op een goede (islamitische) manier met elkaar wordt gecommuniceerd en omgegaan.


  0302667751

  https://noorscholen.nl
 • Montessorischool Arcade
  Montessorischool Arcade
  Montessorischool Arcade is een bijzonder neutrale Montessori basisschool. ‘Bijzonder’ houdt in dat de school niet wordt aangestuurd vanuit de overheid en een eigen bestuur heeft. ‘Neutraal’ wil zeggen dat wij levenswaarden op algemene grondslag uitdragen.

  De kern van ons montessorionderwijs wordt gekenmerkt door de slogan: “Leer en help mij het zelf te doen”. Het uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden. Het kind en zijn behoeften staan centraal. Onze school ervaart het als noodzakelijk deze ideeën af te stemmen op de huidige eisen, zoals deze door de maatschappij en de wet-en regelgeving op het gebied van primair onderwijs gesteld worden.


  0306705244

  https://montessoriarcade.nl
 • Montessori Kind Centrum LEF
  Montessori Kind Centrum LEF
  Bij LEF werken we niet met een standaard onderwijsprogramma voor het gemiddelde kind. Wij denken namelijk dat het gemiddelde kind helemaal niet bestaat.

  Bij LEF ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige persoonlijkheden die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Opgroeien door ervaringen, kennis en vaardigheden voor de toekomst. Bij LEF leren kinderen 21e eeuwse vaardigheden door montessorionderwijs. Kinderen gedragen zich sociaalbewust, betrokken en hebben een realistisch beeld van de wereld en zichzelf. Ze zijn zelfstandig onderzoekend in het leren leren, om zo het beste uit zichzelf te halen.


  0633507513

  https://lefutrecht.nl
 • Kees Valkensteinschool voor Openbaar Basisonderwijs
  Kees Valkensteinschool voor Openbaar Basisonderwijs
  "Een warme dynamische school waar we met elkaar leren, zien en beleven", Op dit moment zijn we een traditionele school waar we klassikaal lesgeven op 3 niveaus en met weektaken werken. Wij willen met innovatief onderwijs onze leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij die steeds meer gericht is op digitalisering.

  We vinden het belangrijk dat de kinderen opgroeien in een maatschappij met normen en waarden, waarbij elke mening telt en waarin de kinderen, ongeacht hun culturele verschillen, samen kunnen werken. Opdat ze kunnen opgroeien tot zelfstandig burgers. Wij geven vorm en inhoud aan deze onderwerpen op school oftewel onze ‘mini’-maatschappij. We proberen daarin creatief te blijven (denk ook aan integratie van muziek, dans, beeldend). Wij vinden het belangrijk:
  • om als team het kind te zien zowel op cognitief (leergebied) als op sociaalemotioneel gebied • om op een passende manier aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kinderen.
  • om aan te sluiten bij talenten van kinderen.
  • om te zorgen voor succeservaringen


  0306775563

  https://keesvalkenstein.nl
 • Openbare Montessori basisschool de Meander
  Openbare Montessori basisschool de Meander
  Op onze school gaan wij uit van de verschillen tussen kinderen en laten we ons onderwijs daarbij aansluiten. Kinderen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk zelfstandig te werken.

  Als openbare school staat De Meander open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. De school erkent culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen leren op school respectvol om te gaan met andersdenkenden. Zij spelen en werken actief samen met anderen,ongeacht culturele of
  levensbeschouwelijke verschillen. Dit uitgangspunt geeft ook richting aan de manier waarop wij als SPO-school omgaan met (religieuze) vieringen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende feesten vanuit een onderwijskundige benadering, gericht op het bereiken van het betreffende onderdeel uit
  Kerndoel 38 voor het Primair Onderwijs:“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen.”


  0306662681

  https://meandernet.nl
 • Apollo II school voor Openbaar Basisonderwijs
  Apollo II school voor Openbaar Basisonderwijs
  De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kunt koppelen zijn: kennis, modern, vooruitgang, ruimte, kansen, vrijheid, succesvol, buiten de kaders, innovatief, lef en moed. Een school met de naam Apollo 11 is een school waar deze woorden betekenis krijgen.

  Ons doel is om alle kinderen voldoende bagage mee te geven om later succesvol en gelukkig te kunnen zijn in hun leven. We helpen de kinderen om kennis en vaardigheden te verwerven door samen te werken, zelfstandig te werken, initiatief te nemen, keuzes te maken en zicht te krijgen op hun leerproces. Opdat zij later zeggen: “Op de Apollo 11 heb ik geleerd wie ik ben, wat ik kan en wat ik moet doen om verder te komen”. Op de Apollo 11 werken we samen vanuit ‘hoofd, hart en handen’, waarbij we per leerjaar zoeken naar het evenwicht tussen welbevinden, leren en vaardigheden.

  De Apollo 11 is een school met een fijne sfeer waar ieder kind zichzelf mag zijn. We werken op basis van wederzijds vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, waarbij ouders en leerkrachten een voorbeeldrol vervullen.

  Ons onderwijs is toekomstgericht, gaat uit van de Daltonpijlers en draagt bij aan een onderzoekende, kritische en nieuwsgierige houding.


  0306662577

  https://apollo11.nl
 • Openbare Basisschool de Cirkel
  Openbare Basisschool de Cirkel
  De Cirkel is voor iedereen. Wij bieden kinderen kansen zichzelf, de ander en de wereld te ontdekken. Bij ons leren kinderen door samen te spelen en te werken.

  Op onze school ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen. We bieden onze kinderen een veilige school met duidelijkheid, structuur en rust. In een uitdagende leeromgeving inspireren en motiveren wij onze kinderen. Ze spelen, werken en onderzoeken samen en zo stimuleren we een actieve, zelfstandige
  en nieuwsgierige houding. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en we halen het talent naar boven dat in ieder kind zit. Wij besteden aandacht aan kinderen die meer of minder kunnen. Kinderen mogen worden wie ze zijn. Met ouders werken we samen aan de ontwikkeling van de kinderen.


  0302440498

  https://obs-decirkel.nl
 • Maasplein
  Maasplein
  De Maaspleinschool is een kleine sfeervolle school waar elkaar kennen en contact hoog in het vaandel staan. Veiligheid, betrokkenheid, openheid en verantwoordelijkheid. Dat zijn de 4 kernwoorden waarmee we onszelf beschrijven op De Maaspleinschool.

  De Maaspleinschool; een school waar we met plezier van en met elkaar leren.We staan voor goed onderwijs.Samen leven en samen leren staat centraal. We doen veel aan cultuur en sport. We hebben enthousiaste leerlingen en betrokken ouders op onze school. De Maaspleinschool is een openbare school en staat open voor iedereen. De school is een echte buurtschool en ligt in de Rivierenwijk aan de zuidwest kant van Utrecht. Een gezellige buurt, waar mensen met verschillende achtergronden gezamenlijk de wijk kleur geven. De Maaspleinschool heeft als waarden: verantwoordelijkheid, betrokkenheid, openheid en veiligheid.


  0302800890

  https://maaspleinschool.nl
 • Basisschool Prinses Margriet
  Basisschool Prinses Margriet
  De Prinses Margrietschool, levensecht leren! Levensecht leren doe je door in veiligheid en vertrouwen van alles te mogen oefenen.Kinderen hebben het nodig om te voelen dat ze echt gezien en gehoord worden. Dat helpt ze om te durven leren.

  Op onze school kijken we steeds naar wat kinderen nodig hebben om een volgende stap te zetten en daar passen we ons aanbod op aan. Levensecht leren kun je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Op deze manier wordt de school een oefenplaats waar je samen met anderen leert. Op deze school maken
  we kinderen nieuwsgierig en leren we kinderen om zelf na te denken. We zorgen ervoor dat kinderen met huid en haar betrokken zijn op wat er gebeurt.
  Onderzoekend leren, filosofie en burgerschap vormen samen met het leren van basisvaardigheden het hart van het onderwijs op de Margrietschool.


  0302441550

  https://margrietschool-utrecht.nl
 • OBS Rietendakschool
  OBS Rietendakschool
  Op De Rietendakschool proberen wij het onderwijs professioneel en kwalitatief hoogwaardig vorm te geven, zonder daarbij concessies te doen aan de unieke sfeer die op onze school aanwezig is.

  “de Rietendakschool, plek voor iedereen. Grond onder je voeten, dak boven je hoofd, leven, leren en ontdekken.” De Rietendakschool wil een school zijn waarbij:
  Openheid m.b.t. alle gezindten, ongeacht godsdienst, politieke overtuiging, maatschappelijke achtergrond, ras of welk onderscheidend criterium dan ook.
  Openheid t.a.v. allerlei groeperingen in de samenleving. Dit betekent dat het opvoeden, begeleiden en het onderwijzen gericht dienen te zijn op respect voor ieders overtuiging en levenswijze. Opvoeden, begeleiden en onderwijzen tot verdraagzaamheid staan boven het uitdragen van een ideaal dat slechts op één bepaalde wijze wordt ingekleurd.


  0302448657

  https://bsrietendak.nl
 • Basisschool Jules Verne
  Basisschool Jules Verne
  OBS Jules Verne biedt goed onderwijs voor alle kinderen. De kwaliteit van onderwijs staat centraal binnen een uitdagende betekenisvolle leeromgeving waarin we van en met elkaar leren.

  Onze missie is dan ook; ” Samenwerken aan de toekomst”. Dit betekent voor onze school dat…Wij actief werken met het programma ‘De Vreedzame School’.
  Wij zorgen voor een betekenisvolle leeromgeving. Ieder kind uniek is en zo ook wordt benaderd en aangesproken.Wij gebruik maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Wij gebruiken van coöperatieve werkvormen. Wij door middel van projectmatig werken oefenen met 21st century skills
  Wij handelingsgericht en planmatig werken en dit samen doen en afstemmen met het kind zelf, de ouders en externe partners. Kinderen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Rapporten en observaties worden besproken met de kinderen. Wij hoge verwacthingen hebben die we omzetten in realistische doelen. Wij werken aan een breed cultuurplan dat inpasbaar is in onze lessen. Leraren de spil zijn in de organisatie. Professionalisering van deze leerkracht heeft voortdurend aandacht.


  0302442388

  https://obsjulesverneutrecht.nl
 • Openbare Basisschool Overvecht
  Openbare Basisschool Overvecht
  De Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk, van 0 tot 12 jaar. Om dat te bereiken werken de Brede School-partners onderling samen en stemmen hun doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school).

  In ons onderwijs ligt een sterke focus op de basisvakken; een zo optimaal mogelijke ontwikkeling op het gebied van taal, lezen, rekenen, spelling. De doelstellingen voor deze basisvakken worden per vakgebied aangegeven en getoetst door middel van landelijk genormeerde CITO-toetsen. Ons streven is een score op het landelijk gemiddelde of hoger. Het bijdragen aan de vorming van “goede mensen” die een positieve bijdrage aan de democratische samenleving kunnen leveren. De OBO vindt het eveneens belangrijk een vernieuwende school te zijn: we staan open voor innovaties die de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komen.


  0302617118

  https://obsovervecht.nl
 • OBS Tuindorp
  OBS Tuindorp
  OBS Tuindorp is een openbare basisschool in de wijk Tuindorp. De kinderen die onze school bezoeken wonen nagenoeg allemaal op loopafstand van de school, in de wijk Tuindorp. De school heeft een open karakter: iedereen is welkom ongeacht religie of levensovertuiging.

  Wij schenken veel aandacht aan het omgaan met elkaar. De school wil de leerlingen opvoeden tot gesocialiseerde burgers die zich medeverantwoordelijk voelen voor een betere wereld waarin met zijn allen een belangrijke bijdrage leveren. We besteden veel aandacht aan ‘democratisch burgerschap’. De klas en de school zijn een oefenplaats voor actief, democratisch burgerschap. Kinderen krijgen een stem, leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Bij het vormen van een visie op onderwijs speelt de snel veranderende samenleving een belangrijke rol. De keuzemogelijkheden in deze tijd zijn omvangrijker en onoverzichtelijker dan voorheen. En daar ligt in onze ogen dé opdracht waar wij als professioneel opvoeders voor staan en wat onderwijs zou moeten zijn: een plek die bijdraagt aan de zoektocht van het kind om te ontdekken waar zijn talenten liggen, wie het is en wil zijn. Zodat het de toekomst met zelfvertrouwen tegemoet gaat.


  0302730233

  https://obstuindorp.nl
 • Witte Vrouwen-School Jenaplan-School
  Witte Vrouwen-School Jenaplan-School
  Een kind moet met plezier naar school gaan, dit plezier is namelijk een essentiële voorwaarde om te komen tot leren. We zijn bovenal een pedagogische school waarin het kind centraal staat (en niet de leerstof). We gaan er van uit dat elk kind van nature innovatief en creatief is. Ieder kind mag daarbij verschillend zijn. We werken nauw samen met ouders. Vanuit welbevinden en betrokkenheid breidt het kind zijn kennis en ervaring uit om zo de wereld te verkennen en te leren kennen.

  We werken met vier basisactiviteiten die kinderen voorbereiden op hun leven als kritische, zelfstandige en vernieuwende volwassenen: Gesprek: Communicatie met anderen, leren je mening/gevoel te uiten, leren om deze indien nodig bij te stellen, leren om presentaties te geven, leren om naar anderen te luisteren, leren om feedback te geven en te ontvangen Werk: Alle vaardigheden en kwalificaties (rekenen, taal, lezen etc.) die kinderen nodig hebben om zich in deze maatschappij te kunnen ontwikkelen tot kritische en volwaardige volwassenen Spel: Ontdekken en ontplooien van kwaliteiten en talenten op kunstzinnig, sportief en recreatief gebied Vieringen: Tijdens vieringen ontmoeten alle kinderen van de schoolgemeenschap elkaar, ze delen ervaringen, ze geven elkaar presentaties op verschillende gebieden (toneel, dans, zang) en ze laten zien welke thema’s er in de groepen aan de orde zijn gekomen Wij willen onderwijs zoveel mogelijk zinvol en levensecht laten zijn.


  0302715526

  https://jenaplanwittevrouwen.nl

Alle scholen in de regio Eemnes